Amerikan Futbolu Oyun Kuralları Yönergesi

                                                                                           

 

 AMERİKAN FUTBOLU

OYUN KURALLARI YÖNERGESİ

 

İÇİNDEKİLER

 

KONULAR

SAYFA

Bölüm 1

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

1

Bölüm 2 Esas Hükümler

1

Bölüm 3

Genel Oyun Kuralları ve Düzenlemesi

2

Kural 1

Oyun, Saha, Oyuncular Ve Malzemeler

3

Kural 2

Tanımlar

7

Kural 3

Periyotlar, Zaman Ve Oyuncu Değişikliği

16

Kural 4

Oyundaki Top, Ölü Top, Topun Çizgi Dışında Olması

21

Kural 5

Haklar Serisi, Birinci Hak İçin Gerekli Mesafe, Vuruş

22

Kural 6

Vuruş

24

Kural 7

Oyun Başlangıcı ve Pas

27

Kural 8

Skor

31

Kural 9

Oyuncular Ve Kurallara Tabii Diğer Kişilerin Uyması Gereken Kurallar

33

Kural 10

Cezaların Uygulanması

38

Kural 11

Hakemler, Görevleri Ve Görev Bölgeleri

40

Bölüm 4

Çeşitli ve Son Hükümler

43

 

Terimler

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç  

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Ülkemizde yapılan tüm Amerikan futbolu müsabakaları ve oyun alanlarının hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda Beyzbol ve Softbol Federasyonunca uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 - Ülkemizde yapılacak tüm resmi ve özel müsabakaların yapılması ve meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanmasında, bu yönerge hükümleri uygulanır.Ülkemizdeki bu spor dalında faaliyet gösterecek tüm kulüpler ile görev alacak hakemler, sporcular ve yöneticiler bu yönergeye uyacaklardır.

 

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 -  Bu Yönergede geçen;

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon Başkanı : Beyzbol ve Softbol Federasyon Başkanını,

Federasyon : Beyzbol ve Softbol Federasyonunu,

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürü  : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İl Temsilcisi : Beyzbol ve Softbol İl Temsilcisini,

MHK : Merkez Hakem Kurulunu,

İHK : İl Hakem Kurulunu,

IFAF : Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonu,

EFAF : Avrupa Amerikan Futbolu Federasyonunu

ifade eder.

            

            

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

 

 

Müsabaka Çeşitleri

Madde 1-Amerikan Futbolu müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir.

a-Resmi Müsabakalar:

1)Federasyon müsabakaları; Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan müsabakalardır.

2)İl veya ilçe müsabakaları; Federasyonca onaylanmış il veya ilçe müdürlüklerinin programında yer alan müsabakalardır.

3)Uluslararası müsabakalar; yurt içinde veya dışında yabancı ülke takımlarıyla yapılan resmi ve özel müsabakalardır.

b-Özel müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan, resmi ve özel kurumlar veya kulüplerce tertip edilen müsabakalardır. Organizasyonu yapacak kuruluş; organizasyonun amacı, yöneticileri, hakemleri ile katılacak kulüp ve sporcularını bildirir yazı ile müsabaka tarihinden en az 30 gün önce izin almak üzere Federasyona müracaat etmeli ve gerekli izni almalıdır. İzin verilen organizasyonlar, bu Yönerge hükümleri ile Genel Müdürlüğün diğer mevzuatlarına aykırı düzenlenemez.

Silahlı kuvvetler hariç; diğer resmi ve özel kurumlar veya kulüplerin, yabancılarla yurt içinde veya  dışında yapacakları her türlü müsabakaya katılabilmek için Federasyonun  görüş ve iznini almak zorundadır.

 

Müsabakalara Katılma

Madde 2- Müsabakalara; tescillerini yaptırmış kulüpler ve o yıl için lisansını vize ettirmiş sporcular katılırlar.

 

Müsabaka Dönemi

Madde  3-Müsabaka dönemi 01 Ağustos  tarihinde başlar,  takip eden yılın 31 Temmuzunda sona erer

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Oyun Kuralları ve Düzenlenmesi

 

Kural 1

Oyun, saha, oyuncular ve malzemeler

 

Bölüm 1

 

Genel hükümler

Madde 1.

A. Oyun, çim yüzeyli bir sahada, 11'er oyuncudan oluşmuş iki takım arasında oynanır.

B. Bir takım, sahada 11'den az oyuncu bulundurabilir. Ancak aşağıdaki şartlan yerine getirmelidir:

     1. Serbest vuruşlarda, topa vuran oyuncunun her iki tarafında en az 4 oyuncu bulunmalıdır.

     2. Oyunun başlaması için, hücum başlangıç çizgisinde, forması kurallara uygun şekilde numaralanmış, en az 7 oyuncu bulunmalıdır.

 

Kale çizgileri

Madde 2.

Sahanın her iki ucunda, sahanın o tarafını savunan takıma ait birer kale çizgisi bulunur. Takımlar, topu bu kale çizgisi üzerinden koşu veya pas oyunları ile veya rakip kale direkleri arasından bir vuruş oyunu ile geçirerek sayı yapmaya çalışır.

 

Kazanan takım ve skor

Madde 3.

A. Takımlar belirtilen kurallara göre sayı kazanır ve maçın (veya uzatmanın) sonunda (maç hükmen sonuçlanmamışsa) daha çok sayı yapmış olan takım maçın galibi olur.

B. Oyunun sona ermesi ve skorun kayıtlara geçmesi, başhakemin onayı ve kararı ile gerçekleşir.

 

Hakemler

Madde 4.

A. Oyun 4 ila 7 hakemin yönetiminde oynanır:

     1. Başhakem

     2. Orta hakem

     3. Çizgi oyuncusu hakemi

     4. Çizgi hakemi

     5. Arka hakem

     6. Alan hakemi

     7. Yan hakem

Not: Arka hakem, alan hakemi ve yan hakemin kullanımı tercihe bağlıdır.

B. Hakemler hakem komitesi tarafından atanır.

 

Takım kaptanları

Madde 5.

A. İki takım da başhakeme saha kaptanlarını belirtir ve hakemlerle diyaloglarda sadece bir takım kaptanı konuşur. Her iki takımda da dörtten fazla kaptan olmaz ve bu oyuncular para atışında yer alırlar.

B. Bir takım kaptanının, kendisine sunulan seçenekler arasından yaptığı ilk tercihi değiştirilemez.

C. Herhangi bir oyuncu mola isteyebilir.

 

Kurallara tabii kişiler

Madde 6.

Bütün oyuncular, yedekler, değiştirilmiş oyuncular, çalıştırıcılar, takım ile ilişiği bulunan kişiler ve takımın kendisine ayrılmış bölümünde yer alan kişiler kurallara tabidir.

 

Bölüm 2

 

Oyun sahası boyutları

Madde 1.

Saha dikdörtgen biçiminde ve takip eden sayfalarda belirtilen ölçülerde olacaktır.

A. Bütün saha çizgileri çizilecek, 10 yard aralıklarla sahanın her iki kenarına yard numaralarını gösteren işaretler konulacaktır.

B. Her iki kenar çizgisinden 60 feet uzaklıkta iç işaret çizgileri yer alacaktır.

C. Kenar çizgilerinden 10 yard içeride olacak şekilde, sahadaki konumu gösteren yard numaralarının çizilmesi tavsiye edilir.

 Kenar çizgileri

Madde 2.

Ölçümler kenar çizgilerinin içinden yapılacaktır. Kale çizgileri ileri pasa dâhildir.

 Takım alanı

Madde 3.

A. Sahanın her iki yanında, saha kenar çizgilerinin en az 3 yard gerisinde, iki 30 yard arasında uzanan bir alan, yedek oyuncular ve yetkili diğer kişiler için ayrılan takım alanını oluşturacaklardır.

İstisna: Antrenör ve en fazla iki kişi saha kenar çizgisi boyunca hareket edebilir.

Ceza: İlkinde uyarı, ikinci tekrarda bir sonraki noktadan 5 yard, daha sonra her seferinde bir sonraki noktadan 15 yard ceza verilir.

B. Sadece çalıştırıcılar takım alanı ile saha arasındaki bölümde yer alabilir.

C. Yetkili olmayan kişilerin çalıştırıcılara ve takıma ait alanından çıkarılması hakemlerin görevi ve yetkisi altındadır.

  

Kaleler

Madde 4.

A. Kaleler yerden minimum 30 feet yüksekliğe erişmelidir. Kalenin yatay barı yerden 10 feet yüksekte olmalıdır.

B. Sadece bir kalenin uygun olduğu durumlarda, hakem vuruş'lar için o kalenin kullanılmasına karar verebilir veya kalelerin kullanılmamasına karar verebilir.

 

Gidilecek mesafe ve hak göstergeleri

Madde 5.

Saha kenarında, hücum takımının gitmesi gereken mesafeyi ve hak sayısını bildiren göstergeler bulundurulacak ve hakemlerin işaretleri doğrultusunda kullanılacaktır.

 

Sahada kullanılacak malzemeler

Madde 6.

Saha çiziminde, hak veya yard gösteriminde kullanılacak malzemelerin, oyuncu sağlığına tehlike teşkil etmeyecek şekilde kullanılması, tehlikeli maddelerin kullanımından kaçınılması zorunludur. Gerekli tedbirler, başhakemin onayı ile alınacaktır.

 

Oyun alanı

Madde 7.

A. Oyun alanının herhangi bir bölgesini, herhangi bir takımın veya oyuncunun lehine olacak şekilde düzeltmek veya bozmak kurallara aykırıdır.

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5 yard.

B. Başhakem, oyunun oynanması için gerekli gördüğü tadilatları şart koşma hakkına sahiptir.

 

Bölüm 3

 

Top ölçüleri

Madde 1.

A. Top deri veya sentetik deri malzemeden yapılmış olacaktır.

B. Top ten renginde (kahverengi) olacaktır.

 Topların kullanım izni

Madde 2.

A. Başhakem, topların uygunluğu konusunda karar vermeye yetkili tek kişidir. Her takım, kullanmak istediği topu maçtan önce hakemlere bildirir. Başhakem, maç sırasında yeni topları oyuna sokabilir.

B. Ev sahibi takım, kurallara uygun top bulundurmak zorundadır.

C. Ziyaretçi takım kullanmak istediği topları sağlamak zorundadır.

D. Maç başlamadan önce başhakem kontrol için topları istediğinde, kullanılacak bütün toplar sunulmalıdır. Başhakemin, daha sonra sunulan topları kabul etmeme hakkı vardır.

 Topların işaretlenmesi

Madde 3.  

Toplara, herhangi bir oyuncu veya durumda avantaj sağlamak maksadıyla işaret koymak kurallara aykırıdır.

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 15 yard

 Bölüm 4

Oyuncular ve oyun donanımı

 

Önerilen numaralandırma sistemi

Madde 1.    

Oyuncuların aşağıdaki sisteme benzer bir şekilde numaralandırılması tavsiye edilir.

 

 

Oyuncuların numaralandırılması

Madde 2.

A. Bütün oyuncular 1-99 arası rakamlarla numaralandırılacaktır.

B. Aynı takımdan iki oyuncunun aynı numara ile oyunda olması kurallara aykırıdır.

C. Rakibi yanıltmak amacıyla oyun sırasında numaraların değiştirilmesi kural dışıdır.

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 15 yard. Tekrar eden durumlarda diskalifiye kararı verilir.

 

 

Karşıt renkler

Madde 3.

Karşı karşıya gelen takımların farklı, zıt tonlarda/renklerde forma giymesi gerekmektedir. Aynı takımdan oyuncular aynı renk ve tip forma giyeceklerdir. Genel seçim olarak (mümkünse) ziyaretçi takım beyaz (açık) renk forma giyecektir. Takımların forma renklerinin aynı/benzer olması durumunda, başhakem şu şekilde karar verebilir:

A. Ziyaretçi takım antrenman forması/forma üstü ile maça çıkar.

B. Ziyaretçi takım başka bir takımın formasını giyer.

C. Maç ertelenir.

D. Takımlar aralarında anlaşamıyorsa ve hakem formaların karışacağından eminse, uygun formayı sağlayamayan takım aleyhine maç iptal edilir. Uygun formayı sağlayamayan takım hükmen yenik sayılır.

 

Zorunlu donanım

Madde 4.

Bütün oyuncuların aşağıdaki zorunlu donanımı kullanması zorunludur.

A. Diz pedleri: Dizleri kapayacak şekilde ve pantolonun altında giyilmelidir. Pantolon üstünde ped veya benzer koruma donanımı bulunmayacaktır. Aynı takımdan oyuncuların aynı renk ve tasarımda pantolon giymesi zorunludur.

B. Yüz koruyucusu ve kask: Kaskların dört nokta veya altı nokta bağlantılı bir çene koruyucu ile bağlanmış olması gerekir. Yetkililer, gerekli bağlantıların yapılmadığını fark ettiklerinde oyuncuları, takımları aleyhine mola almadan uyarmaları gerekir. Aynı takımdan oyuncular aynı renk ve tasarımda kask ve yüz koruyucu giyeceklerdir.

C. Omuz koruyucu pedler: Kalça koruyucu ped ve baldır pedleri

D. Dişlik

E. Forma: Omuz pedlerini örtecek, kolay yırtılmayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.

F.  Formanın önünde ve gerisinde, kolayca görülecek şekilde oyuncu numaraları bulunacaktır.

Not: Bir oyuncunun, zorunlu donanım kurallarına uymaması halinde, takımına mola verilerek durumun düzeltilmesi istenecektir. Durum düzeltilene kadar oyuncu oyuna alınmayacaktır.

 

Kuraldışı donanım

Madde 5.

Kurallara aykırı donanım kullanan oyuncuların oynamasına müsaade edilmeyecektir. Başhakem bu konuda karar verme yetkisine sahiptir. Kurallara aykırı malzemeye örnekler aşağıdaki gibidir:

A. Prostetik kol gibi, diğer oyunculara zarar verebilecek giyim gereçleri.

B. Oyuncunun giysi ve oyun malzemelerinden dışarıya çıkan metal malzeme.

C. 1.25 santimetreden uzun metal ayakkabı vidaları.

D. Top ile yakın veya benzer renkte donanım.

E. Topu veya rakibi etkileyecek yapışkan veya akıcı madde.

F. Bantlanmış veya bağlanmış formalar.

İ. Üzeri örtülmemiş kaburga koruyucu, omuz koruyucu ve sırt koruyucu ped eklentileri.

J. Kask dışından görülecek şekilde takılmış bandana veya benzeri giyim malzemeleri.

Not: Kurallara aykırı malzeme giyen oyuncunun takımına bir mola verilecektir.

İstisna: Eğer malzeme oyun içerisinde kurallara aykırı duruma gelirse, oyuncunun malzemesi düzeltilene kadar oyun dışına alınır ve takımına mola verilmez.

 

Zorunlu ve kurallara aykırı donanım kurallarının uygulanması

Madde 6.

Zorunlu malzeme kuralları şu şekilde uygulanır.

A. Takımlara ilk 3 kural ihlalinde mola verilecektir. Eğer takımın molası kalmamışsa, oyunu geciktirmek sebebiyle, bir sonraki noktadan 5 yard ceza verilecektir.

B. Hakemler, oyuna hazır işareti vermeden önce oyuncuların giydiği malzemeyi kontrol etmelidir.

C. Sahada forma değiştirilemez. Gerekli değişiklik takım alanında yapılacaktır.

.

Antrenörlerin kuralları bildirmeleri

Madde 7.

Takım antrenörü veya yetkili kişisi, maçtan önce

A. Takım oyuncularına zorunlu giyim kuralları konusunda hatırlatma yapıldığını,

B. Takım oyuncularına kurallara uygun donanım verildiğini,

C. Oyuncuların donanımlarının kullanımı konusunda bilgilendirildiğini,

D. Oyuncuların, donanımlarının kurallara aykırı hale gelmesi durumunda antrenör ve çalıştırıcılarını uyarması gerektiğinin hatırlatıldığını hakeme belirtmek durumundadır.

 

Tütün ve alkol ürünlerinin kullanılması

Madde 8.

Kurallara tabii olan bütün kişilerin ve hakemlerin, görev süreleri boyunca, tütün ve alkol ürünleri kullanmaları yasaktır. Sağlık görevlilerinin kullandığı alkol bazlı sağlık malzemeleri bu kapsama girmemektedir.

Ceza: Diskalifiye. Sahada yapılan ihlaller bir sonraki noktadan 15 yard otomatik birinci hak olarak cezalandırılacaktır.

  

Saha ölçüleri

Madde 9.

A. Saha çiziminde takip eden sayfalardaki ölçülerin korunması tavsiye edilir. Yetkili kurumlar, saha ölçümlerine ilişkin burada belirtilenlere ek koşullar/sınırlamalar getirme yetkisine sahiptir.

B. Saha ölçülerinin belirtilenden farklı olması durumunda, başhakem, federasyon kararlan ve kendi inisiyatifi dahilinde, sahanın uygunluğu üzerinde karar verebilir.

 

 

 

 

1 Yard = 91.5 cm

 

1 Feet =  30.48 cm

 

1 inch = 2.54 cm


 

Kural 2

Tanımlar

 

Bölüm 1

 

Örnek kararlar ve hakem işaretleri

Madde 1.

A. Örnek kararlar, gerçek bir durum karşısında verilen örnek hakem kararlarıdır. Bunlar, kuralların uygulanışını örneklemeye yarar. Eğer resmi kurallar ile örnek kararlar arasında bir çelişki varsa öncelik resmi kurallarındır.

 

Bölüm 2

Top: canlı top, ölü top, kaybedilen top

 

Canlı top

Madde 1.

Canlı top oyunda olan toptur. Eğer top, bir pas ya da vuruş sırasında ya da top kontrolünün kaybedildiği anda yere değmemişse, havada iken canlı toptur.

 

Ölü top

Madde 2.

Oyunda olmayan toptur.

 

Kaybedilen top

Madde 3.

A. Kaybedilen top, aşağıdaki durumlarda, herhangi bir oyuncunun hâkimiyetinde olmayan canlı toptur:

     1. Koşu oyununda oyuncunun elinden düşen top

     2. Kurallara uygun bir ileri pasta topa temas edildikten sonraki, kontrol altına alınmasından önceki sürede

Not: Bu süre, bir ileri pas oyununda geçerlidir ve top, topa değme hakkı olan oyuncular tarafından, herhangi bir yöne elle vurulabilir.

B. Bütün oyuncular, top kontrolünün kaybedilmesi veya bir geri pas sonucu kaybedilen top olan bir topu tutma, geri kazanma, topa değme hakkına sahiptir.

Ancak, vuruş sonrası kaybedilen top olan bir topa değme hakkı, vuruş kuralları çerçevesinde ve ileri pasa değme kuralları da pas kuralları çerçevesinde değerlendirilir.

 

Topun oyuna hazır olması

Madde 4.

Bir ölü topun oynanmaya hazır olması, o topun oyuna sokulabileceği anlamına gelir. Aşağıdaki durumlardaki gibi:

A. Süre devam ediyorken, başhakemin düdüğünü çalması ve topun oyuna hazır olduğunu işaret etmesiyle.

B. Süre durmuşken başhakemin düdüğünü çalması ve "sürenin başlatılması" sinyalini veya "top oyuna hazır olduğu" sinyalini vermesiyle

 

Sahip olma/top hâkimiyeti

Madde 5.

"Sahip olma" bir canlı topu veya serbest vuruş yapılmış topu tutma veya kontrol etmek anlamına gelen bir terimdir.

A. Bir oyuncunun topa sahip olması, o oyuncunun, yere değmeden topu tutmuş ya da kontrol altına almış olması demektir.

B. Bir takımın topa sahip olması, oyuncularından birisinin topa sahip olduğunu veya degaj ya da düşük vuruş yaptığını veya o takım oyuncusu tarafından atılmış bir ileri pasın havada olduğunu veya bir kaybedilen topta en son o takımdan bir oyuncunun topa sahip olduğunu belirtir.

 

Ait olma

Madde 6.  

"Ait olma", "sahip olma", "hâkimiyetinde olma" benzer kavramlardır.

 

Tutma (tutuş) , pas arası, geri kazanma

Madde 7.

Bir oyuncunun, "tutuş" (tutma) ile havada olan bir canlı topa, hâkim olmasına, o oyuncunun topa sahip olması denir.

A. Rakibin, topun kontrolünü kaybetmesini sağlamak veya pasını havada tutulmak pas arasıdır.

B. Canlı top yere çarptıktan sonra oyuncunun topa sahip olup kontrol etmesi geri kazanmadır.

C. Tutuş, pas arası ya da geri kazanma için, ayakları yerden kesilmiş oyuncu, saha içinde yere basarken topa sahip olmalıdır veya tutulmuş olmalıdır.

Top hâkimiyetindeyken oyuncunun tek bir ayağının saha içine basması, topun tutuş veya pas arası olması için yeterlidir. Bir sonraki adımın dışarıya atılması bunu değiştirmez.

Yere temas ederken topun kaybedilmesi durumunda, tutuş, pas arası veya geri kazanma yapılmamıştır.

D. Saha içinde diz çökerek veya yüzükoyun yakalanan top, bir tutuş ya da pas arasıdır.

E. Kararsızlık halinde tutuş, pas arası veya geri kazanma tamamlanmamış sayılır.

 

Eşzamanlı tutuş veya geri kazanma

Madde 8.

Eş zamanlı olarak tutuş veya geri kazanma yapılması, iki ayrı takım oyuncusunun topa aynı anda bileşik olarak sahip olmalarıdır.

 

 

 

 

Bölüm 3

 

Bloklama

Madde 1.

A. Bloklama, bir oyuncunun başka bir karşı takım oyuncusunu vücudunun herhangi bir kısmıyla engellemesidir.

B. İtme, karşı takım oyuncusunu avuç içleriyle bloklamaktır.

 

Bel altı

Madde 2.

A. Bel altı bloklama, blokçunun vücudunun herhangi bir kısmının rakibi (koşucu dışında) ile ilk temasının rakibin belinin altında olmasıdır. Emin olunmadığında, temas bel altındadır.

B. Bel altı blok, ilk temas sırasında karşı takım oyuncusunun bir yad a iki ayağının yerde olduğu durumlara özgüdür. İlk temasın bel üstüne olması ve daha sonra bel altında kayması durumunda, bel altı blok yapılmamıştır. Blok yapan oyuncu, ilk teması rakibin belinde veya beli üstünde olan ellerine yaparsa, kurallar dâhilinde bir "bel üstü" bloktur.

 

Kural dışı ikili blok

Madde 3.

Bir kural dışı ikili blok aşağıdaki şekilde tanımlanır.

A. Blok yapan oyuncunun takımından başka bir oyuncu ile temas halinde olan bu teması bitirmek üzere olan veya temasın bitmesinden hemen sonra ilk blokçu ile karşı karşıya olan oyuncuya (koşucu dışında) yapılan, bariz şekilde geciktirilmiş, baldır seviyesinde veya aşağısında yapılan bloktur. Emin olunmadığında, temas baldır seviyesinde veya daha aşağısındadır.

B. Alanda, yan yana olmayan iki çizgi oyuncusu tarafından, yüksek-alçak, alçak-yüksek, alçak-alçak gibi blok kombinasyonlarla yapılan ve temaslar arasında gecikme olan veya olmayan bloklar.

C. İlk temasın belirgin şekilde tarafsız alan ilerisinde yer aldığı (ilgili oyuncuların tümünün tarafsız alan ilerisinde olduğu), herhangi iki hücum oyuncusu tarafından yapılan, yüksek-alçak, alçak- yüksek, alçak-alçak gibi blok kombinasyonlarla yapılan blok.

 

Arkadan blok

Madde 4.

A. Arkadan blok, blok için yapılan temasın ilk olarak arkadan ve bel üstünden olduğu bloktur. (koşucu dışında) emin olunmadığında, temas bel altındadır.

B. Blok yapan oyuncunun kafası veya ayakları, ilk temasın olduğu noktayı tam olarak belirlemez.

 

Vücudun çerçevesi

Madde 5.

Kuralların uygulanması açısından rakibinin vücudunun çerçevesi, omuzlar ve aşağısıdır, sırt kısmını kapsamaz.

 

Bölüm 4

 

Arkadan bel altı blok

Madde 1.

A. Arkadan bel altı blok, ilk temasın arkadan ve bel seviyesinden veya bel altından olduğu bloktur (koşucu dışında)

B. Blok yapan oyuncunun kafası veya ayakları, ilk temasın olduğu noktayı tam olarak belirlemez.

 

Bölüm 5

 

Ölü topu ilerletmeye çalışma

Madde 1.

Ölü topun ilerletilmesi, oyuncunun, eli veya ayağı dışında bir noktası yere değdikten sonra veya top kurallar dâhilinde ölü olarak belirtildikten sonra topu ilerletmeye çalışmasıdır.

 

Bölüm 6

 

Hak ve haklar arası

Madde 1.

Hak, kurallara uygun bir oyun başlangıcı veya legal bir serbest vuruş ile başlayan ve sonrasında top ölü hale geçene kadar süren oyun kısmıdır. Haklar arasında top ölü durumdadır.

 

Bölüm 7

 

Güvenli tutuş

Madde 1.

A.  Başlangıç vuruşunda güvenli tutuş yapılması, bir başlangıç vuruşunun yapıldığı oyunda, tarafsız alan ilerisinde kimse tarafından dokunulmamış topu, B takımı oyuncusunun geçerli bir sinyal vererek tutmasıdır.

B. Serbest vuruşta güvenli tutuş yapılması, serbest vuruş yapılan bir oyunda, B takımı oyuncusunun kimsenin değmediği topu geçerli bir sinyal vererek tutmasıdır.

C. Geçerli veya geçersiz, bir güvenli tutuş sinyali topu karşılayan takımın topu ilerletme hakkını ortadan kaldırır. Top tutulduğu veya geri kazanma yapıldığı yerde veya top tutma eylemi sinyalden önce ise sinyalin verildiği noktada, ölü duruma geçer.

D. Topu tutacak oyuncunun, güvenli tutuş sinyali ile karıştırılmayacak şekilde, gözünü güneşten korumak amacıyla elini kaldırması durumunda, top canlıdır ve ilerletilebilir.

 

 

Geçerli sinyal

Madde 2.

Geçerli bir güvenli tutuş sinyali, bir B takımı oyuncusunun elini kafasının üzerinde bir kereden fazla sağa sola sallayarak niyetini bariz bir şekilde belli etmesidir.

 

Geçersiz sinyal

Madde 3.

Geçerli sinyal özelliklerini taşımayan sinyal geçersiz sinyaldir.

 

Bölüm 8

İleri, ilerisi ve ilerlenen nokta

 

İleri, ilerisi

Madde 1.

İleri veya ilerisi, rakip takımın kale çizgisine doğru olan yönü tayin eder. Tersi terimler geri ve gerisidir.

 

İlerlenen nokta

Madde 2.

"İlerlenen nokta" (ileri hareket), koşucunun veya yerden yükselmiş bir pas tutucunun ilerlediği son noktayı ifade eder. Topun ölü olduğu noktayı belirtmek için kullanılır.

 

Bölüm 9

 

Faul ve ihlal

Madde 1.

Faul, karşılığı herhangi bir takım veya bireye bir ceza gerektiren kurallara aykırı bir harekettir. Kasıt veya aşırı sertlik içeren bir faul, rakip oyuncuyu sakatlamaya yönelik kasıtlı veya aşırı sertlik içeren fauldür. İhlal ise, karşılığı sonucunda herhangi bir takıma veya bireye ceza getirmeyen, ancak belirli kural uygulamaları gerektiren bir durumdur.

 

Bölüm 10

Top kontrolünün kaybedilmesi, topun tutulamaması, topa elle vurmak, topa temas veya vuruşun bloklanması

 

Top kontrolünün kaybedilmesi

Madde 1.

Top kontrolünün kaybedilmesi, pas, vuruş veya topun elden ele verilmesi durumları dışında, oyuncunun topun hâkimiyetini kaybettiği bütün durumları ifade eder.

 

Topun tutulamaması

Madde 2.

Topun tutulamaması, bir topu tutmaya veya geri kazanmaya yönelik başarısız bir hareket sonucu topa temas edilmesidir.

 

Topa elle vurmak

Madde 3.

Topa el veya kol ile kasten vurularak yönünün değiştirilmesidir.

 

Topa değmek

Madde 4.

Herhangi bir oyuncunun hâkimiyetinde olmayan topa temas demektir.

Temas kasten ya da kasıt dışı olabilir. Her zaman için hâkimiyetin sağlanması ve kontrol önemlidir. Emin olunmadığında, vuruş yapılmış veya ileri pas ile atılmış topa temas edilmemiştir.

 

Başlangıç vuruşunun bloklanması

Madde 5.

Başlangıç vuruşunun bloklanması, vuruşu karşılayan takımın topun tarafsız alanın ilerisinde ilerlemesini engellemek amacıyla topa değmesidir.

 

Bölüm 11

Çizgiler

 

Kale çizgileri

Madde 1.

Kale çizgileri, ileri pası sahanın içinden ayıran, sahadan yukarıya doğru dikine yükselen alanın bir kısmıdır. Kenar çizgilerin ötesinde de devam eder. Takımın kale çizgisi, savunduğu çizgidir.

 

Sınır çizgisi 

Madde 2.

Sınır çizgisi, top bir oyuncuya değdiğinde veya hâkimiyetinde olduğunda belirtilen çizgidir. Kenar çizgilerin ilerisinde devam eder.

 

Yard çizgileri

Madde 3.

Saha içerisinde, kale çizgilerine paralel olan bütün çizgileri ifade eder. Yard çizgileri, kale çizgisinden orta saha çizgisine kadar, 0'dan 50'ye kadar sırayla işaretlenir.

                                                                                                                                                              

İç sınır çizgileri 

Madde 4.

Saha kenarlarından 60 feet saha içinde olan iki sıra halinde çizgilerdir.

 

Kenar çizgileri

Madde 5.

Sahanın içi ile dışını gösteren çizgilerdir. Kenar çizgileri ile saha sonu çizgileri arasında kalan kısım "saha içindedir". Çizgiler oyun alanına dâhil değildir..

 

Bölüm 12

 

Topun elden ele verilmesi

Madde l.

A. Topun elden ele verilmesi, topun atmak, top kontrolünün kaybedilmesi yada ayakla vurmak dışında bir şekilde oyuncunun takım arkadaşına iletilmesidir.

B. Kurallar dâhilinde belirtilenden farklı şekilde ileri top verme kurallara aykırıdır.

C. Oyuncunun top hâkimiyetini, topu elden ele verme sırasında kaybetmesi top kontrolünün kaybedilmesi'dir.

İstisna: Oyun başlangıcı

D. Topu geriye doğru elden ele verme, topu verme işlemi oyuncu topu verdiğinde top oyuncunun bulunduğu yerden gerideyse olur.

 

Bölüm 13

 

Oyun toplantısı

Madde 1.

"Oyun toplantısı", oyuna hazır sinyalinden sonra iki yada daha fazla oyuncunun bir araya gelmesidir.

 

Bölüm 14

 

Kural dışı atlama

Madde 1.

A."Kural dışı atlama", bir oyuncunun bir yada iki ayağı yada dizi ile zıplayıp hala ayakları yerde olan başka bir oyuncunun üstünden atlamaya çalışmasıdır. İstisna koşucu.

B. "Ayakları yerde" den kasıt, bir veya iki ayağı dışında vücudun hiçbir yerinin yer ile temas etmemesidir. Diğer bir değişle yere düşmüş oyuncuları içermemektedir.

C. Bir hücum oyuncusu üzerinden, oyun başlangıcı yapılmadan kural dışı atlama yapmak ölü top faulüdür. Bu üç nokta ve dört nokta duruşunda olan hücum oyuncuları için de geçerlidir.

 

Bölüm 15

 

Vuruş kuralları veya kural dışı vuruşlar

Madde 1.

Vuruş yapmak, topa, diz, bacağın alt kısmı ya da ayak ile istemli olarak vurmaktır. Emin olunmadığında, istem dışı vuruş kararı alınır.

A. Kurallara uygun bir vuruş, düşük vuruş veya degaj, bir a takımı oyuncusu tarafından kurallarda belirtildiği şekilde, top el değiştirmeden önce yapılır. Diğer hallerde yapılan vuruşlar kural dışıdır.

B. Herhangi bir serbest vuruş ya da başlangıç vuruşu yakalanana, geri kazanma yapılana ya da ölü duruma geçene kadar vuruş olarak tanımlanır.

 

Degaj

Madde 2.

Degaj, topun bir oyuncu tarafından elden bırakılıp, top yere değmeden ayakla vurulmasıdır.

 

Düşük vuruş

Madde 3.

Düşük vuruş, topun bir oyuncu tarafından elden bırakılıp top yere değdiği anda ayakla vurulmasıdır.

 

Vuruş

Madde 4.

A. Alan sayısı vuruşu, topa hakim takımın bir oyuncusunun, top kendi takımından bir oyuncu tarafından yerde tutuluyorken yapılan vuruş'tur.

B. Serbest vuruş, topa hakim takımın bir oyuncusunun, top yerde veya yerde bir top tutacağı üzerinde iken yapılan bir vuruştur. Top, vuran oyuncunun takımından bir oyuncu tarafından, vurulmadan önce dengesini sağlamak amacıyla tutulabilir.

C. Top tutacağı, topu vuruş için gerekli konumda tutmaya yarayan bir alettir. Topu yerden en fazla iki inch yükseltebilir.

 

Serbest vuruş

Madde 5.

Serbest vuruş, topa hakim takımın bir oyuncusu tarafından yapılan vuruştur

 

 

 

Başlangıç vuruşu

Madde 6.

Başlangıç vuruşu, her yarı başında veya sayı denemesi ya da alan gölü sonrasında (istisna: extra periyotlar) yapılır. Degaj ya da düşük vuruş olmalıdır.

 

Başlangıç vuruşu

Madde 7.

Tarafsız alan içerisinden veya gerisinden yapılan bir başlangıç vuruşu, bir başlangıç hakkı sırasında, topun hakimiyeti el değiştirmeden önce, a takımı tarafından kurallara uygun olarak yapılan bir vuruş'tur. Başlangıç vuruşu, tarafsız alan ilerisinde yere, bir oyuncuya, hakeme veya başka bir şeye değdiği anda tarafsız alan'ı geçmiş olur.

 

Gelişine vuruş

Madde 8.

Topun el değiştirmesinden sonra, topa hakim olan takımın oyuncusunun yaptığı vuruş”tur. Kurallara aykırıdır. Canlı top faulü olarak değerlendirilir ve top ölü duruma geçer.

 

Alan sayısı denemesi

Madde 9.

Alan sayısı denemesi, başlangıç çizgisinden yapılan bir degaj veya düşük vuruştur.

 

Başlangıç vuruşu dizilişi

Madde 10.

Bir başlangıç vuruşu dizilişi, en az bir oyuncunun tarafsız alanın yedi yard veya daha fazla gerisinde olduğu, oyun başlangıcı yapan oyuncunun topu direk olarak elden ele veremeyeceği ve vuruşun yapılması ihtimali olan herhangi bir diziliştir.

 

Bölüm 16

 

Hak kaybı

Madde 1.

"Hak kaybı", hakkın tekrarlanması hakkının kaybedildiğini, o hakkın bittiğini ifade eder.

 

Bölüm 17

 

Tarafsız alan

Madde 1.

İki başlangıç çizgisi arasında, top uzunluğunda, kenar çizgilerine kadar uzanan bölgedir. Top oyuna hazır olarak belirtildiğinde ve kenar çizgilere paralel, başlangıç çizgilerine dik şekilde yerleştirildiğinde tarafsız alan belirlenmiş olur.

 

Bölüm 18

Hücum takımı tarafsız alan ihlali ve ofsayt

 

Hücum takımı tarafsız alan ihlali

Madde 1.

A. Top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra, oyun başlangıcı yapacak oyuncu topa değdikten veya topa değme işlemini ellerini diz seviyesi veya altına getirerek gösterdikten sonra, oyun başlangıcı yapılmadan önce, herhangi bir hücum oyuncusunun tarafsız alan'a girmesi veya tarafsız alan’ın ilerisine geçmesi durumunda hücum takımı tarafsız alan ihlali yapılmıştır.

İstisna: top oyuna sokulduğunda tarafsız alan'da olan ve oyun başlangıcı yapan oyuncu buna dahil değildir.

B. Vuruş yapan takımın oyuncuları, vuruş yapıldığında kendi sınır çizgilerinin gerisinde değillerse hücum takımı tarafsız alan ihlali yapılmıştır.

İstisna: Vuruş yapan ya da vuruş için topu tutan oyuncu kendi sınır çizgilerinin ilerisinde olabilir.

 

Ofsayt

Madde 2.

Bir defans oyuncusu, topun oyuna hazır olarak belirtilmesinden sonra, oyun başlangıcı yapıldığında tarafsız alan içerisinde veya ilerisindeyse, oyun başlangıcı yapılmadan önce tarafsız alan ilerisinde bir rakip takım oyuncusuna temas ederse, oyun başlangıcı yapılmadan bir hücum çizgi oyuncusundan refleks olarak tepki çekecek davranışlarda bulunur ve hücum çizgi oyuncusu anında tepki verirse veya serbest vuruş yapıldığında kendi sınır çizgisi gerisinde değilse, bu ofsayt olarak değerlendirilir.

 

Bölüm 19

 

Paslar

Madde 1.

Pas atmak, topu fırlatmaktır. Pas, yakalanana, pas arası edilene yada ölü top olana kadar pas olmaya devam eder.

 

İleri pas ve geri pas

Madde 2.

A. İleri pas, topun ilk atıldığı yerden ileride bir yere, oyuncuya, hakeme veya başka bir şeye değmesi ile tayin edilir. Diğer bütün paslar geri pastır. Emin olunmadığında, tarafsız alan'dan veya gerisinden atılan bir pas, ileri pas olarak değerlendirilir.

B. Topu tutan bir a takımı oyuncusu, tarafsız alan yönünde bir ileri pas atmak amacı ile kolunu ileri doğru hareket ettirmeye başladığında, ileri pas başlamış sayılır. İleri hareket başladıktan sonra bir b takımı oyuncusunun pas atan oyuncuya temas etmesi ve pasın oyuncunun elinden çıkması halinde, topun nereye değdiğine bakılmaksızın ileri pas atıldığı kararı verilir.

C. Emin olunmadığında, bir ileri pas denemesi sırasında, topun top kontrolünün kaybedilmesi yapılmadığı, ileri pas atıldığı kararı verilir.

D. Oyun başlangıcı yapan oyuncu topu elinden bıraktığında geri pas olur.

 

İleri pasın tarafsız alanı geçmesi

Madde 3.

A. Kurallara uygun bir ileri pas tarafsız alan’ın ilerisinde yere, oyuncuya, hakeme veya saha içinde başka bir şeye değdiğinde tarafsız alanı geçmiş olur. İlk temas tarafsız alanda veya gerisinde olursa pas tarafsız alanı geçmemiş sayılır.

B. Pas atan oyuncu topu elinden çıkardığında vücudunun herhangi bir kısmı tarafsız alan’ın ilerisinde ise, pas atan oyuncu tarafsız alanı geçmiş olur.

C. Bir ileri pas saha yan çizgilerinden çıktığı noktadan, tarafsız alan ilerisinde veya gerisinde olarak değerlendirilir.

 

Tutulabilir ileri pas

Madde 4.

Tutulabilir bir ileri pas, tarafsız alanı geçen, kimseye değmemiş, topu tutma şansı ve top tutma hakkı olan a takımı oyuncusuna atılan, kurallara uygun bir pastır. Emin olunmadığında, ileri atılan bir pasın tutulabilir bir ileri pas olduğu kararı verilir.

 

Bölüm 20

 

Ceza

Madde 1.

Bir ceza, takımın yaptığı bir faule karşılık gelen yaptırımdır. Aşağıdakilerden bir veya birkaçını içerebilir:

Yard kaybı, hak kaybı, otomatik birinci hak veya diskalifiye.

 

Bölüm 21

 

Başlangıç

Madde 1.

Oyun başlangıcı ile başlayan bir hakta iki takım arasındaki mücadeledir.

 

Başlangıç çizgisi

Madde 2.

Başlangıç çizgisi, top oynamaya hazır olarak belirtilip, yere konduktan sonra, her iki takım için topun kendi tarafına yakın olan uç noktasından geçen çizgi ve üzerinden sahaya dik uzanan alandır. Kenar çizgilere kadar uzanır.

 

Bölüm 22

 

Oyuncu kaydırma

Madde 1.

Oyuncu kaydırma, top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra ve oyun başlangıcından önce, iki veya daha fazla hücum oyuncusunun eş zamanlı olarak yer değiştirmesidir.

 

Bölüm 23

 

Oyun başlangıcı

Madde 1.

A. Oyun başlangıcı, topun yerdeki konumundan geriye doğru, çabuk ve seri bir hareketle verilmesi veya geriye pas atılması sonucu topu veren oyuncunun elinden çıkmasıdır.

B. Oyun başlangıcı, topun kurallara uygun şekilde geriye doğru hareket ettirilmesi ile başlar ve oyun başlangıcı yapan oyuncunun elinden çıkması ile son bulur.

C. Kurallara uygun yapılan bir oyun başlangıcı sırasında, top oyun başlangıcı yapan oyuncunun elinden kaymak suretiyle çıkarsa, geri pas olarak kabul edilir ve oyun devam eder.

D. Topun yerde olduğu sırada ve oyun başlangıcından önce topun uzun kısmının başlangıç çizgisine dik yerleştirilmiş olması gerekir.

E. Geriye doğru hareket ettirilmedikçe, topun hareketi kurallara uygun bir oyun başlangıcı olmaz. Topun ileri konulması, ileri hareket ettirilmesi veya yerinden kaldırılması kurallara uygun bir oyun başlangıcı değildir.

F. Kurallara uygun bir oyun başlangıcı sırasında B takımı topa değerse, top ölü olarak kalır ve B takımı cezalandırılır. Kurallara uygun olmayan bir oyun başlangıcı sırasında B takımı oyuncusu topa dokunursa, top ölü olarak kalır ve oyun başlangıcı yapan takım ceza alır.

G. Oyun başlangıcının, oyun başlangıcı yapan oyuncunun bacakları arasından yapılması zorunlu değildir, ancak kurallara uygun olması için hızlı ve sürekli, geriye bir hareket söz konusu olmalıdır.

H. Oyun başlangıcı iç sınır çizgileri içinden veya üzerinden yapılmalıdır.

İ.  Oyun başlangıcı sırasında topun konumu kenar çizgilere paralel olan topun ortasından geçen hayali bir çizgiyi ifade eder.

 

Bölüm 24

 

Kural dışı kask müdahalesi

Madde 1.

Kural dışı kask müdahalesi, kaskın (yüz koruması dahil) kasıtlı olarak rakibe zarar vermek için kullanılmasıdır.

 

 

 

 

 

Bölüm 25

Uygulama noktaları

 

Uygulama noktası

Madde 1.   

Uygulama noktası, belirtilen cezanın hangi noktadan uygulanacağını ifade eder.

 

Bir önceki nokta

Madde 2.

Bir önceki nokta, topun oyuna son konulduğu noktadır.

 

Bir sonraki nokta 

Madde 3.

Bir sonraki nokta, topun oyuna konulacağı bir sonraki noktadır.

 

Ölü top noktası 

Madde 4.

Ölü top noktası, topun ölü duruma geçtiği noktadır.

 

Faul noktası 

Madde 5.

Faul noktası, faulün olduğu yeri ifade eder. Kale çizgileri arasında bir noktadan saha dışında yer alan faullerde, en yakın iç sınır çizgisi ile faulün olduğu yard çizgisinin kesişme noktasıdır (iç işaret çizgileri üzerinde en yakın noktadır). Kale çizgisi ile son çizgi arasında bir noktadan saha dışında ise, faul noktası ileri pas içindedir.

 

Saha dışına çıkma noktası 

Madde 6.

Topun saha dışına çıkması veya saha dışında ölü duruma geçtiği kararı verilmesi sonucu ölü duruma geçtiği noktadır.

 

İç sınır noktası

Madde 7.

Topun ölü olarak belirtildiği yere en yakın, iç sınır çizgisi üzerindeki noktadır.

 

Koşunun bittiği nokta 

Madde 8.

Koşunun bittiği nokta şu şekilde belirlenir:

A. Topun koşucunun hâkimiyetinde ölü duruma geçtiği nokta

B. Oyuncunun topun hâkimiyetini kaybettiği nokta

C. Kurallara uygun veya kuraldışı şekilde, topun elden ele verildiği nokta

D. Kuraldışı bir ileri pas atıldığı nokta.

E. Geriye doğru bir pas atıldığı nokta.

F. Başlangıç çizgisi ilerisine kuraldışı bir başlangıç vuruşu yapıldığı nokta.

G. Gelişine vuruşun yapıldığı nokta.

 

Vuruşun bittiği nokta

Madde 9.

Tarafsız alanı geçen bir başlangıç vuruşu, hâkimiyetin kazanıldığı, kaybedildiği veya topun ölü duruma geçtiği yerde biter.

İstisnalar: Vuruş, B takımının ileri pasın da biterse, vuruş sonrası nokta B takımı'nın 20-yard çizgisidir.

A takımı tarafından yapılan başarısız bir alan sayısı denemesinde, topa B takımı tarafından tarafsız alan ilerisinde temas edilmemiş ise ve top tarafsız alan ilerisinde ölü duruma geçerse, vuruş sonrası noktası bir önceki noktadır. Bir önceki nokta B takımının 20-yard çizgisi ile kale çizgisi arasında ise ve B takımı tarafından topa tarafsız alan ilerisinde temas edilmeyerek, top ölü duruma geçmişse, vuruşun bittiği nokta 20-yard çizgisidir.

 

Esas nokta (ilk nokta)

Madde 10.

Cezanın açıklanmasında esas noktadan bahsedildiği durumda, koşu oyunu, kurala uygun pas oyunu veya kurala uygun vuruş oyunu sırasında yer alan fauller esas noktadan uygulanır. Hücum takımı tarafından, esas noktanın gerisinde yapılan faullerin cezası, faul noktasından uygulanır. Aşağıda, koşu oyunlarında, ileri pas oyunlarında ve kurala uygun vuruş oyunlarındaki esas noktalar belirtilmiştir:

A. Koşunun tarafsız alan ilerisinde bittiği durumlarda, esas nokta koşunun bittiği noktadır, esas nokta gerisinde yapılan fauller nokta faulleridir.

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımı tarafından yapılan, ellerin kuraldışı kullanımı, kural dışı çekme, kuraldışı blok ve kişisel fauller, bir önceki noktadan uygulanır. A takımının kale çizgisinin gerisinde yer alırsa defans sayısı verilir.

B. Koşunun tarafsız alan gerisinde bittiği durumlarda, esas nokta bir önceki noktadır ve hücum takımı tarafından esas nokta gerisinde yapılan fauller esas faulüdür.

İstisna: Tarafsız alan gerisinde, hücum takımına, ellerin kuraldışı kullanımı, kural dışı çekme, kuraldışı blok ve kişisel fauller, bir önceki noktadan uygulanır. A takımının kale çizgisinin gerisinde yer alırsa defans sayısı verilir.

C. Tarafsız alanın olmadığı koşu oyunlarında (pas arası sonrası koşu, vuruş sonrası koşu, top kontrolünün kaybedilmesi, ilerletilmesi vs.) Esas nokta, koşunun bittiği noktadır ve hücum eden takım tarafından temel nokta gerisinde yapılan fauller nokta faulleridir.

Kurallara uygun bir ileri pas oyununda esas nokta bir önceki noktadır ve hücum takımı tarafından esas nokta gerisinde yapılan fauller nokta faulleridir.

İstisnalar: Defansif kural dışı pas kesme nokta faulü olabilir.

Tamamlanan bir ileri pas oyununda, koşunun bittiği yer tarafsız alan ilerisinde olduğu ve hakimiyetin değişmediği durumlarda, pas atıcıya kasıtlı faul cezası, koşunun bittiği noktadan uygulanır. Kuraldışı temas faulleri bir önceki noktadan uygulanır.Tarafsız alan gerisinde hücum takımı tarafından yapılan, ellerin kuraldışı kullanımı, kural dışı çekme, kuraldışı blok ve kişisel fauller, bir önceki noktadan uygulanır.

İstisna: A takımının kale çizgisi gerisinde yer alırsa defans sayısı verilir.

D. Kurallara uygun vuruş oyunlarında, hâkimiyet el değiştirmeden önceki faullerde esas nokta bir önceki noktadır ve hücum takımı tarafından esas nokta gerisinde yapılmış fauller nokta faulleridir.

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımına yüz koruması, ellerin kuraldışı kullanımı, kural dışı çekme, kuraldışı blok ve kişisel fauller, bir önceki noktadan uygulanır. A takımının kale çizgisinin gerisinde yer alırsa defans sayısı verilir.

 

Başlangıç çizgisi sonrası vuruş noktası

Madde 11.

Başlangıç çizgisi sonrası vuruş noktası, vuruşun sona erdiği noktadır. Başlangıç çizgisi sonrası ceza uygulamasından sonra top B takımınındır. Başlangıç çizgisi sonrası vuruş noktası gerisinde yapılan B takımı faulleri nokta faulleridir.

 

Bölüm 26

 

Nizami oyuncu düşürme

Madde 1.

Nizami oyuncu düşürme, bir oyuncunun rakip oyuncuyu elleri veya kolları ile yakalaması veya sarılarak yere indirmesidir.

 

Bölüm 27

 

Takım ve oyuncu tanımları A ve B takımları

Madde 1.

A takımı topu oyuna sokan, topa oyun başında sahip olan takımdır. Top oyuna tekrar hazır olarak belirtilene kadar A takımı olarak kalır. B takımı rakip takımdır.

 

Hücum ve savunma takımları

Madde 2.

Hücum takımı topu elinde bulunduran takımdır. Savunma takımı rakip takımdır.

 

Vuruş yapan oyuncu ve tutucu

Madde 3.

A. Vuruş yapan oyuncu, topa ayakla vurmak suretiyle degaj, düşük vuruş veya serbest vuruş yapan oyuncudur. Dengesini sağlamak için yeterli zaman geçene kadar vuruş yapan oyuncu olarak kalır.

B. Tutucu, vuruş yapılacak topu yerde veya top tutacağı üzerinde tutan oyuncudur. Başlangıç vuruşu oyunu sırasında, vuruş yapacak durumda olan hiçbir oyuncu olmayana kadar veya vuruş yapıldıktan sonra, vuruş yapan oyuncu, dengesini sağlayana kadar tutucudur.

 

Çizgi oyuncusu ve arka oyuncu

Madde 4.

A. Aşağıdaki şartlara uyan bütün a takımı oyuncuları çizgi oyuncusudur:

     1. Top oyun başlangıcı yapıldığında, kendi başlangıç çizgisi üzerinde yer alan bir A takımı oyuncusu, çizgi oyuncusudur. Başlangıç çizgisinin en dışındaki çizgi oyuncularının arasında yer alan çizgi oyuncuları iç çizgi oyuncularıdır. Pas tutma hakkı olmayan bir çizgi oyuncusunun çizgide sayılması için, oyun başlangıcı yapıldığında, rakip kaleye dönük, omuzları oyun başlangıcı yapan oyuncunun beli hizasına paralel ve kafası bu hizayı geçer durumda olmalıdır.

     2. Top tutma hakkı olan bir oyuncunun çizgide sayılması için, oyun başlangıcı yapıldığında, rakip kaleye dönük, omuzları oyun başlangıcı yapan oyuncunun beli hizasına paralel ve kafası bu hizayı geçer durumda olmalıdır

     3. Top oyuna hazır olduktan sonra ve oyun başlangıcı yapacak olan oyuncu topa değdikten veya ellerini diz altına getirerek topa değme teşebbüsü gösterdikten sonra kafası oyun başlangıcı yapan oyuncunun bel hizasını geçen bir A takımı oyuncusu da çizgide sayılır.

B. Oyun başlangıcı yapan oyuncu dışında, en yakın çizgi oyuncusunun vücudunun en arkada olan noktası hizasından  (ayak veya bacaklar dışında) ileride olmayan A takımı oyuncu bir "arka oyuncu" olarak adlandırılır. Bir çizgi oyuncusu, arka oyuncu olarak geçerli bir konuma geçip durduğunda arka oyuncu olur.

 

Pas atan oyuncu

Madde 5.

Pas atan oyuncu, kurallara uygun bir ileri pas atan oyuncudur. Topu pas atmak suretiyle, elinden çıkarttığı andan pasın tamamlanması tamamlanamaması veya pas arası yapılması anına veya oyuna katılmak üzere konumundan ayrılması anına kadar pas atan oyuncu olarak kalır.

 

Oyuncu

Madde 6.

A. Bir oyuncu, o anki oyuna katılan, yedek veya değiştirilmiş bir oyuncu olmayan, saha içinde veya saha dışında olma durumundan bağımsız olarak kurallara tabii katılımcıdır.

B. Havadaki bir oyuncu, yerle teması olmayan oyuncudur.

 

Koşucu

Madde 7.

Koşucu, canlı bir topa hâkim olan veya hâkimiyet gösteren oyuncudur. Sadece canlı bir topa hâkim olan koşucu için geçerlidir.

 

 

Oyun başlangıcı yapan oyuncu

Madde 8.

Oyun başlangıcı yapan oyuncu, topu oyuna sokmak için oyun başlangıcını gerçekleştiren oyuncudur. Topu oyun başlangıcı yapacak şekilde dizilip, topa değdiğinde veya ellerini dizlerinin altına getirerek konumunu aldığında bu ismi alır.

 

Yedek oyuncu

Madde 9.

A. Yedek oyuncu, başka bir oyuncunun, geçici olarak da olsa, yerini almak üzere oyuna girebilecek oyuncudur.

B. Bir yedek oyuncu, sahaya girdiğinde ve oyun içindeki takım arkadaşı veya hakemle konuştuğunda, oyun toplantısına katıldığında, bir hücum veya savunma dizilişine katıldığında oyuncu olur.

 

Kenara alınmış oyuncu

Madde 10.

Bir önceki hak da oyunda olan, yerine bir yedeğin girdiği ve sahayı terk eden oyuncudur.

 

Eksik oyuncu

Madde 11.

Bir takım 11 kişiden az olduğu zamanki oyuncu boşluğudur.

 

Diskalifiye edilmiş oyuncu

Madde 12.

Maçın geri kalan kısmına katılımı, oyun dışı bırakılmak suretiyle engellenmiş oyuncudur.

 

Takım kadrosu üyesi

Madde 13.

Potansiyel oyuncular grubunun bir üyesidir.

 

Bölüm 28

 

Çelme takmak

Madde 1.

"Çelme" bir oyuncunun bacağını veya ayağını kullanarak rakip oyuncuyu diz altından engellemesidir.

 

Bölüm 29

Süre tutma araçları

 

Oyun saati

Madde 1.

60 dakikayı ölçmek amacıyla hakemin kullanacağı herhangi bir aygıttır.

 

25-saniye saati

Madde 2.

Oyuna hazır sinyali ile topun oyuna sokulması arasında geçen 25 saniye süresini ölçmek amacıyla kullanılan saattir.

 

Bölüm 30

Oyun tipleri

 

İleri pas oyunu

Madde 1.

Bir ileri pas oyunu, oyun başlangıcı yapılması ile kurallara uygun bir ileri pasın tamamlanması, tamamlanmaması veya pas arası yapılması arasında geçen süredir.

 

Serbest vuruş oyunu

Madde 2.

Bir serbest vuruş oyunu, topun kurallara uygun olarak serbest vuruş yapılması ve bir oyuncunun hâkimiyetine girmesi veya ölü olarak deklare edilmesi arasındaki süredir.

 

Başlangıç vuruşu oyunu ve alan sayısı oyunu

Madde 3.

Bir başlangıç vuruşu oyunu veya alan sayısı oyunu, oyun başlangıcı yapılması ve vuruş yapılan topun bir oyuncunun hâkimiyeti altına girmesi veya kural olarak ölü duruma gelmesi arasındaki süredir.

 

Koşu oyunu

Madde 4.

Bir koşu oyunu, canlı top sahibi bir oyuncunun topla koşmasını içeren, serbest vuruş, başlangıç vuruşu veya ileri pas oyunu dışında bir oyunu ifade eder.

A. Koşu oyunu, koşunun bittiği noktayı ve takibindeki top kontrolünün kaybedilmesi, geri pas ve kuraldışı pası kapsar ve hâkimiyetin kazanılması, geri kazanılması veya topun ölü olarak deklare edilmesine kadar sürer.

Bir hak sırasında, topun tarafsız alan ilerisinde el değiştirmesi, tekrar el değiştirmesi vs. Durumlarında, birden fazla koşu oyunu olabilir.

Topun hâkimiyetinin el değiştirmediği durumlarda, tarafsız alan gerisinde birden fazla koşu oyunu olmaz.

B. Bir koşu, koşu oyununun top hâkimiyeti kaybedilmeden önceki kısmıdır.

 

Bölüm 31

 

Saha alanları

Madde 1.

Saha, oyun alanını, çizgileri ve takım alanlarını kapsar.

 

Oyun alanı

Madde 2.

Oyun alanı, tarafsız alanlar dışında, dış sınır çizgileri arasında kalan alandır.

 

Sayı alanı

Madde 3.

Sayı alanı, sahanın her iki ucunda yer alan, son çizgi ile kale çizgileri arasındaki,10-yardlık bölgelerdir. Kale çizgileri ve kukalar sayı alanına dâhildir. Bir takımın sayı alanı, savunduğu sayı alanıdır.

 

Bölüm 32

 

Kavga

Madde 1.

Herhangi bir oyuncu, yönetici veya yardımcının dâhil olduğu, korumalı futbol kurallarının tanımladığı hareketler sınıfına girmeyen, fiziksel saldırıdır. Bu tür davranışlara örnekler:

A. Rakibe vücudun el, kol, bacak ve ayak kısmı ile fiziksel saldırıda bulunmak. Temas gerekli değildir.

B. Rakibin kavga ile karşılık vermesini sağlayan herhangi bir sportmenlik dışı hareket.

 

Kural 3

Periyotlar, zaman ve oyuncu değişikliği

 

Bölüm 1

Periyot başlangıcı

 

Birinci ve üçüncü periyotlar

Madde 1.

Her yarı, başlangıç vuruşu ile başlayacaktır. Başhakem, başlama saatinden 3 dakika önce, orta sahada para atışını uygulayacaktır. Para atışında, yanında her takımdan en fazla dörder takım kaptanı bulunacak, ilk seçme hakkı ziyaretçi takıma verilecektir. Para atışında, aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

A. Para atışında kazanan taraf, aşağıdaki iki seçenekten birisini, seçtiği bir yarı için kullanabilir:

     1. Hangi takımın başlangıç vuruşu yapacağını

     2. Kendi takımının hangi tarafı savunacağını

B. Kaybeden taraf, diğer yarı için, bu iki şıktan birisini seçecektir.

C. Bir yarı için ilk seçenek hakkını kazanmamış takım, diğer şıkta seçimini yapar.

D. Para atışını kazanan takımın seçim hakkını ikinci yarıda kullanmak istemesi durumunda, başhakem gerekli işareti verecektir.

 

İkinci ve dördüncü periyotlar

Madde 2.

Takımlar birinci ve ikinci periyot arasında ve üçüncü ve dördüncü periyot arasında, savundukları kaleyi değiştirirler.

A. Top, bir önceki periyotta son olduğu noktaya özdeş noktaya konulur.

B. Topun hâkimiyeti, hak sayısı, gidilmesi gereken mesafe değiştirilmez.

 

Ekstra periyot

Madde 3.

Maçın normal sürede beraberlikle sonuçlanması durumunda NCAA uzatma sistemi uygulanır:

A. Dördüncü periyodun tamamlanmasını takiben, hakemler her iki takımın da kendi takım alanına dönmesini işaret eder. Hakemler orta sahada buluşur ve uzatma prosedürünü tekrarlar.

B. Hakemler eşliğinde, maç başındakine benzer şekilde para atışı yapılır. Ziyaretçi takım ilk seçme hakkına sahiptir. Kazanan takım aşağıdaki şıklardan birisinde seçim yapar:

     1. Hücum veya savunma. Hücum takımı, rakip takımın 25 yard çizgisinde başlayacaktır.

     2. Uzatmada sahanın hangi tarafının kullanılacağı.para atışı ile belirlenir. Kazanan takım seçim hakkını kullanmak zorundadır.

C. Para atışında kaybeden takım, ilk ekstra periyot için diğer şıkta seçim yapacak, takip eden her çift sayılı periyot için ise ilk şık seçim hakkına sahip olacaktır.

D. Ekstra periyot: bir ekstra periyotta, her takımın 25-yard dan hücum edeceği  1'er seri olacaktır. Top seçilen kaleye 25 yard uzaklıkta orta noktaya dikilecektir.

E. Seri: her takım, kendi serisi boyunca, sayı yapana veya bir birinci hak kazanamayana kadar devam eder. Topun takımlar arasında hâkimiyetinin değişmesi durumunda, top ölü duruma geçene kadar canlı durumda kalır. Ancak, hücum eden takım topu tekrar hâkimiyetine aldığında, birinci hak kazanamayabilir. A ve b takımları, hücum ve savunma takımlarını belirtir.

 

Örnekler

 

Her takım da birer kere topu oyuna sokup, kendi serisini bitirdikten sonra, skor beraberedir.

Karar: İkinci periyot başlar. İlk periyotta para atışını kaybeden takımın ilk seçme hakkı vardır.

 

Ekstra sayı denemesi dışında (sayı denemesi), b takımı bir pası veya top kontrolünün kaybedilmesi, pas arası yapar veya bir geri pası veya kontrolü kaybedilen bir topu geri kazanır ve sayı yapar.

Karar: Periyot ve maç biter. B takımı maçı kazanır.

 

Bir periyodun birinci serisinde, b takımı bir pası veya kontrolü kaybedilen bir topu geri kazanır ancak sayı yapamaz.

Karar: A takımının serisi sona erer, b takımı kendi serisine başlar.

 

Bir periyodun birinci serisinde, a takımı alan sayısı denemesi yapar ve vuruş blok edilir. A takımı, oyun süresince tarafsız alanı geçmemiştir. Topu geri kazandıktan sonra topu rakip ileri pasa kadar ilerleterek sayı yapar.

Karar: A takımına 6 sayı. Ekstra sayı denemesinden sonra, b takımı kendi serisine başlar.

 

A takımı alan sayısı denemesi yapar ve vuruş blok edilir.  A takımı topu, oyun süresince tarafsız alanı geçmemiş topu geri kazanır ve gerekli mesafeyi koşarak birinci hakkı alır.

Karar: Top a takımında, 1 ve 10.

 

A takımı birinci, ikinci veya üçüncü hakkı sırasında alan sayısı denemesi yapar, ve vuruş blok edilir. A takımı, oyun süresince tarafsız alanı geçmemiş topu geri kazanır, ancak birinci hakkı alamaz.

Karar: Top a takımında, bir sonraki hak.

 

A takımı bir alan sayısı denemesi yapar ve vuruş blok edilir. B takımı topu geri kazanır ve topla a takımının ileri pasna koşar. 

Karar: Sayı. Maç biter.

 

Bir periyodun birinci serisinde, b takımı - topu kazandıktan sonra – topu a takımına kaybeder ve a takımı sayı yapar. 

Karar: Sayı geçerlidir, ekstra sayı denemesinden sonra b takımı  kendi serisine başlar.

 

Bir periyodun birinci serisinde, b takımı - topu kazandıktan sonra – topu a takımına kaybeder ve a takımı sayı yapamaz. 

Karar: A takımının serisi biter, b serisi başlar.

 

Bir periyodun birinci serisinde, a takımı topu b takımının ileri pas içine doğru top kontrolünün kaybeder. B takımı topu geri kazanır ve kendi ileri pasta diz çöker.

Karar: A takımının serisi sona erer, b takımının serisi başlar.

 

Bir periyodun birinci serisinde, B10 B 3-yard çizgisinde bir ileri pası pas arası yapar ve geri gelerek kendi ileri pasta diz çöker (momentum'un oyuncuyu geri taşıması söz konusu değildir).

Karar: A takımına 2 sayı. A takımı serisi biter. B takımının serisi başlar.

 

A takımının alan golü denemesi, tarafsız alandan hiçbir oyuncu tarafından temas edilmeden geçer, B17 B 5-yard çizgisi üzerinde topu tutar. A 3-yard çizgisinde topu geri kazanır eder.

Karar: A takımına 3-yard çizgisinde birinci hak.

 

F. Sayılar: normal süre ve ekstra periyotlar sırasında daha fazla sayıyı yapan takım maçı kazanır. B takımının (defans oynayan takım) ekstra sayı denemesi dışında sayı yapması durumu dışında, her periyotta her iki takım da birer seri hakkı kullanacaktır. İlk iki ekstra periyottan sonra, takımları ekstra sayı denemelerini 2 sayı denemesi olarak yapmak zorundadır. Bir sayılık deneme - kurallara aykırı olmasa da - sayı olarak kaydedilmeyecektir.

 

Örnek

 

Bir periyodun birinci serisinde, a takımı sayı yapar. Ekstra sayı denemesinde, b takımı pası pas arası eder ve iki sayılık bir sayıya koşar.  

Karar: A takımına 6 sayı, b takımına 2 sayı, b takımının serisi başlar.

 

Bir ekstra periyotta, yapılan sayı kazanan takımı belirliyorsa, ekstra sayı yapılmaz.

 

G. B takımının hakimiyet kazanmasından sonraki fauller ve vuruş sonrası kural uygulaması:

Ekstra periyotlarda, mesafe cezaları takımlar tarafından otomatik olarak reddedilir

İstisna: ölü top faulleri, ölü top faulleri olarak çalınan canlı top faulleri ve aşırıya kaçan bireysel fauller bir sonraki oyunda uygulanır.

Faul yapan takımların yaptığı sayı iptal edilir.

Birbirini iptal eden fauller varsa, birinin veya ikisinin de b takımı hâkimiyetinden sonra olduğuna bakılmaksızın, hak tekrar oynatılmaz.

 

Örnekler

 

A takımının birinci serisinin sona ermesinin ardından, b takımı bir ölü top faulü yapar.

Karar: B takımı, serisini 40-yard çizgisinden başlatır.

 

Bir periyodun birinci serisinde, a takımı pas atar ve oyun başlangıcında kurallara aykırı ileri hareket yapar. Pas, pas arası olur ve b takımı sayı yapmadan önce bir faul yapar. 

Karar: Sayı geçersizdir. Seri sona erdirilir ve b takımı 25-yard çizgisinden kendi serisine başlar.

 

Bir periyodun ikinci serisinde, b takımı bir pas arası yapar ve sayıya koşar. Koşu sırasında, b takımı orta sahada arkadan bel altı blok yapar.

Karar: Sayı geçersizdir, ve skor berabere ise, bir sonraki periyot başlar.

 

H. Molalar: takımların her ekstra periyotta birer mola hakkı vardır. Normal süre içerisinde kullanılmayan molalar, ekstra periyotlara taşınamayacaktır. Ekstra periyotlarda kullanılmayan molalar daha sonraki ekstra periyotlara taşınmaz. Periyotlar arasında alınan molalar bir sonraki periyoda yazılır.

 

Bölüm 2

 

Oyun süresi

Madde 1.

Oyun süresi 15'er dakikadan 4 periyottan 60 dakikadır. Birinci ve üçüncü periyotlardan sonra birer dakika ara olacaktır.

A. Baş hakem, topun ölü olduğunu ve periyodun bittiğini belirtmedikçe periyot sona ermeyecektir

B. İki yan arasında, 20 dakika ara verilecektir. Hakemin karan ve iki takımın da onayıyla bu süre azaltılabilir.

 

Zaman ayarlamaları

Madde 2.

Baş hakem, karanlığın maçın oynanmasına engel olabileceğine kanaat getirirse, periyotların sürelerini ve yarılar arasında ki süreyi kısaltabilir. Bu şekilde düzenleme yapılması durumunda, periyotlar eşit süreli olmalıdır.

A. Oyun süresinde de, kalan periyotların ve devre arasının süresi, baş hakem ve antrenörlerin ortak karan ile kısaltılabilir.

B. Maç saatindeki zaman hataları, sadece hatanın yapıldığı periyotta düzeltilebilir.

C. 25-saniye süresi, her iki takımın da istemi dışında gelişen olaylar sebebi ile kesilirse, yeni bir 25 saniye süresi başlatılacaktır. Süre oyun başlangıcında başlatılacaktır.

 

Periyotların uzatılması

Madde 3.  

Bir periyot, aşağıdaki durumlarda, ölü top faulü olarak cezalandırılan bir canlı top faulünün olmadığı bir hak oynanana kadar uzatılır:

A. Sürenin oyun sırasında bittiği bir hakta, ölü top olarak cezalandırılmayan bir canlı top faulünün cezası kabul edilirse.

B. Sürenin oyun sırasında bittiği bir hakta, birbirini iptal eden karşılıklı fauller olması durumunda.

C. İstem dışı düdük çalınması veya sürenin oyun sırasında bittiği bir hakta topun baş hakem tarafından ölü olarak belirtilmesi durumunda.

 

Saatler

Madde 4.

A. Oyun süresi çizgi hakemi, arka hakem, alan hakemi veya yetkili bir saat sorumlusu tarafından tutulacaktır.

B. 25-saniye saati baş hakemin belirteceği hakem tarafından tutulacaktır.

 

Sürenin başlatılması

Madde 5.

Serbest vuruşlarda, süre topa kurallara uygun bir şekilde yapılan ilk temasla veya b takımı tarafından kendi tarafsız alanı içinde topa temas edilmesinden sonra kale çizgisini geçtiğinde başlatılacaktır. Bir başlangıç hakkında, süre oyun başlangıcı veya baş hakemin daha önceki bir sinyali ile başlar. Ekstra sayı denemesi, periyot uzatması veya ekstra periyot süresinde maç saati çalıştırılmayacaktır.

A. Süre durdurulduktan sonra, baş hakem top oyuna hazır duruma getirildiğinde bunu belirtecektir ve sürenin aşağıdaki durumlar sebebiyle durdurulması dışında süre oyun başlangıcı ile başlayacaktır:

     1. A takımı bir birinci hak aldığında, (istisna: kurallara uygun bir vuruş sonrası.)

     2. Hakem molası alındığında veya bir oyuncunun kaskı çıktığında,

     3. Baş hakem'in uygun gördüğü durumlarda,

     4. Bir cezanın tamamlanması için (istisna: başlangıç vuruş dizilişinde a takımı tarafından yapılan bir gecikme faulü olması) istem dışı bir düdük çalındığında, (istisna: kurallara uygun bir vuruş sırasında)

     5. Koçlar ile görüşmede,

     6. Takım alanına yapılan bir uyarıda,

     7. Zamandan kazanmak amacı ile atılan kuraldışı bir pas oyununda,

     8. Yard ölçümünde.

     9. Top kontrolünün kaybedilmesinde topun kaybedildiği yerden ileride bir noktadan dışarı çıkması durumunda.

İstisna: Kurallara uygun bir vuruş’ta ve b takımı bir birinci hak elde ettiğinde)

B. Bu maddeler için sürenin durdurulması halinde, süre, top oyuna hazır sinyali ile başlatılacaktır.

C. Bu maddeler, sürenin oyun başlangıcı ile başlamasını gerektiren bir durum ile aynı anda yer alırsa, süre oyun başlangıcı ile başlatılacaktır.

D. Bir serbest vuruş hakkında süre durdurulacak ve oyun başlangıcı ile başlatılacaktır. (istisna: bir sonraki oyunun serbest vuruş veya ekstra sayı denemesi olması durumunda)

E. B takımının birinci hak kazanması durumunda, süre durdurulacak ve tekrar oyun başlangıcı ile başlayacaktır.

 

Sürenin durduğu durumlar

Madde 6.

Her devrenin sonunda oyun saati durdurulacaktır. Kuralların belirtmesi durumunda veya bir takım veya hakem mola aldığında, hakemlerden birisi mola alındığını belirtecektir.

 

Bölüm 3

Molalar

 

Molaların alınması

Madde 1.

A. Baş hakem, herhangi bir nedenden ötürü oyunu durdurması durumunda mola alacaktır. Molalar hakem molası veya takım molası olarak belirtilecektir.

B. Bir takımın bütün mola haklan kullanılmışsa, takımın mola isteği kabul edilmeyecektir.

C. Mola sırasında oyuncular saha içerisinde veya ileri pasta topla antrenman yapmayacaklardır.

İstisna: İkinci ve üçüncü devre arasında ki sürede.

 

Mola

Madde 2.

A. Aşağıdaki durumlarda herhangi bir hakem tarafından hakem molası alınabilir:

    1. Sayı, alan sayısı veya defans sayısı olduğunda,

    2. Herhangi bir oyuncu veya hakemin sakatlığı üzerine mola alınması gerektiğinde,

    3. Bir cezanın tamamlanması için süre durdurulduğunda,

    4. Canlı bir topun saha dışına çıkması durumunda,

    5. Bir ileri pas tamamlanmadığında,

    6. Takımlardan birisi birinci hak kazandığında,

    7. İstem dışı düdük çalındığında,

    8. Birinci hak için ölçüm gerektiğinde,

    9. Takımlardan birisi gecikmeye yol açarsa,

  10. Takımlardan birisi mola ister ve kurallar dahilinde verilirse,

  11. Takım alanı ihlali uyarısı yapıldığında,

  12. Topun oynanamaz duruma gelmesi durumunda,

  13. Top herhangi bir hakemin elinde iken,

  14. Zorunlu malzeme veya kuraldışı malzeme ihlali olduğunda,

  15. Kurallara uygun bir serbest vuruş hakkı sona erdiğinde,

  16. Gelişine vuruş yapıldığında,

  17. Tarafsız alan ilerisinde bir başlangıç vuruşu yapıldığında,

  18. 25-saniye süresi, her iki takımın da inisiyatifi dışında olan sebeplerden engellenirse,

  19. Koşucunun kaskı çıkarsa,

B. Aşağıdaki durumlarda sadece baş hakem, hakem molası alabilir:

    1. Koçların baş hakemle görüşme isteği durumunda,

    2. Seyirci sebebiyle gürültü için mola alınması gerektiğinde,

    3. Baş hakemin inisiyatifi dahilinde mola alınması gerektiğinde,

 

Baş hakemin inisiyatifi dahilinde mola alınması

Madde 3.

A. Baş hakem, şartların gerektirdiğine kanaat getirdiğine, kendi inisiyatifi ile, yukarıdaki kurallarda açıklanmış veya açıklanmamış gelişmeler sebebiyle oyunu geçici olarak durdurabilir.

B. Oyunun kurallara dahil olmayan şahıslar veya başka gelişmeler sebebiyle durdurulması durumunda, baş hakem aşağıdaki işlemleri uygular:

Oyunu durdurur, oyuncuları kendi alanlarına yönlendirir.

Sorunu maçın yürütülmesinden sorumlu kişilere iletir.

Koşullar sağlandığında maçı kalınan yerden başlatır.

C. Maçın devam edilememesi durumunda, son skor veya maçın devamı hakkında karar kurul tarafından verilir.

D. Durdurulan bir maça devam edilmesi durumunda, maça son kalınan durumdan devam edilir. Hak, mesafe çizgisi, saha konumu ve oyuncu oynatabilme kuralları aynı kalır.

E. Başhakem inisiyatifinde alınan molalar aşağıdaki durumları da kapsar:

Hakemlerin topu bir sonraki oyun başlangıcı için yerine koymada gecikmesi durumunda.

Takım kaptanları ile görüşme yapıldığında.

Koşullar maçın geçici olarak durdurulmasını gerektirdiğinde.

 

Takım molaları

Madde 4.

A. Takımın molaları bitmemiş ise, bir oyuncu veya takım antrenörü, top ölü duruma geçtikten sonra mola isteyebilir.

B. Topun ölü duruma geçmesinden sonra ve oyun başlangıcı öncesinde, yard sayıları arasında bulunan yedek oyuncu mola isteyebilir.

C. Bir önceki hak sırasında oyunda olan bir oyuncu mola isteyebilir.

D. Topun ölü olarak belirtilmesi ve bir sonraki oyun başlangıcı arasındaki sürede, takım alanı içinde yer alan bir antrenör mola isteyebilir.

E. Oyunda olan veya b şıkkındaki şekilde oyuna giren bir oyuncu, kuralın yanlış uygulandığı düşünüyorsa, antrenör-başhakem görüşmesi isteyebilir. Kuralın uygulanması değiştirilmezse, o takıma bir mola verilir, molalar bitmişse gecikme cezası verilir.

Antrenör-başhakem görüşmesi için sadece başhakem süreyi durdurabilir.

Görüşme isteği, top oyun başlangıcı veya vuruş yapılmadan iletilmelidir.

Antrenör-başhakem görüşmesi sonrasında karar değiştirilmezse verilen mola süresi kullanılır. Mola görüşmeyi isteyen takıma yazılır.

 

Sakatlık molası

Madde 5.

A. Bir veya birden fazla oyuncunun sakatlanması durumunda:

Oyuncunun en az bir hak oyun dışına alınması şartıyla, başhakem, hakem molası alır.

Hak arasında veya iki devre arasında mola alınırsa oyuncu oyuna tekrar dönebilir.

Takımın molaları bitmiş ise, oyuncu bir hak için oyundan çıkmalıdır.

Oyuncunun sakatlığı sonucunda oyuncudan kan gelmesi durumunda, oyuncu sağlık durumu düzeltilene ve kanaması durdurulana kadar oyuna alınmaz.

B. Sakatlık geçiren bir oyuncu için bütün hakemler süreyi durdurabilir. Oyuncunun sakatlanma durumundan emin olunmadığı durumlarda mola alınmalıdır.

C. Oyuncuları süreden çalmak amacıyla sakatlık olmadığı halde sakatlık varmış gibi hareket etmesi veya benzer davranışlarda bulunması durumunda, sporun etik kurallarını ihlal etmiş sayılır. Mümkün olduğunca bu tür hareketlere izin verilmeyecektir.

D. Sakatlık molası takım molasını takip edebilir.

E. Başhakem, sakatlanan bir hakem için hakem molası alabilir.

 

İhlal molaları

Madde 6.

Bir hak sırasında veya top ölü olduğu sırada uygulanması durumunda, ihlali yapan takıma bir sonraki noktadan mola verilecektir.

 

Mola süresi

Madde 7

A. Takım molaları bir buçuk dakikadan fazla olmayacaktır

İstisna: diğer molalar baş hakemin gerekli gördüğü uzunlukta olacaktır.

B. Bir buçuk dakikalık süre alan takım, daha önce oyuna başlamak isterse, hakem topu oyuna hazır duruma getirir ve oyun başlayabilir.

C. Mola alındığında, antrenörlere danışmadan önce ceza uygulama seçimi yapılmalıdır.

D. Defans sayısı, ekstra sayı denemesi veya başarılı alan sayısı denemesinden sonra verilen ara bir dakika olacaktır.

 

Mola süresinin bitmesi

Madde 8.

Bir takım molasının bitmesine 30 saniye kala baş hakem takımları uyaracaktır ve 5 saniye sonra topu oyuna hazır duruma getirecektir.

A. Bir yarıda üçüncü mola hakkı kullanıldıktan sonra, baş hakem o takımın koçuna üçüncü molanın alındığını bildirir.

B. Baş hakem, her iki yarının bitimine yaklaşık iki dakika süre kaldığını, her iki takımın antrenörüne ve saha kaptanına iletir. Bu amaçla süreyi durdurma hakkına sahiptir. 25-saniye süresi durdurulmaz. Sürenin durdurulması durumunda süre iki dakika uyarısından sonra oyun başlangıcı ile başlatılır.

C. Maçın son iki dakikası içinde, sürenin durduğu her hakta, baş hakem kalan süreyi her iki takıma bildirir.

 

Bölüm 4.

Gecikme 

 

Yarının başlangıcının geciktirilmesi

Madde 1.

A. Yarının başlangıcında, her iki takım da oyuna hazır bulunmalıdır. Her iki takımın da sahaya ilk girmeyi reddetmesi durumunda, ev sahibi takım sahaya ilk giren takım olmalıdır.

Ceza: Bir sonraki noktadan 15 yard.

B. Sahanın yarıya başlangıç için uygun hale getirilmesi ev sahibi takımın sorumluluğundadır.

Ceza: Bir sonraki noktadan 10 yard.

İstisna: Ev sahibi takımın istemi dışında gelişen olaylarda baş hakem cezayı vermeyebilir.

 

Oyunun geciktirilmesi

Madde 2.

A. Oyun süresince, top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra, top oyuna 25 saniye içerisinde sokulmalıdır. 25 saniyeden fazla süre harcanması durumunda kuraldışı gecikme yapılmıştır.

B. Aşağıdaki durumlar kuraldışı gecikmeye örnektir:

    1. Top ölü olduktan sonra topun kasti olarak ilerletilmesi,

    2. Takımın üç mola hakkını kullandıktan sonra belirtilen  ihlallerden  birisini yapması,

    3. Devre sonrası aradan sonra, moladan, sayıdan veya  hakemin topu durdurduğu başka bir süreden sonra bir takım oyuna hazır değilse,

    4. Hücum taktiklerinin duyulmasını zorlaştıracak sözler kullanılması,

    5. Hatalı çıkış yaptırmak amacı taşıyan defans taktikleri,
ceza: bir sonraki noktadan 5 yard.

 

Kuraldışı süre taktikleri

Madde 3.

Süreyi uzatmak ya da bitirmek amacı ile haksız şekilde yapılan hareketler olduğunda, baş hakem süreyi başlatabilir veya durdurabilir. Süreden kazanmak amacı ile atılan bir kuraldışı ileri pas veya geri pas yapılması durumunda, hakem süreyi top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra başlatabilir.

 

Bölüm 5.

 

Oyuncu değişiklikleri

Madde 1.

Bir anda yapılacak oyuncu değişikliklerinde sayı kısıtlamaları yoktur.

 

Oyuncu değiştirme

Madde 2.

Aşağıdaki durumlar ihlal edilmediği müddetçe, oyuncu değişikliği yapılabilir:

A. Oyuna giren oyuncu, top oyunda iken saha içine giremez. (canlı top faulü.)

B. Top oyunda iken 11'den fazla oyuncunun saha dışına veya ileri pas dışına çıkması kurallara aykırıdır. (canlı-top faulü.)

C. Oyuncu değişikliği yapıldığında sahaya giren oyuncu sahaya kendi takım alanından girmelidir. Dışarı çıkan oyuncu da kendi takım alanına en yakın çizgiden dışarı çıkmalıdır. Değiştirilen bir oyuncu sahayı hemen terk etmelidir. 12 veya daha fazla ile oyun toplantısı yapılmasına izin verilemez. (ölü top faulü.)

D. Oyuncu değişikliğinde sahaya giren oyuncular, bir hak süresince oyunda, sahadan çıkan oyuncular da bir hak dışarıda kalmalıdır. Devrenin bitmesi, sayı yapılması veya mola alınması durumunda bu kural geçerli değildir. (canlı top faulü.)

Ceza: Ölü top: bir sonraki noktadan 5 yard, aksi takdirde bir önceki noktadan 5 yard

Rakip takım oyuncu değişikliklerini yapıyorken, oyunu hızlı başlatarak rakibi hazırlıksız yakalamak kurallara aykırıdır. Hakemler b takımı uygun yedek oyuncuları sahaya sürene kadar oyun başlangıcı'na izin vermeyebilir. B takımı bu oyuncu değişikliklerinde gecikme yaşatmamalıdır. Aşağıdaki prosedür uygulanır:

Ceza: Ölü top faulü. B takımının oyuncu değişikliklerini zamanında yapmaması durumunda b takımına oyun geciktirme cezası; A takımına 25-saniye süresinin aşılması durumunda oyun geciktirme cezası. Bir önceki noktadan 5 yard

Faulü yapan takımın antrenörüne, aynı faulün tekrarlanması durumunda sportmenlik dışı hareket cezası verileceği iletilir.

Ceza: Ölü top faulü. Hakemlerden birisi hemen düdüğünü çalacaktır. Bir sonraki noktadan 15 yard.

 

Kural 4

Oyundaki top, ölü top, topun çizgi dışında olması

 

Bölüm 1

Oyundaki top, ölü top

 

Ölü topun canlı hale gelmesi

Madde 1.

Bir ölü top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra, kurallara uygun bir oyun başlangıcı veya serbest vuruş yapıldığında canlı topa dönüşür. Oyuna hazır sinyalinden önce oyun başlangıcı yapılan veya serbest vuruş yapılan top, ölü olarak kalır.

 

Canlı topun ölü duruma geçmesi

Madde 2.

A. İlgili kurallardan birinin gerçekleşmesi veya bir hakemin düdüğünü çalması (istem dışı da olsa) halinde veya bunların dışında sinyalle topun ölü olduğunu belirtmesi ile, canlı olan bir top ölü hale gelir.

B. Bir hakemin düdüğü istem dışı çalması veya bir hak sırasında topu ölü olarak belirtmesi durumunda:

Top o anda bir oyuncuda ise, topun ölü olduğu yerden topa sahip olan oyuncunun takımı topu oyuna sokabilir veya hakkı tekrarlayabilir.

Top kontrolünün kaybedilmesi, geri pas veya kural dışı atılan ileri pas sonrasında kaybedilen top olmuşsa, topa en son hâkim olan takım, topun kaybedildiği yerden topu tekrar oyuna sokabilir veya hakkı tekrarlatabilir.

Kurallara uygun bir ileri pas, serbest vuruş veya başlangıç vuruşu sırasında oluşan ölü top durumunda top bir önceki noktaya getirilir ve hak tekrarlanır.

Bir ekstra periyotta veya bir ekstra sayı denemesinde, b takımı topun hâkimiyetini ele geçirdikten sonra çalan düdükte, ekstra sayı denemesi veya ekstra periyot bitirilir.

C. Yukarıdaki haklardan herhangi birinde bir faul olursa, diğer kurallarla çelişkili olmadığı sürece, ceza normalde uygulanacağı şekilde uygulanır.

 

Topun ölü olarak belirtilmesi

Madde 3.

Canlı bir top, aşağıdaki durumlarda ölü duruma geçer ve hakemlerden birisi düdüğünü çalar veya ölü top olduğunu belirtir.

A. Direklerden birine çarptıktan sonra sayı olan bir alan sayısı dışında topun vuruş’tan sonra dışarı çıkması, topun saha çizgilerinden dışarı çıkması, koşucunun topla beraber dışarı çıkması, veya koşucunun ileri gidişinin durdurulması, durumlarında. Emin olunmadığı zaman, topun ölü duruma geçtiği varsayılacaktır.

B. Koşucunun eli veya ayakları dışında, herhangi bir kısmının yere değmesi, koşucunun nizami oyuncu düşürme yapılmak suretiyle düşürülmesi, koşucunun düşmesi ve yere vücudu (elleri ve ayakları dışında) ile temas ederken topun hakimiyetini kaybetmesi durumunda.

İstisna: bir hücum oyuncusunun, topu yerde tutan bir arkadaşının tuttuğu bir topa vuruş yapabileceği oyunlarda, top canlı olarak kalır. Top kurallar dahilinde vuruş yapılabilir, pas atılabilir veya koşulabilir.

C. Bir sayı, aşan top, defans sayısı, alan sayısı veya başarılı bir ekstra sayı denemesi olduğunda; a takımı b nin tarafsız alanı içinde kuraldışı bir pası tutarsa; a takımının b tarafsız alanı içinde, pas tutma hakkı olmayan bir oyuncuya tutulan bir pas atması durumunda veya başarısız bir alan gol denemesi, b takımından birine tarafsız alan ilerisinde değmeden, b takımı ileri pasa değer veya dışarı çıkarsa.

D. Ekstra sayı denemesinde, ölü top kurallarında belirtilen bir durum meydana geldiğinde.

E. Vuruş yapan takımın oyuncusu, tarafsız alanı geçen bir serbest vuruşu veya başlangıç vuruşunu tutarsa.

F. Bir serbest vuruş, başlangıç vuruşu veya başka herhangi bir kaybedilen top yerde yuvarlandıktan sonra durur ve hiçbir oyuncu topu alma isteği göstermezse.

G. Bir serbest vuruş veya başlangıç vuruşu (tarafsız alanı geçtikten sonra), geçerli veya geçersiz bir güvenli tutuş sinyalinden sonra herhangi bir oyuncu tarafından tutulduğunda veya b takımı tarafından, top tutulduktan sonra, geçersiz bir güvenli tutuş işareti verildiğinde.

H. Tarafsız alan ilerisinde bir gelişine vuruş veya başlangıç vuruşu yapıldığında. Bir ileri pas sonucu atılan topun yere değmesi durumunda.

J. Dördüncü hakta, topun takımlar arasında hakimiyetinin değişmesinden önce, a takımının top kontrolünün kaybedilmesi, topu kaybeden oyuncu dışında bir oyuncu tarafından tutulduğunda veya geri kazanıldığında. Herhangi bir oyuncunun hakimiyetinde olmayan bir canlı top, saha içerisinde bir oyuncudan başka bir şeye, hakeme, hakem malzemesine, oyuncu malzemesine veya yere değdiğinde. (istem dışı düdük hükümleri geçerlidir)

    1. Bir canlı topun aynı anda birden fazla oyuncu tarafından tutulması veya geri kazanılması durumunda, topun oyun sırasında oynanamaz duruma gelmesi halinde. (istem dışı düdük hükümleri geçerlidir.)

    2. Top bir hakemde olduğu zaman bir koşucu, top elinde iken, hakkı bitirmek için diz çökme hareketine başladığında, yere dizini koyma eylemi gösterdiğinde.

P. Pas tutmak üzere havaya sıçramış olan bir oyuncu hemen yere düşmesi engellenecek şekilde tutulduğunda ve taşındığında.

R. Bir koşucunun kaskı tamamen çıktığında top o noktada koşucunun takımındadır.

 

Topun oyuna hazır olması

Madde 4.

Top oyuna hazır olarak işaret edilmedikçe, hiçbir oyuncu topu oyuna sokamaz.

Ceza: ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5 yard.

 

25-saniye süresi

Madde 5.

Top, oyuna hazır olarak işaret edildikten 25 saniye sonra oyuna sokulmalıdır. Arada geçen sürede oyunun geçici olarak durdurulması halinde, 25 saniye süresi tekrar başlatılır.

İstisna: bir takımın taraftarları tarafından yapılan, oyunun oynamasını zorlaştıracak şekilde seyirci gürültüsü.

Ceza: ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5 yard.

 

Bölüm 2.

Saha dışına çıkma

 

Oyuncunun saha dışında olması

Madde 1. 

A. Bir oyuncu, vücudu veya giydiği herhangi bir şey, kenar çizgilerinin üstünde veya dışında hakem veya başka bir oyuncu dışında bir şeye değdiğinde, oyuncu saha dışına çıkmış olur.

B. Kukalara değen bir oyuncu saha dışına çıkmış sayılır.

 

Tutulmuş topun dışarı çıkması

Madde 2.

Bir oyuncunun hâkimiyetinde olan bir top, kenar çizgilerinin üstünde veya dışında yere, hakeme veya başka bir oyuncu dışında bir şeye değdiğinde, top saha dışına çıkmış olur.

 

Topun dışarı çıkması

Madde 3.

A. Alan sayısı ile sonuçlanan bir vuruş dışında, herhangi bir oyuncunun hakimiyetinde olmayan bir top, kenar çizgilerinin üstünde veya dışında yere veya hakeme veya başka bir oyuncu ya da bunlar dışında bir şeye değdiğinde, top saha dışına çıkmış olur.

B. Bir kukaya değen bir top, kale çizgisinin gerisinde dışarı çıkmıştır.

C. Herhangi bir oyuncunun hakimiyetinde olmayan bir canlı top, bir çizginin dışına çıkar ve sonra daha ileri bir noktada dışarıda olarak karar verilirse, saha dışına çıkış noktasından dışarı çıktığına karar verilir.

 

İleri noktada saha dışına çıkma

Madde 4.

A. Canlı bir topun saha dışında olarak belirtilmesi durumunda, eğer top herhangi bir kenar çizgisini geçmemişse, topun en ileri noktası, topun ölü duruma geçtiği yeri tayin eder.

B. Bir koşucu saha dışına çıktığında ya da çıkmasından önce, top saha içindeyse ve topun en ileri noktası kale çizgisini geçiyorsa sayı verilir.

C. Rakibin ileri pasında olan bir oyuncu, vücudu yere değiyorsa, elleri ile kenar çizgileri dışına uzanıp topu tuttuğunda, topu tutmuş sayılır.

D. Topun, saha dışında olarak belirtildiğinde, en ileri noktası, gidilen en ileri noktadır.

E. Bir koşucu, elinde topla beraber kenar çizgisine doğru sıçrarsa, gidilen en ileri nokta, topun çizgiyi geçerkenki konumu ile tayin edilir.

 

Kural 5

Haklar serisi, birinci hak için gerekli mesafe

 

Bölüm 1

Seri başlangıcı, bozulması, yenilenmesi

 

Seri hakkının kazanılması

Madde 1.

A. Bir serbest vuruş, aşan top, güvenli tutuştan sonra veya topun hakimiyeti el değiştirdikten sonra, topu oyuna sokacak olan takıma, dört haktan oluşan bir seri hakkı tanınacaktır.

B. Top ölü duruma geçtiğinde, a takımı birinci hak için gerekli mesafeyi almış ve kurallara uygun olarak topun hâkimiyetine sahipse, a takımı yeni bir seri hakkı kazanacaktır.

C. A takımının dört haklık bir seri sonucunda, birinci hak, hakkı kazanamaması durumunda, b takımına yeni bir seri hakkı verilecektir.

D. A takımının başlangıç vuruşu saha dışına çıkarsa veya hiçbir oyuncuya değmeden durursa, b takımına yeni bir seri verilir.

E. Aşağıdaki durumlarda, topa hakim olan takıma yeni bir seri hakkı verilir:

Hak süresince topun hakimiyeti takımlar arasında değişirse,

Tarafsız alanı geçen bir başlangıç vuruşu, b takımından bir oyuncu ilk olarak değerse,

İstisna: herhangi bir takımdan yapılan bir faulün kabul edilmesi veya birbirini iptal eden fauller uygulanması durumunda, hak tekrar oynanırsa,

Kabul edilen bir cezanın sonucunda topun takıma verilmesi durumunda,

Kabul edilen bir ceza, otomatik olarak birinci hakkı gerektiriyorsa,

F. Bir başlangıç vuruşundan sonra, topa kuraldışı temas edilmesi durumunda, b takımının topu o noktada oyuna sokmayı kabul etmesi ile bir seri hakkı verilir.

İstisna: herhangi bir takımdan yapılan bir faulün kabul edilmesi veya birbirini iptal eden fauller uygulanması durumunda, hak tekrar oynanırsa,

 

Mesafe çizgisi

Madde 2.

Bir sonraki hak için gidilmesi gereken noktayı belirleyen mesafe çizgisi, seri başında topun konulduğu noktada, topun en ileri noktasından 10 yard ileride olacaktır; bu çizgi rakibin tarafsız alanı içerisinde ise, mesafe çizgisi kale çizgisi olacaktır.

 

İlerlenen nokta

Madde 3.

A. Bir hak sonunda topun ölü duruma geçtiğinde en ileri noktası, o hak sırasında gidilen mesafeyi tayin eder. Ölçümlerde, top saha boyunca uzatılarak ölçüm alınacaktır.

İstisna: topu tuttuğunda havada olan bir oyuncu, saha içinde topu tutar ve kendisini düşüren bir oyuncu tarafından topu tuttuğu noktanın daha gerisine düşürülür ve top o noktada ölü duruma geçerse, en ileri nokta topun tutulduğu noktadır.

B. Birinci hak için mesafe çizgisinin geçilmesinde tereddüt oluşursa, takımların isteğine gerek kalmadan ölçüm yapılacaktır.

C. Topun oyuna hazır olarak belirtilmesinden sonra, ölçüm yapılmayacaktır.

 

Serinin bütün hakları kullanılmadan sona ermesi

Madde 4.

Dört haklık bir seri, bütün hakların kullanılmasına bakılmadan, aşağıdaki durumlarda sona erdirilir:

A. Hak sırasında topun hakimiyeti, takımlar arasında değişirse.

B. B takımından bir oyuncu, tarafsız alanı geçen bir başlangıç vuruşu sonrası topa ilk dokunan oyuncu olursa.

C. Vuruş sonucunda top saha dışına çıkarsa.

D. Vuruş sonucunda top sahada durur ve hiçbir oyuncu topa değme teşebbüsünde bulunmazsa.

E. Bir hak sonucunda, a takımı birinci hak kazanırsa.

F. Dört hak sonucunda, a takımı birinci hak kazanamazsa.

G. Kabul edilen bir ceza otomatik olarak birinci hak gerektiriyorsa,
H. Takımlardan birisi sayı yaparsa.

İ. İki takımdan birisine aşan top verilirse.

J.  İkinci periyot sona ererse.

K. Dördüncü periyot sona ererse.

 

Bölüm 2

Ceza sonrası hak ve hakimiyet

 

Serbest vuruş yapılan bir hak sırasında yapılan faul

Madde 1.

Serbest vuruş yapılan bir hak sırasında oluşan faullerde, bir sonraki başlangıç hakkı için, topun ceza sonucunda geldiği nokta ve gerekli mesafe çizgisi esas alınır.

 

Otomatik olarak birinci hakka yol açan ceza

Madde 2.

Aşağıdaki durumlarda, otomatik olarak yeni bir seri başlatılır ve yeni mesafe çizgisi tayin edilerek birinci hak verilir:

A. Cezanın a takımını mesafe çizgisinin ilerisine taşıması durumunda.

B. Ceza gereği otomatik birinci hak verildiğinde.

 

Topun takımlar arasında hâkimiyetinin değişmesinden önce yapılan faul

Madde 3.

Bir başlangıç hakkı sırasında, top takımlar arasında el değiştirmeden önce bir ceza durumu oluştuğunda, top a takımına verilir ve hak, ceza mesafesi uygulanarak tekrar edilir. Ancak ceza aynı zamanda hakkın tekrarlanmamasını, otomatik birinci hak verilmesini veya topu mesafe çizgisinin ilerisine taşınmasını içeriyorsa, hak tekrarlanmaz.

Ceza hakkın düşülmesini içeriyorsa, oynanan hak o serideki dört haktan birisi olarak sayılacaktır.

 

Topun takımlar arasında hâkimiyetinin değişmesinden sonra yapılan faul

Madde 4.

Bir başlangıç hakkı sırasında, top takımlar arasında el değiştirdikten sonra bir ceza durumu oluştuğunda, top faul olduğu anda topa hakim olan takımdadır. Hakimiyetin değişmesinden sonra oluşan hak ve mesafe, cezanın içerdiği mesafenin katılmasından sonra birinci hak ve yeni mesafe çizgisi ile belirlenecektir.

 

Cezanın reddedilmesi

Madde 5.

Bir ceza reddedilirse, faul olmamış sayılır ve hak sayısı bu hususa göre belirlenir.

 

Haklar arasında faul

Madde 6.

Haklar arasında yapılan bir faulde, bir sonraki hakkın sayısı, faul olmadan önceki hak ile aynı kalacaktır; ancak eğer faulün uygulanması, topu mesafe çizgisinin ötesinde bir noktaya taşıyorsa veya ceza otomatik birinci hak gerektiriyorsa, birinci hak verilecektir.

 

Seriler arasında faul

Madde 7.

Bir seri sona erdikten sonra ve top bir sonraki hak için hazır olarak belirtilmeden önce yapılan bir ölü top faulü (ölü top faulü olarak cezalandırılan canlı top faulleri ve serbest vuruş hakkı sonrası yapılan fauller de dahil olmak üzere) yeni mesafe çizgisi tayininden önce uygulanacaktır. Oyuna hazır sinyali verildikten sonra oluşan faullerde ise mesafe çizgisi tayin edildikten sonra uygulanacaktır.

 

Her iki takım tarafından yapılan birbirini iptal edici fauller

Madde 8.

Bir hak sırasında her iki takım tarafından birbirini iptal edici fauller yapılması durumunda, o hak tekrarlanacaktır.

 

"Kaybedilen top"  durumu sırasında fauller

Madde 9.

Top kaybedilen top durumuna geçtiğinde, canlı top olarak cezalandırılmayan ölü top faulleri, temel veya bir önceki noktadan uygulanacaktır.

 

Nihai karar

Madde 10.

Bir sonraki oyun başlangıcı veya kurallara uygun bir serbest vuruş yapılmasından veya ikinci veya dördüncü periyotun sona ermesinden sonra, karar değiştirilemez.

 

Kural 6

Vuruş

 

Bölüm 1

Serbest vuruş

 

Sınır çizgisi

Madde 1.

Herhangi bir serbest vuruş dizilişinde, vuruşu yapan takımın sınır çizgisi topun en ileri noktasından geçen çizgi, topu tutacak olan takımın sınır çizgisi ise o noktanın 10 yard ilerisi olacaktır. Bir ceza ile topun yeri değiştirilmemişse, vuruşlarda vuruşu yapan takım'ın sınır çizgisi kendi 35-yard çizgisi, defans sayısı sonrası serbest vuruşta ise kendi 20-yard çizgisi olacaktır.

 

Serbest vuruş dizilişi

Madde 2.

Bir serbest vuruş dizilişinde, topa A takımının sınır çizgisi üstünde ve mesafe işaretleri arasında  bir noktadan vurulmalıdır. Topun oyuna hazır olarak belirtilmesinden sonra topun herhangi bir nedenden ötürü düşmesi durumunda, A takımı topa vurmayacak ve hakem düdük çalarak oyunu durduracaktır. Topa vurulduğunda:

A. Her iki takımın bütün oyuncuları saha içinde olmalıdır.

Ceza: Canlı top faulü bir önceki noktadan 5 yard, B takımının koşusundan sonra topun B takımına ait olduğu noktadan 5 yard veya topun aşan top ile konulduğu noktadan 5 yard.

B. A takımının bütün oyuncuları, degajlarda topu tutan ve vuran oyuncu hariç, topun arkasında olmalıdır.

C. Topa vuran oyuncunun her iki yanında en az 4 oyuncu bulunmalıdır.

D. Bir defans sayısından sonra kullanılan degaj, vuruş veya düşük vuruşta, topa vuran takımın sınır çizgisinin gerisinden vurulabilir. Bir canlı top faulü için yard cezası uygulanması durumunda, eğer vuruş yapan takımın sınır çizgisi daha önceki  bir ceza  ile değişmemişse, uygulama  noktası 20-yard çizgisidir .

E. B takımının bütün oyuncuları, kendi sınır çizgilerinin gerisinde olmalıdır.

F. Bir serbest vuruş sırasında saha dışına çıkan bir a takımı oyuncusu, o hak sırasında oyuna geri dönemez

İstisna: Kendisine yapılan bir bloğun etkisi ile saha dışına çıkan ve hemen dönen oyuncular için geçerli değildir.

G. A takımından bir oyuncunun topu alma hakkı doğana kadar, hiçbir A takımı oyuncusu rakibine blok yapamaz.

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5 yard.

 

Serbest vuruşun a takımı tarafından geri kazanma edilmesi

Madde 3.

Aşağıdaki durumlarda a takımı oyuncusu serbest vuruş yapılan bir topa değebilir:

A. Top B takımından bir oyuncuya değdikten sonra.

B. B takımının sınır çizgisini geçtikten ve orada kaldıktan sonra.

C. Top B takımının sınır çizgisinin ilerisinde herhangi bir oyuncuya, yere veya hakeme değdiğinde.

Bu noktadan sonra a takımının bütün oyuncularının topa değme, topu tutma veya geri kazanma etme hakkı vardır.

İstisna: Bir serbest vuruş topuna kurallar dışında temas edilirse, topu tutacak olan takım (B takımı), topa temas edildiği noktadan oyuna sokma hakkına sahip olacaktır. Topun ölü duruma geçmesinden önce iki takımdan herhangi birisinin işlediği faul veya iki takım tarafından işlenmiş birbirini iptal eden fauller varsa bu hak iptal edilir.

 

Blok sonucu topa değme

Madde 4.

A. Serbest vuruş yapılmış bir topa, rakibin yaptığı blok sonucu çarpan oyuncu, topa temas etmemiş sayılır.

B. Rakip tarafından değmek süratiyle yönü, hızı değiştirilen, ancak tutulmayan bir topa istem dışı değen oyuncu, topa değmemiş sayılır.

 

Serbest vuruş yapılan topun saha içinde durması

Madde 5.

Serbest vuruş ile vurulmuş bir top, kimse değmeden saha içinde durursa, top ölü duruma geçer ve topun ölü olduğu noktada topu karşılayan takıma geçer.

 

Serbest vuruş’un tutulması veya geri kazanma yapılması

Madde 6.

A. Bir serbest vuruş topu karşılayan takım tarafından tutulur veya geri kazanılırsa, oyun devam eder.

Vuruş yapan takım tarafından tutulması veya geri kazanılması durumunda, top ölü duruma geçer.

B. Karşı takımlardan, topu tutma hakkı olan iki oyuncu, eşzamanlı olarak topu tutarlar veya geri kazanırlarsa, top ölü duruma geçer. Topu karşılayan takım topu kazanır.

 

Topun kale çizgisi üstünde veya gerisinde yere değmesi

Madde 7.

Serbest vuruş yapılan bir top, B takımından kimseye değmeden, B takımının kale çizgisine veya gerisinde yere değerse, top ölü duruma geçer ve o kaleyi savunan b takımına verilir.

 

Bölüm 2

 

Serbest vuruşun saha dışına çıkması vuruş yapan takım

Madde 1.

Serbest vuruş yapılan bir top kimseye değmeden kale çizgileri arasından saha dışına çıkarsa, bu fauldür

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5 yard veya B takımı, A takımının sınır çizgisinden 30 yard ileriden topu oyuna sokabilir.

 

Topu karşılayan takım

Madde 2.

Top kale çizgileri arasında bir noktadan saha dışına çıkarsa, top o noktadan, mesafe çizgileri üzerinden oyuna konulmak suretiyle, karşılayan takıma aittir. Serbest vuruşta top kale çizgisinin gerisinden dışarı çıkarsa, top karşılayan takımın olur.

 

Bölüm 3

Başlangıç vuruşu

 

Tarafsız alan gerisinde

Madde l.

A. Bir başlangıç vuruşunda top tarafsız alanı geçmezse, oyun devam eder. Bütün oyuncuların topu tutma veya geri kazanmaya ve akabinde ilerlemeye hakkı vardır.

B. Bir başlangıç vuruşunda, tarafsız alana 3-yard ve daha yakın olan bir rakip takım oyuncusunun topu bloklaması durumunda, blok tarafsız alanın içerisinde veya gerisinde yapılmış sayılır.

 

Tarafsız alan ilerisinde

Madde 2.

A. Topun tarafsız alanı geçtiği bir başlangıç vuruşu oyununda, topa vuran takımdan hiçbir oyuncu, top rakip takımdan bir oyuncuya değmeden topa değemez. Temas edilmesi durumunda, topa dokunulduğu anda top ölü duruma geçer ve karşılayan takımın o noktadan topu oyuna sokma hakkı vardır.

B. Top ölü duruma geçmeden önce yapılan bir faul olması, veya birbirini götüren fauller olması durumunda, bu hak kaybolur.

C. A takımının ileri pasında yapılan kuraldışı temas dikkate alınmaz.

 

Bütün oyuncuların topu tutma hakkı

Madde 3.

Bir başlangıç vuruşunda, tarafsız alanı geçen top, karşılayan takımdan bir oyuncuya değdiğinde, bütün oyuncuları topu tutma veya geri kazanma hakkı doğar.

 

Blok sonucu topa değme

Madde 4.

A. Başlangıç vuruşu sonucu vurulan ve tarafsız alanı geçen topa, rakibin yaptığı blok sonucu çarpan oyuncu, topa değmemiş sayılır.

B. Rakip tarafından temas edilen ancak tutulmayan bir topa değen oyuncu, topa değmemiş sayılır.

 

Karşılayan takımın topu tutması veya geri kazanma yapması

Madde 5.

Bir başlangıç vuruşu, karşılayan takımdan bir oyuncu tarafından tutulur veya geri kazanılırsı, top oyunda kalır.

 

Vuran takımın topu tutması veya geri kazanma etmesi

Madde 6.

A. Bir başlangıç vuruşunda, topa vuran takım, top tarafsız alanı geçtikten sonra tutar veya geri kazanırsa, top ölü duruma geçer.

B. Karşı takımlardan iki oyuncu, topu aynı zamanda tutar veya geri kazanırsa, top ölü duruma geçer. Top, karşılayan takıma verilir.

 

Topun kale çizgileri arasından saha dışına çıkması veya saha içinde durması

Madde 7.

Başlangıç vuruşu yapılan bir top kale çizgileri arasından saha dışına çıkarsa veya saha içinde hiçbir oyuncuya değmeden durursa, top ölü duruma geçer ve o noktada topu karşılayan takıma geçer.

 

Topun kale çizgilerinin gerisinden dışarı çıkması

Madde 8.

Başlangıç vuruşu yapılan bir top (alan sayısı hariç) kale çizgisinin gerisinden saha dışına çıkarsa, top ölü duruma geçer ve o kaleyi savunan takıma geçer.

 

Topun kale çizgisi üstünde veya gerisinde yere değmesi

Madde 9.

Başlangıç vuruşu yapılan bir top, B takımından hiçbir oyuncu tarafsız alan ilerisinde değmeden kale çizgisi üstünde veya gerisinde yere değerse, top ölü duruma geçer ve o kaleyi savunan takıma geçer.

 

Kurallara uygun olan ve olmayan vuruşlar

Madde 10.

A. Bir başlangıç vuruşu, kurallara uygun olarak yapılan bir, düşük vuruş veya degaj'dır.

B. Gelişine vuruş, kurallara aykırıdır ve topu ölü duruma geçiren bir canlı top faulüdür.

Ceza: Gelişine vuruş için (canlı top faulü) faul noktasından 5 yard.

C.  Tarafsız alan ilerisinden yapılan bir başlangıç vuruşu, topu ölü duruma getiren bir canlı top faulüdür.

Ceza: Tarafsız alan ilerisinden yapılan kuraldışı vuruş için (canlı top faulü) bir önceki noktadan 5 yard ve hak kaybı.

D.  Topa vuruluş yerini işaretlemek için kullanılan veya topu yükseltmek amacı ile kullanılan bir donanım kullanılması durumunda, vuruş kural dışıdır.

Ceza: Kuraldışı vuruş(canlı top faulü) bir önceki noktadan 5 yard.

 

Kale çizgisi gerisinde kaybedilen top

Madde 11.

Bir a takımı oyuncusu, başlangıç vuruşu yapılan bir topa, b takımından bir oyuncu tarafından tarafsız alan gerisinde temas edilmeden, ileri pas içinde değerse, bu kurallara aykırıdır. Top ölü duruma geçtiğinde b takımı aşan top kararını seçebilir.

 

Saha dışına çıkan oyuncu

Madde 12.

Bir başlangıç vuruşu sırasında saha dışına çıkan herhangi bir oyuncu, o hak içerisinde tekrar oyuna dönemez.

İstisna: Rakip takım tarafından blok sonucu dışarı itilen ve hemen oyuna geri dönen oyuncuya uygulanmaz)

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5 yard.

 

Bölüm 4.

 

Vuruş tutma fırsatı, fırsatın engellenmesi

Madde 1.

Bir serbest vuruşta veya tarafsız alanı geçen bir başlangıç vuruşunda topu karşılayan takımdan topu tutabilecek durumda olan bir oyuncunun, topu engellenmeden tutma hakkı vardır.

A. Bu kural, top yere veya tarafsız alanı geçtikten sonra karşılayan takımdan birisine değdiğinde kalkar.

B. Eğer topu tutacak oyuncu ile temas, rakip takımın bloğu sonucu oluşmuşsa, kural ihlal edilmiş sayılmaz.

C. Topa vuran takım, karşılayan oyuncuya topu tutmadan veya tutma anında, temas ederse, bir temas faulü verilir.

Emin olunmadığında, temas faulü karan verilecektir.

Ceza: Kale çizgileri arasında olan faul için top karşılayan takıma verilir, b takımı topu oyuna faulün yapıldığı yerin 15 yard ilerisinde oyuna sokar. Kale çizgisi gerisinde yapılan faul için aşan top verilir ve bir sonraki noktadan aynı şekilde cezalandırılır. Aşırı sertliğe kayması ve sürekli tekrar etmesi durumunda diskalifiye sebebidir.

 

Bölüm 5

Güvenli tutuş

 

Topun yakalandığında ölü duruma geçmesi

Madde l.

A. B takımı oyuncusu güvenli tutuş yaptığında, top yakalandığı yerde ölü duruma geçer ve o noktada b takımına geçer.

İstisna: Geçerli bir güvenli tutuş sinyali yapıldığında, topu engellenmeden yakalama hakkı, topu tutma teşebbüsünde bulunan ama tutamayan ve topu hala tutma hakkı olan oyuncu için de geçerlidir. Bu koruma, top yere değdiğinde kalkar.  Oyuncu akabinde topu tutarsa, top ilk temas edilen noktadan tutulmuş ve güvenli tutuş olmuş sayılır.

B. Güvenli tutuş kuralları, sadece topun tarafsız alanı geçtiği başlangıç vuruşu veya serbest vuruşlar için geçerlidir.

C. Güvenli tutuş işaretinin sebebi, top tutulduktan sonra ilerletilmeyeceğini belirten karşılayan takım oyuncusunun korunmasıdır.

D. Top tutulursa, karşılayan takım tarafından, o noktadan oyuna sokulacaktır.

 

Topun ilerletilmemesi

Madde 2.

Geçerli veya geçersiz bir güvenli tutuş sinyali verildikten sonra, topu tutan veya geri kazanan oyuncu, herhangi bir yöne iki adımdan fazla atmayacaktır.

Ceza: Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5 yard.

 

Geçersiz güvenli tutuş işareti

Madde 3.

A. Topu karşılayan takımdan bir oyuncu, yanlış şekilde veya zamanda güvenli tutuş işareti veremez.  Başlangıç çizgisi vuruşu yapılan top, tarafsız alanı geçtikten ve bir oyuncu tarafından tutulduktan, yere değdikten veya herhangi bir oyuncuya değdikten sonra, güvenli tutuş sinyali yapılamaz. Serbest vuruş yapılan bir top, bir oyuncu tarafından tutulduktan, yere veya herhangi bir oyuncuya değdikten sonra, güvenli tutuş sinyali verilemez.

B. Geçersiz bir sinyalden sonra top tutulduğunda, bu güvenli tutuş olmaz ve top tutulduğu yerde ölü duruma geçer. Sinyal topun tutulmasından sonra ise, top sinyalin ilk verildiği anda ölü duruma geçer.

C. Tarafsız alan ilerisindeki geçersiz sinyaller sadece b takımına ilişkindir.

D. Tarafsız alan ilerisindeki geçersiz sinyaller, sadece topun tarafsız alanı geçtiği anlar için söz konusudur.

 

Kuraldışı blok veya temas

Madde 4.

B takımından geçerli veya geçersiz bir güvenli tutuş işareti vermiş olan bir oyuncu, topa değmemesi durumunda, rakibini bloklayamaz ve faul yapamaz.

Ceza: Serbest vuruş için top karşılayan takımındır. Faul noktasından 15 yard. Başlangıç vuruşu için 15-yard ceza, post başlangıç vuruşu veya esas nokta uygulanır.

 

Güvenli tutuş sinyali veren oyuncuya nizami oyuncu düşürme yapılamaması

Madde 5.

Güvenli tutuş işareti verip topu tutan bir oyuncuya, hiçbir vuruş takımı oyuncusu blok veya nizami oyuncu düşürme yapamaz. Bu koruma sadece güvenli tutuş işaretini veren oyuncu için geçerlidir.

Ceza: Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15-yard ceza, top karşılayan takımdadır.

 

Kural 7

Oyun başlangıcı ve pas

 

Bölüm 1

Başlangıç çizgisi

 

Oyun başlangıcı ile başlamak

Madde 1.

Serbest vuruş yapılan durumlar dışında, oyuna oyun başlangıcı ile başlanır.

Ceza: Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5 yard

 

Mesafe işareti çizgileri

Madde 2.

Top, iki mesafe işareti çizgisi arasında bir noktadan oyun başlangıcı yapılacaktır. Buna mesafe işareti çizgileri de dahildir. Top bu çizgilerin dışında, mesafe işareti çizgisi ile yakın kenar çizgisi arasında bir noktadan oyun başlangıcı yapılamaz. Eğer bir hakkın başlangıç noktası, kenar çizgisi ile mesafe işareti arasında bir noktaya denk geliyorsa, bu nokta mesafe işareti üzerine taşınır.

 

Hücum takımı kuralları

Madde 3.

A. Hücum takımı aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

    1. Top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra ve oyun başlangıcından önce:

Oyun başlangıcı yapan oyuncu, bir sonraki oyun başlangıcı için konumunu alıp topa değdikten veya topa değme niyetini gösterdikten sonra el(ler)in diz veya diz altına gelmesi konumunu değiştiremez.

    2. Oyun başlangıcı yapan oyuncu topu kaldıramaz, tarafsız alan ilerisine taşıyamaz ve oyunun başlangıcına benzeyen hareket yapamaz.

    3. Oyun başlangıcına benzer olmadığı sürece, oyun başlangıcı yapan oyuncu toptan elini kaldırabilir.

    4. A, b ve c maddelerinin ihlali, top oyun başlangıcı edilmese de cezalandırılabilir ve rakip tarafından takiben yapılan ofsayt ihlalleri iptal edilir.

B. A takımının bütün yedek oyuncuları dokuz-yard işaretleri arasında yer alacaktır. Bir önceki hakta oyunda olan a takımı oyuncuları, bir önceki hakta ve oyun başlangıcı öncesinde dokuz-yard işaretleri arasında bulunmuş olmak zorundadırlar. Bütün molalardan sonra bütün a takımı oyuncuları dokuz-yard işaretleri arasında bulunmalıdır.

C. Oyun başlangıcı eden oyuncu topa değdikten sonra hiçbir hücum oyuncusu tarafsız alan veya ilerisinde yer alamaz.

İstisna: (1) Yedek olarak giren veya çıkan oyuncular (2) Başlangıç vuruşu dizilişlerinde, oyun başlangıcı eden oyuncu topa değdikten sonra elleri tarafsız alanda olan oyuncular.

D. Hiçbir hücum oyuncusu, oyun başlamadan rakibe temas edemez veya hatalı çıkış yapamaz.

 

Örnekler

    1. İleri şarj göstermek,

    2. Oyun başlangıcına benzeyen hareket veya oyuncu kaydırma. Bu oyun başlangıcı yapan oyuncunun topa değdikten sonra konum değiştirmesini de kapsar.

    3. Oyun başlangıcı yapan oyuncu ile çizginin en sonundaki oyuncu arasında yer alan bir çizgi oyuncusunun, elini yere koyduktan sonra elini hareket ettirmesi veya herhangi bir hızlı hareket yapması; veya 50-79 arası numara giyen bir çizgi oyuncusunun, elini yere veya yakınına (diz altına) koyduktan sonra hareket etmesi veya herhangi bir hızlı hareket yapması. İstisna: herhangi bir hücum takımı çizgi oyuncusunun, savunma takımının tarafsız alan içerisindeki bir oyuncusunun saldırı hareketine karşı ani tepki vermesi hatalı çıkış değildir.

    4. Oyun başlangıcı yapan oyuncu ile çizginin en sonundaki çizgi oyuncusu arasında yer alan, ne tamamen geri alanda ne de tamamen başlangıç çizgisinde olan bir oyuncunun, el(ler)ini yere koyduktan sonra hareket etmesi veya herhangi bir hızlı hareket yapması.

 

E. Hakemlerden birisi, aşağıdaki durumlarda düdüğünü çalacaktır:

    1. Hatalı çıkış olduğunda: oyun başlangıcı yapan oyuncu topa değdikten veya değme niyeti gösterdikten sonra, bir hücum oyuncusu tarafsız alan içinde veya ilerisinde ise.

Not: bu kuralın ihlali, top oyun başlangıcı edilse de edilmese de cezalandırılır ve rakip tarafından takiben yapılan ofsayt ihlalleri iptal edilir.

    2. Oyun başlangıcı yapıldığında: hücum takımı aşağıdaki koşullan yerine getirmiş olmalıdır:

       a. Başlangıç çizgisinde en az yedi oyuncu olmalı ve bu oyuncuları en az beşi 50-79 arası numaralandırılmış olmalıdır.

       b. Diğer oyuncular ya başlangıç çizgisinde veya gerisinde olmalıdır.

İstisnalar: oyun başlangıcı yapan oyuncudan topu direk olarak (elden-ele) almaya müsait bir oyuncu, başlangıç çizgisi ile arka oyuncular arasında yer alabilir. Böyle bir durumda, bu oyuncu oyun başlangıcı edilen topu alabilir veya oyun başlangıcı başka bir oyuncuya yapılabilir.

       c. Oyun başlangıcı yapan oyuncunun yanındaki oyuncular, ayaklarını oyun başlangıcı yapan oyuncunun iç tarafına yerleştirerek kendi ve oyun başlangıcı yapan oyuncunun ayaklarını kilitleyebilirler, ancak her iki oyuncunun ayağı da diğerinin dışına olmalıdır.

       d. Bütün oyuncular saha içinde olmalıdır. Sadece oyun başlangıcı yapan oyuncu tarafsız alanda bulunabilir, ancak vücudunun hiçbir yeri tarafsız alan ilerisinde olamaz ve ayakları sabit olmalıdır.

       e. Bir oyuncu ileri harekette olabilir, ancak ileriye yönelik ileri hareket yapamaz. Bir çizgi oyuncusu, oyun başlangıcı yapıldığında ileri harekette olamaz. Bu ileri hareket sırasında diğer oyuncular hareketsiz olmalıdır.

Ceza: ölü top faulleri için: bir sonraki noktadan 5 yard. Canlı top faulleri için: bir önceki noktadan 5 yard

 

Oyuncu kaydırma ve hatalı çıkış

Madde 4.

A. Oyun başlangıcından önce oyun toplantısı veya oyuncu kaydırma varsa, oyun başlamadan önce bütün oyuncular en az bir saniyeliğine durmalıdırlar.

B. Düzgün olarak yapılan bir oyuncu kaydırma kural ihlali değildir. Ancak, oyun başlangıcı yapılmadan hareket eden oyuncu, oyun başlangıcı hissi verecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Top oyuna hazır olduktan sonra ve bütün oyuncular başlangıç çizgisi dizilişine geçtikten sonra ve oyun başlangıcından önce, hiçbir oyuncu hızlı, ani hareket yapmayacaktır. Buna örnek olarak:

     1. Bir çizgi oyuncusunun ayak, omuz, kol, vücut veya başının hızlı, ani hareketle salınması.

     2. Oyun başlangıcı yapan oyuncunun oyuncu kaydırması, topu oynatması veya parmaklarını aşırı derecede oynatması, dirseklerini bükmesi, başını hızlı şekilde hareket ettirmesi veya omzunu veya kalçasını kaldırıp indirmesi.

     3. Oyun kurucunun, oyun başlangıcı yapacak oyuncunun arkasında iken, ellerini seri olarak hareket ettirmesi, dirseklerini ani şekilde bükmesi, başını hızlı şekilde hareket ettirmesi veya omzunu aniden alçaltması.

     4. Bir oyuncunun, oyun başlangıcı olmadan, topu alışını simule edecek şekilde, ani bir hareketle ellerini kavuşturması veya oyun başlangıcını simule eden ani, hızlı hareket yapması.

Ceza: Top oyun başlangıcı edilmeden önce yapılan fauller için: bir sonraki noktadan 5 yard. Top oyun başlangıcında yapılan fauller için: bir önceki noktadan 5 yard.

 

Defans takımı kuralları

Madde 5.

Defans takımı aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

A. Top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra ve oyun başlangıcından önce hiçbir oyuncu, topun kurallara aykırı bir şekilde ilerletilmesi durumu dışında, topa veya rakibe temas edemez. Hakemlerden birisi hemen düdüğünü çalacaktır.

B. Hiçbir oyuncu, bir hücum oyuncusunun ani tepki vermesini sağlayacak şekilde tarafsız alana giremez. Hakemlerden birisi hemen düdüğünü çalacaktır.

C. Hücum takımının sinyallerini bozmaya yönelik kelimeler veya işaretler kullanmak kurallara aykırıdır. Hücum takımının başlama sözlerine benzer, başlayış sinyalini bozacak kelimeler kurallara aykırıdır. Hakemlerden birisi hemen düdüğünü çalacaktır.

D. Başlangıç çizgisinin bir yard civarında, durağan bir şekilde konumlanmış oyuncular, hücum takımına hatalı çıkış yaptırtmak amacı ve normal bir defans oyuncusu hareketi dışında, seri ve ani hareketler yapamaz. Hakemlerden birisi hemen düdüğünü çalacaktır.

Ceza: ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 5 yard.

E. Oyun başlangıcı yapıldığında:

Hiçbir oyuncu tarafsız alan içinde veya ilerisinde (hücum takımının alanında) yer alamaz. Bütün oyuncular saha içinde olmalıdır.

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5 yard.

 

Topun ileri yönde elden ele verilmesi

Madde 6.

Aşağıdaki durumlar dışında top ileri yönde elden ele verilemez:

A. Kendi başlangıç çizgisi gerisinde olan a takımı oyuncusu, yine aynı çizgi gerisinde olan a takımı arka oyuncusuna topu verebilir.

B. Kendi başlangıç çizgisi gerisinde olan a takımı oyuncusunun, oyun başlangıcı yapıldığında başlangıç çizgisinde yer alan a takımı oyuncusuna topu verebilmesi için, çizgide olan oyuncunun oyun başlangıcı yapıldıktan sonra konumundan kalkmalı ve iki ayağı da kendi ileri pasına bakacak şekilde dönmüş olarak ve başlangıç çizgisinden minimum iki yard uzakta topu alması gerekir.

Ceza: Faul noktasından 5 yard aynı zamanda, topun takımlar arasın hâkimiyeti değişmeden önce a takımı tarafından yapılmış ise hak kaybı.

 

Kasıtlı olarak topun kaybedilen top yapılması

Madde 7.

Kasıtlı olarak kaybedilen top hale getirilen bir top, hiçbir a takımı oyuncusu tarafından ilerletilemez.

Ceza: Bir önceki noktadan 5 yard ve hak kaybı.

 

Bölüm 2.

Geri pas ve top kontrolünün kaybedilmesi

 

Canlı top sırasında

Madde 1.

Koşucu, topu herhangi bir anda geri verebilir veya pas olarak atabilir, ancak zamandan kazanmak amacıyla kasıtlı olarak saha dışına atamaz.

Ceza: Faul noktasından 5 yard; aynı zamanda topun takımlar arası hâkimiyetinin değişmesinden önce a takımı tarafından yapılmış ise, hak kaybı.

 

Tutulması veya geri kazanma yapılması

Madde 2.

Geri atılan bir pas veya topun kontrolünün kaybedilmesi, saha içerisindeki herhangi bir oyuncu tarafından tutulabilir veya geri kazanılabilir.

A. Top havada tutulursa, oyun devam eder.

Dördüncü hak sırasında, topun takımlar arasında hâkimiyeti değişmeden önce, a takımı tarafından kontrolü kaybedilen topun, kontrolü kaybeden oyuncu dışında bir oyuncu tarafından yakalanırsa, top ölü duruma geçer. Topun yakalanma yeri kontrolün kaybedildiği yerin ilerisinde ise, top, kontrolün kaybedildiği yere getirilir. Top, kontrolün kaybedildiği yerin gerisinde bir yerde tutulursa, o noktada ölü olacaktır.

B. Top, topun kontrolünü kaybeden veya pası atan takım tarafından tutulursa, top oyunda kalır.

İstisna: Dördüncü hak sırasında, topun takımlar arasında hakimiyeti değişmeden önce, a takımı topun kontrolünü kaybeder ve top başka bir oyuncu tarafından yakalanırsa, top ölü duruma geçer. Topun yakalanma yeri kontrolün kaybedildiği yerin ilerisinde ise, top, kontrolün kaybedildiği yere getirilir. Top, kontrolün kaybedildiği yerin gerisinde bir yerde tutulursa, o noktada ölü olacaktır.

C. Top, top kontrolünü kaybeden takımın rakibi tarafından geri kazanılırsa, oyun devam eder.

D. Top, geri pası atan takımın rakibi tarafından geri kazanılırsa, oyun devam eder.

E. Top, rakip takımdan iki veya daha fazla oyuncu tarafından aynı anda tutulur veya geri kazanılırsa, top ölü duruma geçer ve en son topa sahip olan takıma verilir.

 

Oyun başlangıcında çizgi oyuncusunun topu alması

Madde 3.

Hücum çizgi oyuncuları, bir oyun başlangıcını elden ele alamaz.

Ceza: Canlı top faulü. Bir önceki noktadan 5 yard.

 

Saha dışına top kontrolünün kaybedilmesi, geri pas

Madde 4.

A. Geri atılan bir pas, kale çizgileri arasından saha dışına çıkarsa, dışarı çıktığı noktadan pası atan takımda kalır. Kale çizgisi gerisinden saha dışına çıkarsa, aşan top veya defans sayısı olur.

B. Top kontrolünün kaybedilmesi sonucunda top, olayın yapıldığı yerin ilerisinden dışarı çıkarsa, olayın yapıldığı yerden, kontrolü kaybeden takım tarafından oyuna sokulur. Top daha geride bir noktadan dışarı çıkarsa, topun çıktığı noktadan oyuna sokulur. Top kontrolünün kaybedilmesi, kale çizgisinin gerisinden saha dışına çıkarsa, aşan top veya defans sayısı olur.

 

Topun durması

Madde 5.

Bir geri pas veya top kontrolünün kaybedilmesi sonucunda top saha içinde durur ve kimse geri kazanmaya çalışmazsa, top ölü duruma geçer ve o noktadan pası atan veya kontrolü kaybeden takıma verilir.

 

Bölüm 3

İleri pas

 

Kurala uygun ileri pas

Madde 1.

A takımı, bir hakta bir kere ileri pas atabilir. Bu pas tarafsız alan içinden veya gerisinden atılmalıdır.

 

Kurallara aykırı ileri pas

Madde 2.

Aşağıdaki durumlarda, atılan ileri pas kurallara aykırıdır:

A. Tarafsız alan ilerisinde olan bir oyuncu tarafından atılmışsa.

B. B takımı oyuncusu tarafından atılırsa veya topun hakimiyeti el değiştirdikten sonra a takımı oyuncusu tarafından atılırsa c. Aynı hak içinde a takımı tarafından atılan ikinci ileri pas ise.

D. Süreyi durdurmak amacı ile yapılan bir atışta, topun kontrolü sağlandıktan sonra hemen atılmaması, top yere değdikten sonra atılması veya süreyi durdurmak amacıyla pas tutabilecek hiçbir a takımı oyuncusunun olmadığı bir noktaya pas atılması durumlarında.

E. Topa sahip bir koşucu, topla beraber tarafsız alanı geçtikten sonra, top tarafsız alan içinden veya gerisinden atılmışsa.

Ceza: Faulün olduğu noktadan 5 yard, eğer topun takımlar arasında hakimiyetinin değişmesinden önce a takımı tarafından yapılmış ise, hak kaybı.

F. Yard veya süre kaybını önlemek amacıyla, hiçbir a takımı oyuncusunun oraya atılan bir pası tutamayacağı bir yere ileri pas atılmışsa.

İstisna: Pası atacak oyuncu, oyun başlangıcının yapıldığı yerden  herhangi  bir kenar çizgisine 5 yard veya daha fazla yakınlaşmış durumdayken, tarafsız alanın ilerisinde yere düşecek şekilde bir pas atarsa, faul yoktur. Pası atacak oyuncu, oyun başlangıcı'nın yapıldığı yerden  herhangi  bir kenar çizgisine 5 yard veya daha fazla yakınlaşmış durumdayken, tarafsız alanın ilerisinde bir oyuncuya, hakeme veya başka bir şeye değecek şekilde bir pas atarsa, faul yoktur.

Ceza: Faulün yapıldığı noktadan hak kaybı.

 

İleri pası tutabilecek oyuncular (top tutma hakkı olan oyuncu oyuncular)

Madde 3.

İleri bir pas atıldığında, sadece belirli oyuncuların topu tutma hakkı vardır. Bütün b takımı oyuncuları topu tutulabilir. A takımında ise, oyun başlangıcı yapıldığında, sadece aşağıdaki oyuncuların top tutma hakkı vardır:

A. Başlangıç çizgisinde, en dışta olan ve 50-79 arasındaki numaralar dışında numaralanmış. Forma giyen oyuncular

B. Arka oyuncu olarak konumunu almış, 50-79 numara dışında bir numara giyen oyuncular.

C. 50-79 dışında forma numaralı, oyun başlangıcı direk olarak oyun başlangıcı eden oyuncudan alabilecek durumda olan bir oyuncu.

 

Saha dışına çıkmak suretiyle top tutma hakkının kaybolması

Madde 4.

Önceden topu tutma hakkına sahip olan bir oyuncu, aynı hak sırasında saha dışına çıkarsa, ileri atılan bir pası saha içinde veya tarafsız alanlarda, top başka bir oyuncuya değmeden, tutamaz.

İstisna: Rakip oyuncunun bloğu sonucu dışarı itilen ve hemen sahaya geri dönme çabası gösteren bir oyuncu için bu kural geçerli değildir.

Ceza: Hak kaybı, bir önceki noktadan top oyuna sokulur.

 

Top tutma hakkının kazanılması ve tekrar kazanılması

Madde 5.

B takımından bir oyuncu veya bir hakem, ileri pas ile atılmış. Topa değdikten sonra, bütün oyuncular topu tutulabilirler

 

Tamamlanmış pas

Madde 6.

İleri atılan bir pas, pası atan takımdan bir oyuncu tarafından saha içerisinde tutulduğunda, tamamlanmamış pas olur, ve tarafsız alanlar içerisinde değilse oyun devam eder. İki rakip takım oyuncusu tarafından aynı anda tutulması durumunda, pas tamamlanmış. Sayılır, ancak top ölü duruma geçer ve o noktadan pası atan takıma verilir.

 

Tamamlanmamış pas

Madde 7.

A. İleri atılan bir pasta top yere değer veya kurallarda belirtildiği şekilde saha dışına çıkarsa, pas tamamlanmamış sayılır. Aynı şekilde, havada olan bir oyuncunun topu tuttuktan sonra çizgi üstüne veya dışında yere değmesi durumunda da pas tamamlanmamış. Olur, ancak ilerlemesi saha içerisinde durdurulmuş ise pas tamamlanmıştır.

B. Kurallara uygun şekilde atılan bir ileri pas tamamlanmadığında, top bir önceki noktada pası atan takıma verilir.

C. Kurallara aykırı bir ileri pas tamamlandığında, top pasın atıldığı yerde pası atan takımındır.

İstisna: Takım kendi tarafsız alanı içinden kuraldışı bir pas atarsa, rakip takım defans sayısı'nı kabul edebilir veya cezayı reddederek oyunun sonucunu kabullenebilir.

 

Kuraldışı temas ve kural dışı pas kesme

Madde 8.

A. Kurallara uygun, tarafsız alanı geçen bir ileri pasın atıldığı bir hakta, a veya b takımı oyuncuları oyun başlangıcı yapılması ile topa bir oyuncu veya hakemin değmesi arasında geçen sürede, kuraldışı temas yapamaz.

B. Tarafsız alanı geçen, kurallara uygun bir ileri pas atıldığında, tarafsız alan ilerisinde bir a takımı oyuncusu tarafından b takımı oyuncusunu engelleyen hareket, ofansif kural dışı pas kesmedir. Rakibi engellememek hücum takımı oyuncusunun görevidir. Aşağıdaki durumlar, ofansif kural dışı pas kesme değildir.

     1. A takımı oyuncusu, oyun başlangıcı yapılır yapılmaz ileri hamle yapar ve tarafsız alanın en fazla bir yard ilerisinde rakibine darbe vurur ve bu teması üç yarddan daha ileriye götürmezse.

     2. İki veya daha fazla oyuncu, topa uzanmaya, topu tutmaya veya elle tokatlamaya yönelik eşzamanlı ve meşru hareketlerde bulunuyorsa. Her iki takımdan, top tutma hakkına sahip oyuncuların, topu tutmak için eş haklan vardır.

Pas havada iken, topu tutma imkanı olmadığında yapılan müdahalelerde.

C. Defansif kural dışı pas kesme, tarafsız alan ilerisinde, b takımı oyuncusu tarafından yapılan, rakip oyuncunun tutabileceği ileri pası tutmasını engelleyecek, rakibi engellemeye yönelik olduğu belli olan müdahaledir. Emin olunmadığında, kurallara uygun bir ileri pasın tutulabilecek olduğu varsayılır. Defansif kural dışı pas kesme, sadece bir ileri pas atıldığında olur.

Aşağıdaki durumlar, defansif kural dışı pas kesme değildir:

     1. Oyun başlangıcından hemen sonra, rakip takım oyuncuları, tarafsız alanın bir yard ilerisine kadar olan bölgede birbirlerine hamle yaparlarsa.

     2. İki veya daha fazla oyuncu, topa uzanmaya, topu tutmaya veya elle tokatlamaya yönelik eşzamanlı ve meşru hareketlerde bulunuyorsa. Her iki takımdan, top tutma hakkına sahip oyuncuların, topu tutmak için eş haklan vardır.

     3. Pas atılmadan önce, b takımı oyuncusu, kurallara uygun şekilde rakibine temasta bulunursa.

     4. Başlangıç vuruşu dizilişindeki a takımı'nda vuruş yapabilecek durumdaki oyuncu, vuruş yapılmış gibi göstererek topu yükseğe ve derine atarsa ve b takımından oyuncu müdahalede bulunursa.

Ceza: A takımına kural dışı pas kesme. Bir önceki noktadan 15 yard.

D. B takımına kural dışı pas kesme. Birinci hak. Faul bir önceki noktadan 15 yard'dan daha ileride ise, bir önceki noktadan 15 yard uygulanır. 15 yarddan daha az ise, faulün olduğu noktaya konur.

E. Faulün topu b-2 yard çizgisinden geriye getirmesi durumunda, top iki yard çizgisine konur. İki yard çizgisi dışından yapılan oyun başlangıçlarında, defansif kural dışı pas kesme faulünde top iki yard çizgisinin gerisine getirilemez. İkinci yarddan birinci hak olur.

F. İki yard çizgisi dışından uygulanan hiçbir ceza iki yard içerisine getirilemez.

G. Bir önceki nokta 2-yard çizgisi üstünde veya ilerisinde (ileri pas çizgisi - iki yard çizgisi arası) ise, bir önceki nokta ile kale çizgisi arası yanlanır, birinci hak.

 

Temas ile engelleme

Madde 9.

A. Tarafsız alan ilerisinde, hem a takımı hem de b takımı oyuncuları rakiplerine kurallar dahilinde temasta bulunabilir.

B. Bir pasa dokunulduktan sonra, her iki takımdan oyuncular tarafsız alan ilerisinde, rakiplerine kurallar dahilinde temasta bulunabilir.

C. Defans oyuncuları, tarafsız alanı geçen rakiplerine, eğer ileri pas tutma durumunda değillerse, temasta bulunabilir.

İleri bir pasın tarafsız alanı geçtiği durumlarda, kural dışı pas kesme sadece topu tutmaya çalışan oyuncunun topu tutma ihtimali varsa verilir.

Tarafsız alanı geçmeyen durumlarda oluşan kural dışı pas kesme faulleri, bir önceki noktadan ceza uygulanır.

D. Kural dışı pas kesme kuralları, sadece kurallara uygun bir ileri pasın tarafsız alanı geçtiği haklar da geçerlidir.

E. B takımı oyuncusunun kişisel faul içeren bir kural dışı pas kesme yapması durumunda, kural dışı pas kesme yerine bir önceki noktadan 15-yard olmak üzere kişisel faul çalınabilir. Ancak temas normalde diskalifiye gerektirecek bir hareket ise, faulü yapan oyuncu diskalifiye edilebilir.

F. Bir kural dışı pas kesme faulünün söz konusu olması için temasın olması gereklidir.

G. Her oyuncunun kendi bölgesinde bölgesel hakkı vardır, ve rastlantısal temas "topa uzanma" şeklinde dahil edilmiştir. Başlangıç çizgisi ilerisinde topa giden oyuncuların çarpışması durumunda, rakip oyuncuyu kasıtlı olarak engellemek amacıyla yapılmış. Hareket fark edilmezse, kural dışı pas kesme çalınmaz. Kural dışı pas kesme sadece tutulabilir bir ileri pasın atıldığı durumlarda geçerlidir.

H. Bir ileri pasta, topa saha içinde yer alan bir oyuncu veya hakem tarafından temas edilmesi, kural dışı pas kesme kurallarını kaldırır. Teması takiben kural dışı pas kesme çalınmaz. Başka bir faul olması durumunda, kural dışı pas kesme için ceza uygulanmaz, ceza o faul için uygulanır.

I. Topa temas edildikten sonra, topun havada kaldığı süre boyunca, bütün oyuncuları kurallar dâhilinde blok koyma hakkı vardır.

J. Topu tutmaya çalışan oyuncuya topu tutmadan önce yapılan tutma, oyuncuyu çekiştirme, nizami oyuncu düşürme gibi hareketler, hareketi yapan oyuncunun topa değil rakibine konsantre olduğunu gösterir ve kural dışı pas kesmedir.

K. Bir pasın belirgin bir şekilde çok alçak veya çok yüksek gitmesi durumunda yapılan nizami oyuncu düşürme veya engelleme, topun ilerleyişini durdurma amacı taşımayan kasti bir harekettir ve kurallara aykırıdır. Kural dışı pas kesme değildir, bir önceki noktadan 15-yard, ve otomatik olarak birinci hak ile cezalandırılır. Kasıt görüldüğü durumlarda oyuncu diskalifiye edilebilir.

 

Pas tutma hakkı olmayan oyuncuların tarafsız alanı geçmesi

Madde 10.

Oyun başlangıcında ileri pas tutma hakkı olmayan oyuncuların, kurallara uygun ve tarafsız alanı geçen bir ileri pas atılana kadar tarafsız alanı geçmesi kurallara aykırıdır.

İstisna: Oyun başlangıcından hemen sonra ileriye hamle yaparak rakibe temasta bulunan bir oyuncu, tarafsız alanın bir yard ilerisine kadar olan bir oyuncuya temas edebilir ve tarafsız alanın üç yard ilerisine kadar teması devam ettirebilir.

Tarafsız alanı üç yarddan fazla geçmeyen bir temas bittiğinde, teması yapan oyuncu yerinde durmalı ve pas atılana kadar o noktada durmalıdır.

Ceza: Bir önceki noktadan 5 yard.

 

Topa kuraldışı temas

Madde 11.

Önceden topu tutma hakkı olmayan bir oyuncu, bu hakkı kazanmadan kasıtlı olarak topa değmeyecektir

Ceza: Bir önceki noktadan 5 yard .

 

Kural 8

Skor

 

Bölüm 1

Sayı kaydetme

 

Sayı yapma şekilleri

Madde 1.

Sayı yapma şekillerinin puan değerleri aşağıdaki gibidir:

A. Sayı 6 puan

B. Alan sayısı 3 puan

C. Defans sayısı ( puan rakibe sayılır) 2 puan

D. Başarılı ekstra sayı denemesi (sayı) 2 puan

E. Başarılı ekstra sayı denemesi (alan sayısı veya defans sayısı) 1 puan

 

Hükmen sonuçlanan maçlar

Madde 2.

Takımın kendi kararı veya kurul kararı ile hükmen sonuçlanan bir maçın skoru, “galip takım 1 - mağlup takım 0” olacaktır.  Galip ilan edilen takım, maç durdurulduğu anda önde ise, o anki skor geçerli olacaktır.

 

Bölüm 2

Sayı

 

Yapılış şekli

Madde 1.

Aşağıdaki durumlarda sayı yapılmıştır:

A. Topla koşan oyuncu, top kurallara uygun bir şekilde kendi kontrolünde iken rakip takımın kale çizgisini geçerse.

B. Top tutma hakkına sahip bir oyuncu, kurallara uygun bir ileri pası rakibin tarafsız alan içerisinde tutarsa.

C. Top kontrolünün kaybedilmesi veya geri pas gerçekleştiğinde rakibin tarafsız alanı içerisinde geri kazanılır, tutulur, pas arası yapılır veya diğer takıma kurallar gereği verilirse.

D. Bir serbest vuruş, rakibin tarafsız alanı içerisinde kurallara uygun şekilde tutulur veya geri kazanılırsa.

E. Bir başlangıç çizgisi vuruşu, rakibin tarafsız alanı içerisinde kurallara uygun şekilde tutulur veya geri kazanılırsa.

F. Başhakem sayı verirse.

 

Bölüm 3

Ekstra sayı hakkı

 

Yapılış şekli

Madde 1.

Sayı, defans sayısı veya alan sayısı olması durumunda, diğer zamanlardaki kurallar geçerli olmak üzere, puanlar, daha önceki krallarda açıklandığı şekilde verilecektir.

 

Sayı yapma hakkı

Madde 2.

Ekstra sayı denemesi, her iki takım için bir veya iki sayı yapma hakkı doğuran, sürenin durduğu özel bir haktır.

A. Topu oyuna sayıyı yapan takım sokar. Dördüncü periyotta sürenin bitmesinden sonra sayı olsa bile, ekstra sayı denemesi yapılır.

B. Ekstra sayı denemesi hakkı, top oyuna hazır olarak belirtildikten sonra başlar.

C. Oyun başlangıcı, rakibin iç sınır çizgileri arasında bir noktadan üç-yard çizgisinden veya daha geriden yapılacaktır.    Kural olarak üç-yard çizgisinde iç sınır çizgilerinin ortasına konacaktır, ancak oyun başlangıcı yapacak takımın isteğiyle, oyuna hazır sinyalinden önce, daha geride veya yarıda bir noktaya konulabilir.

D. Ekstra sayı denemesi aşağıdaki şekillerde sona erer:

     1. Takımlardan birisi sayı yaparsa.

     2. Top, kural gereği, ölü duruma geçerse.

     3. Kabul edilen bir ceza sayıya yol açarsa.

     4. A takımına hak kaybettirecek bir ceza kabul edilirse.

     5. Topun hâkimiyetinin takımlar arasında değişmesinden önce, a takımı oyuncusu topun kontrolünü kaybeder ve topun kontrolünü kaybeden oyuncu dışında başka bir a takımı oyuncusu tarafından tutulur veya geri kazanılırsa. A takımına sayı verilmez.

 

Topun b takımının hakimiyetine girmeden önce yapılan fauller

Madde 3.

Eşdeğer fauller: Eşdeğer fauller yapılmışsa, hak tekrar oynanır. Eşdeğer faullerden sonra yapılan tekrar, bir önceki noktadan yapılır.

Deneme sırasında b takımı tarafından yapılan fauller:

A. A takımı, b takımına verilen bir cezadan sonra, skoru reddederek hakkı tekrarlayabilir veya cezayı reddederek skoru kabul edebilir. Oyun başlangıcı yapan oyuncuya, topu vuruş için tutan oyuncuya, vuruş yapan oyuncuya, pas atan oyuncuya yapılan kişisel faullerde, a takımı hem skoru kabul edip hem de cezanın bir sonraki vuruşta veya ekstra periyotlar için bir sonraki noktadan uygulanmasını sağlayabilir.

B. B takımına verilen bir cezadan sonra, hakkın tekrarı cezanın topu getirdiği noktada iç sınırlar arasında herhangi bir noktadan yapılabilir.

C. Ekstra sayı denemesinde a takımı tarafından yapılan fauller:

     1. Başarılı bir ekstra sayı denemesi sırasında a takımı tarafından yapılan bir faul olduğunda, ceza sonrasında topun getirildiği noktadan top tekrar oyuna sokulur.

     2. A takımına verilen, hak kaybı veya hak ve yard kaybı gerektiren cezalarda, yapılan sayı geçerli sayılmaz ve bu cezalar bir sonraki vuruşta veya ekstra periyotlarda bir sonraki noktaya taşınılmaz.

     3. B takımı topun hakimiyetini ele geçirmeden önce a takımı oyuncusu faul yaparsa, ve hak sırasında başka bir hakimiyet değişimi olmazsa, ceza reddedilir ve eşdeğer ceza olarak kabul edilir.

D. Ölü top uygulanması: Topun oyuna hazır olarak belirtilmesi ile oyun başlangıcı arasındaki sürede yapılan fauller, bir sonraki oyun başlangıcı yapılmadan önce cezalandırılır.

Ekstra sayı deneme hakkı sırasında yapılan, canlı top faulü olarak cezalandırılan ölü top faulleri, bir sonraki vuruşta veya ekstra periyotlar için bir sonraki noktadan uygulanır.

E. Vuruş yapan oyuncuya veya topu vuruş için tutan oyuncuya sertlik yapılması veya üstüne koşulması, "pas atıcı veya vurucuya kasıtlı faul" veya "üstüne koşmak" olarak geçen bu fauller, canlı top faulleridir.

F. Vuruşun tutulmasını engellemek: Vuruş için tutulmaya çalışılan topun tutulmasının engellenmesi cezası reddedilir veya eşdeğer bir faul olarak sayılır (a takımı skoru geçersizdir).

 

Deneme sırasında, b takımının topun hakimiyetini kazanması sonrasında yapılan fauller

Madde 4.

A. Kural gereği, her iki takım için verilen mesafe cezaları reddedilir.

B. Faul yapan takımların sayılan iptal edilir.

C. Eşdeğer fauller olursa, biri veya ikisi birden b takımının hakimiyet kazanmasından önce olsa da, hak tekrarlanmaz.

 

Deneme sonrasında yapılan fauller

Madde 5.

Deneme sonrasında yapılan fauller, bir sonraki vuruşta veya ekstra periyotlar için bir sonraki noktadan uygulanır.

 

Bir sonraki oyun

Madde 6.

Deneme yapıldıktan sonra, top vuruşta veya ekstra periyotlarda bir sonraki noktadan oyuna sokulur. Sayıyı yapan takım başlangıç vuruşu yapacaktır.

 

Bölüm 4.

Alan sayısı

 

Yapılış şekli

Madde 1.

Topa vuran takım, top vuruş yapan takımdan başka bir oyuncuya veya yere değmeden, düşük vuruş veya degaj ile topu kale çatalından geçirirse, alan sayısı yapılmış olur. Vuruş bir başlangıç vuruşu olacaktır, serbest vuruş yapılamaz.

 

Bir sonraki oyun

Madde 2.

A. Alan sayısı yapıldıktan sonra, top vuruşla veya ekstra periyotlar için bir sonraki noktadan oyuna sokulur. Alan sayısını yapmış olan takım vuruş yapar.

B. Başarısız olan bir alan sayısı denemesi sonrasında, top bir önceki noktadan oyuna sokulur veya ekstra periyotta ise, geçerli kurallar uygulanır. Eğer bir önceki nokta b takımının 20-yard çizgisi ile kale çizgisi arasında ise, top 20-yard çizgisinden, iç sınırların ortasından oyuna sokulur.  B takımının iç sınırlar arasında  başka bir nokta seçme hakkı vardır, ancak bu istek top oyuna hazır olarak belirtilmeden önce belirtilmelidir.

 

Bölüm 5.

Defans sayısı

 

Yapılış şekli

Madde 1.

Aşağıdaki durumlarda defans sayısı olur:

A. Top, o kaleyi savunan takımın kale çizgisinin gerisinden saha dışına çıkarsa (tamamlanmayan bir ileri pas dışında), top kendi kale çizgisi üstünde veya gerisinde topa hakim bir oyuncunun elinde iken ölü duruma geçerse, ve savunma takımı topun oraya gelmesinde pay sahibi ise. Emin olunmadığı durumlarda defans sayısı yerine aşan top karan verilir.

B. Kabul edilen bir ceza sonucunda, kale çizgisinin üstüne veya gerisine gidildiğinde.

İstisna: b takımı oyuncusu bir ileri pası, top kontrolünün kaybedilmesi veya geri pası pas arası ettiğinde veya geri kazanma ettiğinde, veya bir başlangıç vuruşunu veya serbest vuruşunu tuttuğunda veya geri kazanma ettiğinde, kendi 5-yard çizgisi ile kale çizgisi arasında ise ve kendi momentum'u oyuncuyu kendi ileri pasa taşırsa, top o takımın hakimiyetinde ölü top olarak kabul edilir. Top oyuna tutmanın veya geri kazanma etmenin yapıldığı noktadan oyuna sokulur.

 

Defans sayısı sonrası vuruş

Madde 2.

Defans sayısı yapıldıktan sonra, top savunan takıma (sayının yapıldığı takım), kendi 20-yardından verilir. Takım topu oyuna iç sınır çizgileri üstünden veya arasından bir noktadan bir serbest vuruş ile oyuna sokar. Bu serbest vuruş, düşük vuruş veya degaj olabilir.

İstisna: Ekstra periyotlarda uygulanmaz.

 

Bölüm 6.

Aşan top

 

Aşan top kararı verilmesi

Madde 1.

Aşağıdaki durumlarda aşan top kararı verilir:

A. Hücum takımının, ileri pas dışında, bir hareketi sonucu, top rakip takım kale çizgisinin gerisinde ölü duruma geçerse, veya top savunan takımın kale çizgisi üstünde veya gerisinde bir oyuncunun hakimiyetinde iken ölü duruma geçerse ve hücum takımı topun oraya gelmesine sebep olmuşsa aşan top kararı verilir.

B. Vuruş yapılan bir top, topu tutacak olan takımın kale çizgisi gerisinde ölü duruma geçerse, ve topun oraya gelmesine hücum takımı sebep olmuşsa aşan top kararı verilir.

C. Vuruş yapan takım, tutan takımın tarafsız alanı içerisinde bir kural ihlali yaparsa.

 

Aşan top sonrası oyun başlangıcı

Madde 2.

Aşan top çıktıktan sonra, top, savunan takımın 20-yard çizgisinden oyuna sokulur. (istisna: ekstra periyod kuralları). Oyun başlangıcı 20-yard çizgisinde iç sınır çizgilerinin ortasından, veya takımın önceden belirtmesi durumunda arada bir noktadan veya çizgiler üstünde bir noktadan, yapılacaktır. Topun oyuna hazır olarak belirtilmesinden sonra a takımının topu farklı noktadan oyuna sokabilmesi için mola alınması zorunludur.

 

Bölüm 7.

Impetus

 

Topa yon veren oyuncu

Madde 1.

Topa yön veren oyuncu, topu taşıyarak veya impetus ile etki ederek topun kale çizgisi üstünde veya gerisinde, saha dışına çıkmasında, bir oyuncunun hakimiyetinde ölü duruma gelmesinde, veya kaybedilen top bir topun bir oyuncu hakimiyetinde ölü duruma gelmesinde etkili olan oyuncudur.

 

Impetus

Madde 2.

A. Topu vuruş eden, pas atan, oyun başlangıcı yapan veya top kontrolünün kaybedilmesi yapan oyuncunun topa yükledeği impetus, topun herhangi bir yonde ilerlemesindeki etken sayılacaktır; topun yere veya başka bir oyuncuya çarptıktan sonra yönünü degiştirmesi bu durumu değiştirmez.

B. Aşağıdaki durumlarda, topa yapılan ilk impetus bitmiş ve topa yon veren impetusun başka oyuncuya geçtiği varsayılır:

    1. Bir oyuncu herhangi bir oyuncunun hakimiyetinde olmayan topa ayakla vurarak vuruş yaparsa, veya kaybedilen top bir yere değdikten sonra eliyle tokatlarsa.

İstisna: ileri pas içinde vuruş edilen veya tokatlanan bir kaybedilen topta ilk impetus değişmez.

    2. Top durur ve oyuncu topa temas ederek yeni impetus verirse.
İstisna: İleri pas içinde  duran  bir topa  değen  bir oyuncu  olduğunda,  ilk impetus değiştirilmez.

C. Bir kaybedilen top, yeni impetus olduğunda, kaybedilen top olarak kalır.

 

Kural 9

Oyuncular ve kurallara tabii diğer kişilerin uyması gereken kurallar

 

Bölüm 1

Temas ve engelleme faulleri

 

Kasıt ve şiddet içeren fauller

Madde 1.

Hakemlerin yetkili olduğu tüm süre boyunca, oyun doğasına aykırı şekilde gelişen, kasıt ve şiddet içeren bütün fauller, spor maksadını aşacak derecede şiddet içeren fauller diskalifiye gerektirir. Başka kurallar tarafından aksi belirtilmediği sürece, b takımı tarafından yapılan, diskalifiye ile sonuçlanan bütün kişisel fauller, rakip takıma birinci hakkı doğurur.

 

Kurallara tabii kişiler

Madde 2.

Kurallara tabii olan kişiler, hakemlerin yetkili olduğu süre boyunca kişisel faul yapamazlar. Aşağıda listelenen ve sportmenlik dışı hareket olan bütün benzer hareketler, gereksiz sertlik içeren fauller, kişisel faul olarak değerlendirilecektir.

A. Kurallara tabii bir oyuncu, dizini kullanarak rakibine vuramaz; eli, kolu, dirseği ile veya ellerini bitiştirmek sureti ile rakibinin kaskına, yüz koruyucusuna, boynuna, yüzüne veya vücudun başka bir yerine, oyunun maksadını
aşacak şekilde, rakibi incitmek amaçlı vuramaz.

B. Oyuncu rakibine ayak veya diz altındaki bir bölge ile vuramaz.

C. Koşucu da dâhil olmak üzere hiçbir oyuncuya düşürme amaçlı bir hareketle çelme takılmaz.

D. Arkadan bel altı blok yapılamaz.

İstisnalar:

    1. Hücum oyuncuları oyun başlangıcında, başlangıç çizgisine dizildiğinde, dizilişin ortasında yer alan oyuncunun her iki yanında 5 yard, ön çizgi ve arkasına üç yard uzaklıktaki alan içinde bulunan çizgi oyuncuları, bu alan içinde arkadan bel altı blok yapabilirler. Oyun başlangıcında bu alan içerisinde yer alan bir oyuncu, bu alanı terk ettikten sonra geri dönüp arkadan bel altı blok yapamaz. Arkadan bel altı blokun yapılabileceği bu alan, topa bu alan dışında temas edildiğinde veya bir top kontrolünün kaybedilmesi veya topun tutulamaması sonucu top bu alanın dışına çıktığında kalkar.

    2. Oyuncu, kendisine blok yapacak olan oyuncuya, blok yapılmadan hemen önce bilerek sırtını dönerse.

    3. Oyuncu, koşucuyu yakalamak veya bir top kontrolünün kaybedilmesi topun tutulamaması  geri pas'ı, vuruş'u veya değilen bir ileri pas'ı tutmak veya geri kazanma etmek amacı ile rakibini bel altından veya kalçadan itebilir.

    4. Tarafsız alan gerisinde yer alan bir oyuncu, bir ileri pas'a ulaşmak amacı ile rakibini bel altından veya kalçadan itebilir.

E. Bel altından blok yapılması aşağıdaki durumlar dışında yapılabilir:

    1. Oyun başlangıcında, başlangıç çizgisinin ortasındaki çizgi oyuncusundan her yönde yedi yarddan dışarıda konumlanmış hücum oyuncuları, topun ilk konumuna doğru, tarafsız alan gerisinden 10 yard ilerisine kadar uzanan alan içerisinde bel altından blok koyamaz.

    2. Oyun başlangıcı yapıldığında, normal arka alan oyuncuları, veya oyun başlangıcı yapıldığında ileri hareket yapmakta olan oyuncular, topun ilk konumuna doğru, tarafsız alan gerisinden 10 yard ilerisine kadar uzanan alan içerisinde bel altından blok yapamazlar.

    3. Bir başlangıç hakkı sırasında defans takımı oyuncuları, pas tutma hakkı olan hücum takımı oyuncusuna - koşucuya veya topa ulaşma çabası gösterilmesi durumu hariç - tarafsız alan ilerisinde bel altından blok koyamazlar. A takımı top tutucusu,  bir ileri pas mümkün olmayana kadar bu koruma altındadır.

    4. Serbest vuruş veya başlangıç vuruşu dizilişi olduğu haklarda, bütün oyuncuların bel altı blok koyması,  koşucuya yapılan hareketler dışında, yasaktır.

    5. Topun hakimiyeti el değiştirdiğinde, koşucuya yapılan hareketler dışında, bütün oyuncuların bel altı blok koyması yasaktır.

     6. Tarafsız alan gerisinde ve bir geri pası tutmak üzere olan bir oyuncuya bel altından blok yapılamaz veya kişisel bir faul ile temas kurulamaz.

F. Topun oyuncu tarafından tutulamayacağının kesin olduğu durumlarda, topu tutmaya çalışan bir oyuncu düşürülmeyecektir. Bu bir kişisel fauldür ve kural dışı pas kesme değildir.

G. Top ölü olduktan sonra yığılma yapmak, rakip üstüne atlamak veya düşmek kurallara aykırıdır.

H. Belirgin bir şekilde saha dışına çıkmış bir oyuncuya nizami oyuncu düşürme veya blok yapılmayacaktır veya top ölü olduktan sonra oyuncu yere atılmayacaktır.

İ. Kural dışı atlama yapılmayacaktır

İstisna: Koşucu rakibine kural dışı atlama yapabilir.

J. Topun ölü olmasından önce veya sonrasında, oyun dışı bir noktada rakibe atlamak, üzerine gitmek kuraldışıdır.

K.Rakibin kaskına (yüz koruması dahil) el ve/veya kollar ile sürekli olarak müdahalede bulunmak kurallara aykırıdır. 

İstisna: Koşucu tarafından veya koşucuya karşı yapılan müdahaleler.

L. Oyuncu kaskını rakibe toslamak şeklinde bir silah olarak kullanmayacaktır.

M.Kural dışı kask müdahalesi yapılmayacaktır.

N. Koşucuya bilerek kaskın üst kısmı ile vurulması kurallara aykırıdır.

O. Bir pas atıldıktan ve pasın atıldığı kesin olduktan sonra, bir defans oyuncusunun pası atan oyuncuya müdahale yapılması, nizami oyuncu düşürme yapması kural dışıdır. Bu pas atıcıya kasıtlı faul olarak değerlendirilir ve koşu tarafsız alan’ı geçer ve hak sırasında hakimiyet değişmezse, ceza koşunun bittiği noktaya eklenir.

İstisna: A takımı oyuncuları tarafından yapılan blok sonucu pas atan oyuncu ile temastan kaçamayacak durumda olan defans oyuncusu için bu kural geçerli değildir. Ancak bu durum savunma oyuncusunun kişisel faul sorumluluklarını kaldırmaz..

P. Kural dışı ikili blok yapılmayacaktır.

R. Avantaj elde etme amacı ile rakibin üstüne basmak, üstünde zıplamak veya durmak kurallara aykırıdır.

S. Takım bir başlangıç vuruşu dizilişinde ise, oyun başlangıcından sonra oyun başlangıcı yapan oyuncuya, oyun başlangıcını takip eden bir saniye içinde müdahalede bulunulması yasaktır.

Ceza: Ölü top faulleri için temel noktadan veya bir sonraki noktadan 15 yard, ve b takımı tarafından yapılan fauller için, diğer kurallarla gelişmemesi durumunda, otomatik birinci hak olacaktır.

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımı tarafından yapılan kişisel fauller bir önceki noktadan değerlendirilir. Ceza a takımının kale çizgisi gerisinde yer alırsa defans sayısı. Kasti ve sürekli tekrarlayan fauller için diskalifiye.

S. Rakip oyuncunun yüz korumasını veya kaskında ki herhangi bir açıklığı tutmak kurallara aykırıdır. Kask üzerinde açık el kullanılabilir

Ceza: Canlı top faulü, temel noktadan. Savunma takımı; tesadüfî tutma için 5 yard (otomatik birinci hak değil), döndürmek, çevirmek veya çekmek için 15 yard ve diğer kurallar ile çelişkili değilse otomatik birinci hak. Hücum takımı: esas noktadan 15 yard

İstisna: Tarafsız alan gerisindeki yüz koruması faulleri için bir önceki noktadan değerlendirilir. Faul a takımının kale çizgisi gerisinde oluşursa defans sayısı. Ölü toplar için, bir sonraki noktadan 15 yard ve diğer kurallar ile çelişkili değilse b takımı faullerinde otomatik birinci hak. Kasti ve sürekli tekrarlayan faullerde diskalifiye. Emin olunmadığında, kaskın ve/veya yüz koruması çevrildiğine, döndürüldüğüne veya çekildiğine karar verilir.

 

Vuruş yapan veya vuruş için topu tutan oyuncuya müdahale

Madde 3.

A. Başlangıç vuruşu yapılacağı belli olduğu durumlarda, topa vuran veya topu bir degaj için tutan oyuncuya "roughing" veya "üstüne koşmak" faulleri yapılamaz. Roughing olarak nitelendirilen "vurma", vuruş yapan oyuncuyu veya topu tutan oyuncuyu tehlikeye atan bir kişisel fauldür. Üstüne koşmak olarak nitelendirilen "çarpma", vuruş yapan oyuncuyu veya
topu tutan oyuncuyu tehlikeye atan, oyuncuyu darbe sonucu iten, ancak sertlik içermeyen bir fauldür. Vuruş yapan oyuncuya veya topu tutan oyuncuya tesadüfi temas faul değildir. Vuruş yapan veya topu tutan oyuncu, sakatlıktan korunmalıdır, ancak başlangıç çizgisi vuruşuna temas edildikten sonra yapılan temas roughing veya üstüne koşmak faulü değildir. Topa vuran oyuncu, dengesini kazanacak kadar zaman geçtikten sonra, kendisini koruyan bu kural geçerliliğini yitirir. Vuruş yapan takım tarafından kurallara uygun şekilde blok yapılan bir savunma oyuncunun bu blok neticesinde vuruş yapan oyuncuya veya vuruş için topu tutan oyuncuya çarpması durumunda da bu fauller geçerlidir. Hücum takımının blokunun kuraldışı olması durumunda ise bu kural geçerli olmaz.

Başlangıç vuruşunu blok eden oyuncu dışında bir oyuncunun vuruş yapan oyuncuya veya vuruş için topu tutan oyuncuya , roughing veya running into yapması durumunda, bu fauldür. "roughing"  ile  "running   into"  arasında   karar kılınamadığı    zaman, "roughing" karan verilir.

Ceza: "Üstüne koşmak" için bir önceki noktadan 5 yard. "roughing" için bir önceki noktadan on5 yard ve diğer kararlarla çelişkili değilse otomatik birinci hak. Kasti fauller için diskalifiye.

B. Rakibe ceza verdirmek amacı ile yapılmadığı halde, kendisine "roughing" veya "üstüne koşmak" yapılmış gibi davranan oyuncuya sportmenlik dışı hareket cezası verilir.

Ceza: Bir önceki noktadan 15 yard.

C. Serbest vuruş yapan bir oyuncuya, kendi sınırlayıcı çizgisini 5 yard geçene kadar veya top bir oyuncuya, hakeme veya yere değene kadar blok konulamaz.

Ceza: Bir önceki noktadan 15 yard.

 

Kuraldışı müdahale

Madde 4.

A. Sahada yer alan oyuncular dışındaki kurallara tabii kişiler, top oyunda iken top veya herhangi bir oyuncunun hareketlerine herhangi bir şekilde müdahale edemezler.

Ceza: Temel noktadan 15 yard. Baş hakem gerekli gördüğü cezayı verebilir. Buna sayı vermek de dâhildir.

B. Top oyunda iken, aynı takımdan 12 veya daha fazla oyuncu sahada yer alamaz.

Ceza: Bir önceki noktadan 15 yard.

C. Kurallara tabii olmayan bir kişi, top oyunda iken top veya herhangi bir oyuncunun hareketlerine herhangi bir şekilde müdahale edemez.

D. Kurallara tabii olan veya olmayan kişiler dışında bir etkenin oyuna müdahale etmesi durumunda da kuraldışı temas karan verilir.

Ceza: Başhakem gerekli gördüğü kararı verebilir. Buna sayı vermek de dâhildir.

 

Oyun yönetimine müdahale

Madde 5.

Top oyunda iken antrenör, yedek oyuncu veya kurallara tabii kişiler, kurallar ile belirtilen alanlarını aşamaz. Buna takım alanı ve antrenör alanı gibi alanlar dahildir. Uygulanması aşağıda belirtilmiştir:

1. Kenar yönetimine uyarıda bulunmak amacıyla herhangi bir hakem süreyi durdurabilir.

2. Takım antrenörü, kenar alanının ihlal edildiği ve bu sebeple takımının birinci veya ikinci - ihtarını aldığı şeklinde uyarılır.

3. Her hakem uyarıları yapıldığı zamanı ve periyotu not edecektir.

4. İkinci ihtardan sonra, antrenöre takımının iki uyan aldığı ve bir sonraki ihlalin 5 yard ile cezalandırılacağı belirtilir.

5. Bir sonraki ihlalde, 5 yard cezası verilir. İki uyan ve bir ceza alındığı ve bir sonraki ihlalde 15 yard ceza verileceği belirtilir.

Ceza: Ölü top faulü. İki uyarıdan sonra ilk ihlal için bir sonraki noktadan 5, ikinci ihlal için bir sonraki noktadan 15 yard ceza verilir.

 

Bölüm 2.

Temas içermeyen fauller

 

Sportmenlik dışı hareketler

Madde 1.

Hakemlerin yetki süresi dâhilinde, oyunun yönetimini etkileyecek şekilde, sportmenlik dışı müdahalelere ve hareketlere izin verilmeyecektir.

A. Örnek olarak, aşağıdakiler yasaklanmıştır, ancak burada listelenmeyen hareketler de hakemlerin inisiyatifindedir.

     1. Kurallara tabii bir kişinin küfür etmesi, tahrik edici veya rakibi aşağılayıcı sözler söylemesi, bu şekilde hareketlerde bulunması, hakemlere benzer hareketlerde bulunması, oyunun esaslarına ters davranışlarda bulunması. Bunlara daha detaylı örnek olarak:

         a. Rakibe, parmak, el, kol ve top ile kışkırtma ya da hakaret anlamı taşıyan işaret yapmak,

         b. Rakibe küfretmek,

         c. Rakibi veya seyircileri tahrik etmek,

         d. Bir veya bir kaç oyuncunun, ilgi çekmek amacı ile uzun süreli, aşırıya kaçan hareketlerde bulunması.

         e. Takım alanına varmadan kaskın çıkarılması

İstisna: Molalarda, malzeme ayarlaması yapıldığında, oyun sonucunda kaskın çıkması durumunda, devreler arasında, birinci hak ölçümlerinde ve başhakemin özel olarak izin verdiği tüm durumlarda.

     2. Bir oyun sonrasında, top elinde olan oyuncu topu bir hakeme getirmeli veya topun olduğu noktada topu bırakmalıdır. Buna göre aşağıdaki hareketlere izin verilmez:

         a. Topa tekme vurmak, elle atmak veya taşımak suretiyle hakemin topu geri getirmesini gerektirecek bir duruma sokmak.

         b. Topu yere sert bir şekilde atmak.

İstisna: Zamanı durdurmak amacı ile atılan bir ileri pas.

         c. Topu havaya yüksek bir yere atmak.

         d. Oyun geciktirecek başka sportmenlik dışı davranışlar.

Ceza: Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15 yard. Kasti ve sürekli faul durumunda diskalifiye. Bir oyuncunun aynı maç içerisinde iki adet sportmenlik dışı hareket yapması durumunda oyuncu diskalifiye edilir.

B. Diğer yasaklı hareketlere örnek:

    1. Maç sırasında, antrenörler, yedek oyuncular ve kurallara tabii yardımcılar, başhakemin izni olmadan, saha içerisinde veya 25-yard çizgilerinin ilerisinde olamaz.

    2. Diskalifiye edilen oyuncular oyun alanına giremez.

    3. 1. Örnekte belirtilenlerin dışında, kurallara tabii diğer kişiler, başhakemin izni olmadan saha içerisine giremez.

    4. Yedek oyuncular, oyuncu değişikliği dışında sahaya giremez. Buna, bir hak sonunda kutlama da dahildir.

    5. Kurallara tabii kişilerin, rakip takımın sinyalini bozacak şekilde ses yayını yapmaları, ses çıkartmaları kurallara aykırıdır.

Ceza: Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15 yard. Kasti ve sürekli faullerde diskalifiye.

 

Haksız avantaj sağlayacak taktikler

Madde 2.

A. Bir oyuncu topu giysisi içine veya altına saklayamaz, top yerine başka bir malzeme koyamaz.

B. Rakibi şaşırtmak amacı ile yedek oyuncuların değişiminde oyun ahlakına aykırı oyuncu değişiklikleri yapılamaz.

C. Rakibi şaşırtmak amacı taşıyan herhangi bir malzeme kullanılamaz.

Ceza: canlı top faulü. Bir önceki noktadan 15 yard. Kasti ve sürekli faullerde diskalifiye.

D. Sivri metal uçlu çivili kramponlar giyilemez. Küt uçlu ve 2 cm’den uzun olmayan dişli kramponlar kullanılmalıdır.
Ceza: Oyuncu bu ve bir sonraki maçtan diskalifiye edilir. Bir sonraki noktadan ölü top faulü, b takımı faulü otomatik birinci hak olmayabilir. Takıma mola verilir.

İhlal: Diskalifiyenin sezonun son oyununda olması durumunda, oyuncunun cezası bir sonraki sezon ilk maçtan uygulanır.

E. Başhakem, maçtan sonra krampon çivi uzunluğu sebebiyle yapılan diskalifiyeyi kurula bildirir.

 

Haksız avantaj sağlayacak hareketler

Madde 3.

Aşağıdaki hareketler haksız avantaj sağlayacak hareketlerdendir:

A. Bir takım, başhakemin ikazına rağmen, top hazır olduktan iki dakika sonraya kadar oynamayı kabul etmezse.

B. Bir takım, sürekli olarak, kalan mesafenin yarılanması şeklinde cezalandırılacak fauller yaparsa.

C. Kurallar ile tam olarak tanımlanmayan haksızlık yaratıcı bir hareket yer alırsa.

Ceza: Başhakem gerekli gördüğü karan alabilir. Buna ceza vermek, sayı vermek, maçı tatil etmek veya maçı hükmen sonuçlandırmak da dâhildir.

 

Hakeme fiziksel temas

Madde 4.

Bir maç hakemine kasıtlı olarak fiziksel temasta bulunmak fauldür.

Ceza: Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15 yard, ve diskalifiye.

 

Bölüm 3.

Blok, el ve kolların 

 

Kullanımı blok yapabilecek kişiler

Madde 1.

"İleri kural dışı pas kesme", "vuruş’un tutulmasına müdahale" veya "kişisel faul" olmadığı sürece,  her iki takım oyuncuları da rakiplerini bloklayabilirler.

 

Koşucuya veya pas atıcıya yardım edilmesi

Madde 2.

A. Koşucu veya pası atacak olan oyuncu, ellerini kullanarak rakiplerini itebilir, onlardan kurtulmaya çalışabilir.

B. Koşucu, kendi takım arkadaşını formasından tutamaz ve kendi takımından birisi koşucuyu ilerletmek amacı ile onu itemez, tutamaz ve kaldıramaz.

C. Koşucunun takım arkadaşları, blok yapmak sureti ile koşucuya yardımcı olabilir, ancak ellerini ve ayaklarını birbirlerine kilitlemek sureti ile blok yapamaz.

Ceza: Esas noktadan 5 yard.

 

Hücum takımı oyuncularının el ve kollarının kullanılması

Madde 3.

A. Oyuncu omuzları, elleri, kollarının dış yüzeyleri ve vücudunun diğer yüzeylerini kullanarak blok yapabilir. Ancak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

     1. Eller:

         a. Dirseklerin ilerisinde olacaktır.

         b. Rakibin vücudu bölgesinde olacaktır.

İstisna: Rakip blokçuya sırtını döndüğü zaman istisnadır.

         c. Blokçunun ve rakibin omuzu veya altında bir seviyede olacaktır.
İstisna: Rakip eğilirse veya eğilmiş durumda koşarsa.

         d. Ayrı olacak ve kilitli durumda olmayacaktır.

     2. El(ler) açık olacak ve avuç içleri rakibin çerçevesine bakacaktır veya kapalı olacak, avuç içi rakibe dönük olmayacaktır.

Ceza: Esas noktadan 10 yard,

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımına faul çalınması durumunda, bir önceki nokta kullanılır. Faul a takımının kale çizgisi gerisinde olursa defans sayısı verilir.

B. Koşucunun veya pası atan oyuncunun takım arkadaşı tarafından yapılan tutma veya kuraldışı engelleme geçerlidir:

    1. Kollar ve eller, rakibi tutmak, çekmek veya rakibi kavramak için kullanılmayacaktır.

    2. Kollar ve eller rakibi başka bir şekilde kuraldışı engellemek amacıyla kullanılmayacaktır.

Ceza: esas noktadan 10 yard,

İstisna: Tarafsız alan gerisindeki fauller için bir önceki nokta kullanılır. A takımının kale çizgisi gerisinde oluyorsa defans sayısıdır.

C. Sırttan yapılan bir blok kurallara aykırıdır.

İstisna:

     1. Oyun başlangıcı yapıldığında, başlangıç çizgisinde olan ve ortadaki oyuncunun her iki  yanından yatay olarak 5 yard ve dikey olarak üç yard mesafede konumlanmış hücum oyuncuları, bu alan içerisinde arkadan blok yapabilir.

     2. Oyun başlangıcı yapıldığında bu alan içerisinde olan bir oyuncu, bu alanı terk ettikten sonra tekrar bu alan girip arkadan blok yapamaz.

     3. Topa bu alan dışında temas edildiğinde veya bir top kontrolünün kaybedilmesi veya topun tutulamaması sonucu top bu alanın dışına çıktığında, bu alan geçerliliğini yitirir.

     4. Oyuncu kendisini bloklamak üzere olan rakip oyuncuya sırtını dönerse, oyuncu koşucuya ulaşmaya çalışıyor veya bir top kontrolünün kaybedilmesi, topun tutulamaması, geri pas, vuruş veya ileri pasa temas edildikten sonra tutmaya veya geri kazanmaya çalışıyorsa, bir rakibi bel yukarısından arkadan itebilir.

     5. Oyuncu kendisini bloklamak üzere olan oyuncuya sırtını dönerse, pas tutma hakkı olan bir oyuncu, tarafsız alan gerisinde iken, bir ileri pası tutmak için rakibini sırtından itebilir.

Ceza: Temel noktadan 10 yard

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımına kuraldışı blok çalınması durumunda, ceza bir önceki noktadan uygulanır. A takımının kale çizgisi gerisinde olursa defans sayısı.

D. Koşucunun veya pas atacak oyuncunun takımındaki oyuncular tarafından aşağıdaki hareketlerin yapılması yasaktır:

    1. Eller veya kolların rakibe vurmak amaçlı kullanılması.

    2. Rakibin kaskına, yüz koruması da dahil eller veya kollar ile sürekli temasta bulunulması.

Ceza: Esas noktadan 15 yard

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımına alınan kişisel faullerde, ceza bir önceki noktadan uygulanır. A takımının kale çizgisi gerisinde olursa defans sayısı verilir. Kasıt ve şiddet içeren faullerde diskalifiye verilir.

E. Vuruş yapan takımdaki bir oyuncu, aşağıdaki hareketleri yapabilir.

    1. Başlangıç vuruşu oyununda, ellerini ve/veya kollarını kullanarak, tarafsız alan ilerisinde kendisini bloklamaya çalışan rakibini uzaklaştırabilir.

    2. Serbest vuruş oyununda, ellerini ve/veya kollarını kullanarak kendisini bloklamaya çalışan rakibini uzaklaştırabilir.

    3. Başlangıç vuruşu veya serbest vuruş sırasında, topu tutma hakkı olduğu zaman,  kaybedilen topa ulaşmak amacı  ile ellerini ve/veya  kollarını kullanarak rakibini itebilir.

F. Pas atan takım oyuncusu, kurallara uygun bir ileri pasa temas edildikten sonra kaybedilen topa ulaşmak için ellerini ve/veya kollarını kullanarak rakibini itebilir.

 

Savunma takımı oyuncularının el ve kollarını kullanılması

Madde 4.

A. Savunma oyuncuları, koşucuyu yakalamaya çalışırken ellerini ve kollarını kullanarak rakibi itebilir, çekebilir veya kaldırabilir.

B. Savunma oyuncuları ellerini veya kollarını, koşucu dışındaki bir oyuncuya nizami oyuncu düşürme yapmak, tutmak veya kuraldışı bir şekilde engellemek amaçlı hareket yapamaz.

Ceza: Esas noktadan 10 yard.

C. Savunma oyuncuları, kendilerini bariz şekilde bloklamaya çalışan oyuncuları itebilir, çekebilir, veya uzaklaştırabilir.    Savunma oyuncuları, top tutma hakkına sahip hücum oyuncularına, hücum oyuncusu kendisi ile aynı çizgiye gelene kadar veya rakibin kendisine blok koyma imkanı olmayana kadar, blok koyabilir veya uzaklaştırabilir. Sürekli temas yasaktır.

Ceza: Esas noktadan 5, 10 veya 15 yard.

D. Kurallara uygun bir ileri pas tarafsız alanı geçer ve interference dışında bir temas faulü yapılırsa, ceza bir önceki noktadan uygulanır.  

Ceza: Esas noktadan 5, 10 veya 15 yard. Faul top tutma hakkı olan bir oyuncuya, topu tutmadan önce yapıldıysa otomatik birinci hak.

E. Savunma oyuncusu, aşağıdaki durumlarda, kaybedilen topa ulaşmak amacıyla elleri veya kollan ile rakibini bloklayabilir veya uzaklaştırabilir.
     1. Oyuncunun tutma hakkı olan bir geri-pas, top kontrolünün kaybedilmesi veya vuruş olduğunda.

     2. Tarafsız alanı geçmişse ve herhangi bir oyuncuya veya hakeme değmiş bulunan bir ileri pas olduğunda.

F. Bir savunma oyuncusu, rakibinin kaskına yüz koruması dahil, uzun sürekli temas edemez

İstisna: Koşucuya karşı temas.

Ceza: Esas noktadan 15 yard, başka faullerle çakışmayan b takımı faullerinde birinci hak.

 

Kuraldışı yardım

Madde 5.

A. Bir savunma oyuncusu, oyun başlangıcı yapılmadan önce takım arkadaşının sırtına veya omuzuna ayaklarını koyarak duramaz.

Ceza: Ölü top faulü. Bir sonraki noktadan 15 yard.

B. Vuruş yapılan bir topu bloklamaya, tutmaya, vurmaya çalışan savunma oyuncusu, aşağıdaki hareketlerde bulunamaz:

C. Takım arkadaşının üzerinde duramaz, zıplayamaz.

D. Yükseklik kazanmak amacı ile elini takım arkadaşının üzerine koyamaz.

E. Takım arkadaşı tarafından kaldırılamaz.
Ceza: bir önceki noktadan 15 yard.

 

Topun kaybedilen top olması durumu

Madde 6.

Top kaybedilen top olduğunda, rakibi tutma, sırt arkasından kuraldışı blok koymak, rakibin yüz korumasını veya kaskını tutmak veya ellerini kuraldışı şekilde kullanarak kişisel faul yapmak kurallara aykırıdır.

Ceza: Esas noktadan 5, 10 veya 15 yard.

İstisna: Tarafsız alan gerisindeki hücum faulleri bir önceki noktadan uygulanır. Faul a takımın kale çizgisi gerisinde yapılırsa defans sayısı verilir.

 

Bölüm 4.

Topa elle veya ayakla vurulması

 

Kaybedilen topa elle vurulması

Madde l.

A. Top havada iken, topu tutma hakkı olan bütün oyuncular topa elle vurarak yönünü değiştirebilir.

B. Başlangıç vuruşu yapılan bir top, herhangi bir oyuncu tarafından bloklanabilir.

C. Diğer şekilde kaybedilen toplar saha içerisinde ileriye doğru elle vurulamaz veya ileri pas içerisinde hiçbir şekilde elle vurulamaz. Topu tutmaya çalışırken topu tutamayan oyuncunun yaptığı hareket topa vurmak değildir.

Ceza: Esas noktadan 15 yard ve diğer kurallarla çakışmadığı müddetçe hak kaybı.

İstisna: Tarafsız alanı geçen bir başlangıç vuruşu sırasında olan faul için hak kaybı verilmez.

 

Geri pasa elle vurulması

Madde 2. 

Havada olan bir geri pas, pası atan takım tarafından, yard kazanmak amacıyla elle ileri doğru vurulamaz.

Ceza: Esas noktadan 15 yard.

 

Hâkimiyette olan topa elle vurulması

Madde 3.  

Bir oyuncunun hâkimiyetinde olan bir top, takım arkadaşı tarafından elle ileriye vurulamaz.

Ceza: Esas noktadan 15 yard.

 

Topun kurallara aykırı şekilde vurulması

Madde 4.

Kaybedilen top, ileri pas veya rakip tarafından degaj için tutulan topa, ayak ile vurulamaz. Bu tür bir hareket, topun kaybedilen top veya ileri pas statüsünü bozmaz. Topu degaj için tutan oyuncu topun hakimiyetini kaybederse topun kontrolü kaybedilmiş olur ve kaybedilen top durumuna gelir. Serbest vuruş sırasında topun hakimiyeti kaybedilirse top ölü duruma geçer.

Ceza: Esas noktadan 15 yard ve diğer kurallarla çelişmiyorsa hak kaybı.

İstisna: Bir başlangıç çizgisi vuruşunun tarafsız alanı geçtiği durumda yapılan faullerde kak kaybı verilmez.

 

Bölüm 5.

Dövüşme

 

Madde 1.

Hakemlerin görev süresi dâhilinde, kurallara tabii herhangi bir kişinin bir kavgaya karışması, kavgayı başlatması, kavgaya girmek amacı ile takım alanını terk etmesi, kendi takım alanında kavgaya girmesi kurallara aykırıdır.

Ceza: Esas veya bir sonraki noktadan 15 yard. Maçın devamı ve bir sonraki maç için diskalifiye. B takım faullerinde, diğer kurallarla çelişmemesi durumunda, birinci hak. Maçın senenin son maçı olması durumunda, diskalifiye bir sonraki senenin ilk maçına verilir.

 

Madde 2.

A. Kurallara tabii herhangi bir kişinin sene içinde ikinci bir kavgaya karışması ve bu sebeple diskalifiye olması durumunda, oyuncu senenin geriye kalan bütün maçları için diskalifiye edilir.

 

Madde 3.

Başhakem ve/veya kurum tarafından atanmış ilgili sorumlu, oyun içerisinde kavgadan dolayı diskalifiye edilen oyuncuları kuruma yazılı olarak bildirecektir.

 

Kural 10

Cezaların uygulanması

 

Bölüm 1.

Cezaların tamamlanması

 

Tamamlanma zamanı ve şekli

Madde 1.

A. Bir harekete verilen ceza, kabul edildiği, reddedildiği veya kurallar dahilinde iptal edildiği durumlarda tamamlanmış sayılır.

B. Bütün cezalar reddedilebilir, ancak diskalifiye olan oyuncular oyunu terk etmek zorundadır.

C. Bir faul yapıldığında, top bir sonraki hak için hazır konuma getirilmeden cezanın tamamlanması gerekir.

D. Kurallar, başka kurallar ile çelişkili ise uygulanmaz.

 

Oyun başlangıcı ile aynı anda yapılan fauller

Madde 2.

Oyun başlangıcı yapıldığı anda yapılan fauller, o hak içerisinde yapılmış sayılır.

 

Aynı takım tarafından yapılan canlı top faulleri

Madde 3.

Aynı takımın bir hak sırasında birden fazla canlı top faulü yapması durumunda, başhakem rakip takım kaptanına iki cezayı ve sonuçlarını açıklar, takım kaptanı bu iki cezadan birisini seçer.

İstisna: Sportmenlik dışı faul yapılması durumunda, ceza her durumunda bir sonraki noktadan uygulanır.

 

Eşdeğer fauller

Madde 4.

Her iki takımın da aynı hak sırasında birer canlı top faulü yapması durumunda, bunlar eşdeğer faullerdir ve cezaların birbirini iptal eder. Hak tekrar oynanır

İstisnalar:

      1. Hak sırasında veya kural gereği hak sonunda topun hakimiyeti el değiştirirse, topun en son hakimi olan takım eşdeğer faulleri reddedebilir ve bu sayede topun hakimiyetini alabilir. Ancak bu durumda kendi yaptığı faul topun hakimiyetini ele geçirdikten sonra yapıldıysa, bu faulün öngördüğü ceza uygulanır ve top o takıma verilir.

      2. B takımının faulünün, başlangıç vuruşu sonrası uygulanması gerekiyorsa, b takımı eşdeğer faulleri reddederek kendisine başlangıç vuruşu sonrası ceza uygulanmasını kabul edebilir.

      3. Bir canlı top faulünün ölü top faulü olarak uygulanması durumunda, fauller eşdeğer olarak kabul edilmez ve fauller olma sırasına göre uygulanır.

 

Ölü top faulleri

Madde 5.

Ölü top faulleri cezaların oluş sıralarına göre ard arda uygulanır.

İstisna: Sportmenlik dışı fauller olduğunda veya her iki takım tarafından, cezalar tamamlanmadan ölü top faulleri yapıldığında, veya cezaların oluş zamanlan ve sıralan kesinleştirilemediğinde, fauller birbirine eşdeğer kullanılmadan ve birbirini götürür, hak sayısı değiştirilmez. Ancak diskalifiye olan oyuncular oyundan çıkarılır.

 

Canlı top - ölü top faulleri

Madde 6.

Bir takım tarafından yapılan bir canlı top faulünü takiben herhangi bir takım tarafından yapılan bir ölü top faulü olması durumunda (ölü top faulü olarak değerlendirilen canlı top faulleri de dahil), cezalar aynı olarak, sırasıyla uygulanır.

 

Ekstra devre öncesi yapılan fauller

Madde 7.

Dördüncü devre bitiminden sonra ve birinci ekstra devrenin başlamasından önce yapılan fauller, bir sonraki seri başlangıcı olan 25-yard noktasından uygulanır.

 

Bölüm 2.

Ceza uygulama prosedürleri

 

Noktalar

Madde 1.

Cezaların uygulama noktalan şu şekilde ayarlanır: bir önceki nokta, faul noktası, bir sonraki nokta, koşunun veya başlangıç vuruşunun bittiği nokta.

 

Prosedür

Madde 2.

Aşağıdaki durumlarda, belirtilen kurallar uygulanır:

A. Ölü toplarda uygulama noktası bir sonraki noktadır.

B. Oyun başlangıcında veya serbest vuruşta eşzamanlı olarak meydana gelen faullerde uygulama noktası bir önceki noktadır.

C. Koşu oyunları sırasında, saha içerisinde veya ileri pasta meydana gelen faullerde uygulama noktalan aşağıdaki gibidir:

    1. Koşu, tarafsız alan ilerisinde biterse, esas uygulama noktası koşunun bittiği yerdir.

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımı yüz koruması, ellerin kuraldışı kullanılması, tutma, kuraldışı blok veya kişisel faullerde, uygulama noktası bir önceki noktadır. A takımının kale çizgisi gerisinde vuku bulan faullerde defans sayısı verilir.

    2. Koşu, top hakimiyeti takımlar arasında değişmeden önce tarafsız alan gerisinde bitiyorsa, uygulama noktası bir önceki noktadır

İstisna: Tarafsız alan gerisinde hücum takımı yüz koruması, ellerin kuraldışı kullanımı, tutma, kuraldışı blok veya kişisel faullerde, uygulama noktası bir önceki noktadır. A takımının kale çizgisi gerisinde vuku  bulan faullerde defans sayısı verilir.

    3. Tarafsız alan olmadığı zaman, uygulama noktası koşunun bittiği noktadır.

D. Kurallara uygun bir ileri pasın atıldığı haklarda vuku bulan fauller için uygulama noktası bir önceki noktadır.

İstisna:

    1. B takımının kural dışı pas kesme faulleri.

    2. Tamamlanmış bir ileri pas oyununda, top tarafsız alanı geçerse ve topun hakimiyeti el değiştirmezse, pas atan oyuncuya   roughing yapıldığında, uygulama koşunun bittiği noktadandır.

    3. Tarafsız alan gerisinde, hücum takımı tarafından yapılan yüz koruması, ellerin  kuraldışı  kullanımı, tutma,  kuraldışı  blok ve kişisel faullerde uygulama noktası bir önceki noktadır

İstisna: Faul a takımının kale çizgisi gerisinde yapılmışsa defans sayısı verilir.

E. Kurallara uygun şekilde yapılmış serbest vuruş veya başlangıç vuruşu oyunlarında, hakimiyet değişmeden, top tekrar el değiştirmeden veya top ölü duruma gelmeden yapılan faullerde uygulama noktası bir önceki noktadır.

İstisna:

     1. Top tutma hakkının engellenmesi halinde faulün yapıldığı yerden.

     2. Geçerli, geçersiz veya kuraldışı bir güvenli tutuş sinyali sonrasında, sinyali veren ancak tutmayan bir oyuncu tarafından blok yapılması durumunda faulün yapıldığı yerden
     3. Başlangıç vuruşu sonrası kural uygulanması: b takımı faullerinin aşağıdaki durumlardan birinde vuku bulması durumunda uygulama noktası vuruşun sonra erdiği noktadır:

         a. Ekstra sayı denemesi dışındaki başlangıç vuruşlarında.

         b. Tarafsız alanı geçen başlangıç vuruşu oyunlarında.

         c. Tarafsız alanın üç yard veya daha gerisinde.

         d. Vuruş bitmeden.

         e. Hak bittiğinde a takımı topa hakim değilken, başlangıç vuruşu sonrası, başlangıç noktasının gerisinde yapılan b takımı faullerinde uygulama noktası faul noktasıdır.

4. Tarafsız alan gerisinde, hücum takımı tarafından yapılan yüz koruması, ellerin  kuraldışı  kullanımı, tutma,  kuraldışı  blok ve kişisel faullerde uygulama noktası bir önceki noktadır. Faul a takımının kale çizgisinin gerisinde yapılmışsa defans sayısı verilir.

5. A takımının serbest vuruşta hücum takımının tarafsız alan ihlali yapması durumunda, ceza bir önceki noktadan veya b takımının koşusundan sonra b takımına ait olduğu yerden uygulanabilir.

F. Kale çizgisi gerisinde:

    1. Topun el değiştirdiği bir hakta (ekstra sayı denemesi hariç), koşu ileri pas gerisinde bittiğinde ve faul topa o anda hakim olan takımın rakibi tarafından, saha içerisinde yapıldıysa, uygulama noktası kale çizgisidir.

    2. Topun el değiştirmesinden sonra (ekstra sayı denemesi dışında), faul, topa o anda hakim olan takımın rakibi tarafından ileri pas içerisinde yapıldıysa, uygulama noktası 20-yard çizgisidir.

    3. Topun el değiştirmesi, ileri pas içerisinde oluyor, koşu kale çizgisi gerisinde bitiyorsa ve bunun sonucunda top kaybedilen top durumuna geçip oyun sahasında geri kazanılıyorsa, bu durumda topa hakim olmayan takımın yaptığı fauller için uygulama noktası kale çizgisidir.

G. Sayı, alan sayısı veya ekstra sayı denemesi sırasında olan fauller:

     1. Sayı ile sonuçlanan bir oyunda, sayıyı yapan takımın rakibinin yaptığı kişisel faullerde uygulama noktası bir sonraki vuruştur. Takımın kaptanı seçim hakkına sahiptir.

     2. Üç yard çizgisinden yapılan ekstra sayı denemelerinde yapılan defans pas interference faulleri, kale çizgisine olan mesafenin yarısından uygulanır. Ekstra sayı denemesi başarılı olur ise, ceza reddedilir.

     3. Sayıdan sonra ve ekstra sayı denemesi için topun oyuna hazır edilmesinden önce yapılan faullerde, veya sayı oyununda ölü top olarak cezalandırılan bir canlı top faulü olduğunda, cezanın uygulanması ekstra sayı denemesinde veya takip eden vuruşta yapılır.

     4. Alan sayısı oyunlarında yapılan canlı top faullerinde, a takımının sayıyı kabul etmesi durumunda b takımının canlı top faulünü reddetmelidir. Başarılı bir ekstra sayı denemesi iptal edilerek kural gereği cezalar değerlendirilebilir.

İstisna: Ölü top olarak cezalandırılan canlı top faulleri ve alan sayısı hakkı sonrası yapılan ölü top faulleri, bir sonraki noktadan cezalandırılır.

H. Topu karşılayan takıma verilen mesafe cezaları sonucu karşılayan takımın sınır çizgisi kendi 5 yard çizgisinden geriye alınamaz. 5 yarddan daha geriye götüren cezalar, bir sonraki noktadan uygulanır.

 

Kaleye yan mesafe uygulama prosedürleri

Madde 3.

Mesafe cezalarının sonucu, uygulama noktası ile kale çizgisi arasındaki mesafenin yarısından fazla olamaz. Buna 3-yard çizgisinden yapılan ekstra sayı denemeleri de dâhildir.

 

Kural 11

Hakemler, görevleri ve görev bölgeleri

 

Bölüm 1.

Genel görevler

 

Hakemlerin görev süresi

Madde 1.

Hakemlerin görev süresi maçtan 60 dakika önce başlar ve başhakemin skoru ilan etmesi ile biter .

 

Hakem sayısı

Madde 2.

Maçlar dört ila yedi hakemin yönetmenliğinde oynanacaktır.

A. Dört hakemlik bir yönetimde başhakem, orta hakem, çizgi oyuncusu hakemi ve çizgi hakem olacaktır.

B. 5 hakemlik bir yönetimde başhakem, orta hakem, çizgi oyuncusu hakemi, çizgi hakemi ve arka oyuncu hakemi olacaktır.

C. Altı hakemlik bir yönetimde başhakem, orta hakem, çizgi oyuncusu hakemi, çizgi hakemi, alan hakemi ve yan hakem olacaktır.

D. Yedi kişilik bir yönetimde başhakem, orta hakem, çizgi oyuncusu hakemi, çizgi hakemi, arka oyuncu hakemi, alan hakemi ve yan hakem olacaktır.

 

Sorumluluklar

Madde 3.

A. Her hakemin hak sayısını ve gidilmesi gereken yardı bilmesi gereklidir. Bütün hakemlerin mola verme, topu ölü olarak belirtme, serbest vuruşlarda süreyi başlatma, skoru tayin etme, doğru hakem sinyallerini verme ve kuralları konusunda bilgili olması sorumlulukları arasındadır.

B. İlgili hakemler, faulü yapan oyuncunun numarasını veya konumunu faulü yapan oyuncunun koçuna belirtecektir.

C. Bir kuralın uygulanmasından veya yorumlanmasından  bütün  hakemler sorumludur.

D. Hakem timi, maçtan en az bir saat 30 dakika önce buluşarak kendi aralarında kuralları ve hakem yönetim kurallarını tekrar etmelidir. Maçtan en az 15 dakika önce de koçlar ve/veya kaptanlar ile buluşarak kuralların tekrarını yapar, ilgili kurallar konusunda antrenörleri bilgilendirirler.

E. Hakemler, gördükleri her faul için faulün olduğu yeri işaretleyecektir.

F. Her hakemin kendi görev bölgesi vardır, ancak karar verme aşamasında eşit haklan vardır.

 

Malzeme

Madde 4.  

Hakemlerin yetkili kurul tarafından verilmiş formaları giymeleri zorunludur.

 

Bölüm 2.

Başhakem

 

Temel sorumluluklar

Madde 1.

Başhakem:

A. Maçın genelini kontrol eder ve yönetir. Hakem timinin yöneticisidir.

B. Skor tayininde tek yetkilidir. Maçın skoruna ilişkin kararlan değiştirilemez.

C. Diğer hakemlerin hazır olduklarını gördükten sonra, topu oyuna hazır ilan eder ve sürenin başlatılması sinyalini verir. Başka bir hakeme verilmediği zaman başhakem 25-saniye süresini tutulabilir. Hücum oyuncularını sayacaktır.

D. Cezaların uygulanmasını ve takım kaptanlarına açıklanmasını yapar. Kararların verilmesinde her iki takım kaptanının da prosedürü ve sonuçlarının anladığında emin olmalıdır. Orta hakemin ceza uygulamasını kontrol edecektir. Elinde mikrofon olması durumunda, faulü yapan oyuncuyu anons edecektir.

E. Maçta kullanılan toplarda karar hakkı başhakemindir.

F. Topun konumunu ve mesafe çizgisini kontrol ederek yeni bir hakkın verilip verilmeyeceğini tayin edecektir.

G. Takımlara verilen molalarını sayısından sorumludur.

 

Konum

Madde 2.

A. Başlangıç çizgisi haklarında, başhakemin ilk konumu, hücum takımının gerisinde ve yanında olacak, bu konumdan oyuncu kaydırmaları, blokların uygunluğunu ve topun tarafsız alan gerisinde bulunduğu sırada oyunu takip edecektir. Başhakem, oyun kurucu, vuruş yapan oyuncu ve başlangıç çizgisi vuruşlarında topu tutan oyuncuya dikkat eder.

B. Serbest vuruşlarda, baş hakem topu tutacak olan oyuncuların bulunduğu alanda konumlanır.

 

Bölüm 3.

Orta hakem

 

Temel sorumluluklar

Madde 1.

A. Orta hakem oyuncu malzemelerini kontrol etmekle yükümlüdür.

B. Tarafsız alanın   her  iki  tarafında,   oyunun   başlangıç çizgisi  civarında gerçekleşen kısmı, rakip sahaya giren çizgi oyuncularını ilgilendiren kuralların uygulanması, defans sinyalleri ve vuruşları ve pasların tarafsız alanı geçip geçmediği ile ilgilenir. Aynı zamanda, oyun başlangıcının kurallara uygun olup olmadığı, hücum oyuncularının sayısı ve cezaların doğru uygulanması ile ilgilenir.

C. Her periyotta kalan süreyi başhakeme hatırlatır.

 

Konum

Madde 2.

A. Başlangıç çizgisi oyunlarında, orta hakemin ilk konumu, tarafsız alanın 5 ila 7 yard ilerisinde, oyuncuları hareketlerine engel olmayacağı bir noktada olacaktır.

B. Serbest vuruşlarda konumu, vuruş yapan oyuncunun yanı olacaktır.

 

Bölüm 4.

Çizgi oyuncusu hakemi 

 

Temel sorumluluklar

Madde 1.

A. Çizgi oyuncusu hakemi, gidilecek mesafe ve hak göstergelerinden sorumlu olacaktır. Bu göstergeleri kullanan sorumlulara göstergelerin konumunu, hak sırasını gösterecektir. Hak göstergesi, topun o hak başladığı yere konulacaktır.

B. Tarafsız alana ve başlangıç çizgisi dizilişi ihlallerine bakacaktır.

C. Hakları sayacak ve topun en ileri noktasının belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

D. Topun, sahanın kendi tarafından, tarafsız alanı geçmesi durumunda, topun civarında oyunun kurallara uygunluğunu kontrol edecektir.

 

Konum

Madde 2.

A. Başlangıç çizgisi oyunlarında, çizgi oyuncusu hakeminin ilk konumu, tarafsız alan üzerinde, saha kenarı olacaktır.

B. Vuruşlarda, çizgi oyuncusu hakeminin konumu, topu tutan takımın kale çizgisi üzerinde olacaktır. Dört veya 5 kişilik bir hakem yönetimi olduğunda topu karşılayan takımın sınır çizgisinde olacaktır.

 

Bölüm 5.

Çizgi hakem

 

Temel sorumluluklar

Madde 1.

A. Çizgi hakeminin temel görev bölgesi, tarafsız alan ve başlangıç çizgisi dizilişi ihlalleridir.

B. Çizgi hakemi, sahanın kendi tarafında ekstra bir çizgi göstergesi varsa bu gruba yardımcı olacaktır.

C. 4 kişilik bir yönetimde, oyunun süresinden, defans oyuncularının sayılmasından sorumlu olacaktır.

D. Orta hakem ve başhakeme gidilen en ileri noktayı belirtecektir.

E. Topun tarafsız alanı geçerken ki durumlarda, tarafsız alanı geçen toplar için belirtilen kurallar dahilinde oyunun geçerliliğine karar verecektir.

 

Konum

Madde 2.

A. Başlangıç çizgisi oyunlarında, çizgi hakeminin ilk konumu, tarafsız alan üzerinde ve çizgi oyuncusu hakeminin bulunduğu tarafın karşısında olacaktır.

B. 4 kişilik bir yönetimde, başlangıç vuruşu için defans takımının tarafında 15-20 yard geride dizilecektir.

C. 4, 6 ve 7 kişilik yönetimlerde, vuruş yapıldığında, topu karşılayan takımın kale çizgisi üzerinde ve kenarda olacaktır. 5 kişilik yönetimlerde, topa vuran takımın sınır çizgisinde olacaktır.

 

 

 

 

Bölüm 6.

Alan hakemi 

 

Temel sorumluluklar

Madde 1.

Alan hakeminin temel sorumluluğu:

A. Sahanın kendi tarafındaki top tutucuları, paslan ve vuruşları izlemektir.

B. Arka hakeme defans oyuncularını saymada yardım eder ve topun kendi bölgesinde bulunduğu durumlarda kuralların uygulanmasından sorumludur.

C. 6 veya 7 kişilik yönetimlerde topların oyuna hızlı bir şekilde sokulmasından sorumludur.

 

Konum

Madde 2.

A. Başlangıç çizgisi oyunlarında, 6-7 kişilik yönetimlerde, tarafsız alanın defans tarafında 20 yard gerisinde ve kenar çizgisi üzerinde yer alır.

B. 6-7 kişilik yönetimlerde, serbest vuruş oyunlarında, topu karşılayan takımın sınır çizgisi üzerinde kenar çizgisi üzerinde yer alır.

 

Bölüm 7.

Yan hakem 

 

Temel sorumluluklar

Madde 1.

A. Yan hakemin görevleri, 25-saniye süresini tutmak ve sahanın kendi tarafındaki top tutucuları, vuruşları ve pasları izlemektir.

B. Yan hakem, kendi bölgesinde gelişen olaylarda kuralların uygulanmasından sorumludur.

C. 6-7 kişilik yönetimlerde, toplam oyuna hazır olarak tutulmasından sorumludur.

 

Konum

Madde 2.

A. Başlangıç çizgisi oyunlarında, 6-7 kişilik bir yönetimde yan hakem, savunma takımının tarafında, tarafsız alanın 20 yard gerisinde, kenar çizgi üzerinde yer alacaktır.

B. Serbest vuruşlarda,  7 kişilik bir yönetimde, topu karşılayan takımın sınır çizgisinde yer alacaktır. 6 kişilik bir yönetimde ise, topa vuran takımın sınır çizgisinde yer alacaktır.

C. Ekstra sayı veya alan sayısı denemelerinde, ikinci bir orta hakem gibi görev alacaktır.

 

Bölüm 8.

Arka hakem

 

Temel sorumluluklar

Madde 1.

A. Arka hakemin temel sorumlulukları, savunma takımını saymak, oyun süresinin tutulması, uzun paslarda ve vuruşlarda kuralların uygulanmasını sağlamak ve kendi bölgesinde kuralların uygulanmasını sağlamaktır.

B. Arka hakem, tarafsız alan ilerisine geçen, topu tutma hakkına sahip top tutuculara dikkat eder.

C. 5 kişilik bir yönetimde topların oyuna hazır olarak tutulmasından sorumludur.

 

Konum

Madde 2.

A. Başlangıç çizgisi oyunlarında, 5 veya 7 kişilik yönetimlerde, tarafsız alan gerisinde, savunma takımı tarafında, yaklaşık 20-25 yard geride olacaktır. Yatay olarak konumu, alan hakemi ve yan hakemin olup olmadığına göre değişir.

B. Serbest vuruşlarda, 7 kişilik bir yönetimde, topa vuran takımın sınır çizgisinde saha kenarında yer alacaktır. 5 kişilik bir yönetimde, 10 yard çizgisinde duracaktır.

C. Top kontrolünün kaybedilmesi veya geri pas rakibin tarafsız alanı içerisinde geri kazanılır, tutulur,  pas arası yapılır veya diğer takıma kurallar gereği verilirse.

D. Bir serbest vuruş rakibin tarafsız alanı içerisinde kurallara uygun şekilde tutulur veya geri kazanılırsa.

E. Bir başlangıç çizgisi vuruşu, rakibin tarafsız alanı içerisinde kurallara uygun şekilde tutulur veya geri kazanılırsa

F. Başhakem sayı verirse.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede Yer Almayan Hususlar

Madde 1- Bu Yönergede yer almayan hususlarda; IFAF ve EFAF tarafından çıkarılan tüzük, yönetmelik ve kararlar doğrultusunda  Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, talimat ve yönergeler Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra uygulanır.

Değişiklik

Madde 2- Uluslararası Amerikan Futbolu Federasyonlarınca yapılacak olan değişiklikler yönergeye aynen yansıtılır.

 

Yürürlük

Madde 3- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 4- Bu Yönerge hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

AMERİKAN FUTBOLUNDA

 KULLANILAN TERİMLER VE TÜRKÇE KARŞILIKLARI

 

A:

 

B:

-         Back Judge           : Arka Hakem

-         Batting                  : Elle vurmak

-         Basic Spot            : Esas Nokta

-         Back                    : Arka Oyuncu

C:

-         Center                  : Merkez Oyuncu

-         Chin Strap            : Çene Koruyucu

-         Catch                   : Tutuş

-         Chop Blok            : Kural Dışı İkili Blok

-         Clipping               : Arkadan Bel Altı Blok

-         Contact Interference : Engelleyici Temaslar

D:

-         Down                   : Hak

-         Dead Ball              : Ölü Top

-         Drop Kick            : Düşük Vuruş

-         Dead Ball Spot     : Topun Öldüğü Nokta

-         Disqualified Player : Oyundışı Kalan Oyuncu

-         Down Indicatur     : Hak Göstergesi

E:

-         End Zone             : Sayı Alanı

-         End                      : Dış Oyuncu

-         Encroachment       : Hücüm Takımı Tarafsız Alan İhlali

-         Eligible                 : Top Alma Hakkı olan Oyuncu

-         Enforcement  Spot : Uygulama Noktası

-         Endline                 : Son Çizgi

F:

-         Free Kick             : Serbest Vuruş

-         Field Judge           : Alan Hakemi

-         Full Back              : Arka Oyuncu

-         Face Mask            : Yüz Koruyucusu

-         Fumble                 : Top Kontrolunun Kaybedilmesi

-         Fair Catch            : Güvenli Tutuş

-         Forward Progress          : İleri Hareket

-         Field Goal            : Alan Sayısı

-         Field                     : Alan

-         False Strat            : Hatalı Çıkış

G:

-         Guard                   : Koruma Oyuncusu

-         Goal Line             : Sayı Çizgisi

H:

-         Half Back             : Yarı Arka Oyuncusu

-         Helmet                  : Kask

-         Huddle                 : Oyun Toplantısı

-         Hurdling               : Kural Dışı Atlama

-         Holding                : Kural Dışı Çekme

-         Hash Mark            : İşaret çizgisi

I:

-         Ibound Lines        : Saha İçi Çizgileri

-         Intercept (Interception) : Pas Arası

-         Ibound Spot         : İç Sınır Noktası

-         Ineligible               : Top Alma Hakkı Olmayan

-         Intentional Grounding : Topu Kural Dışı Yere Atma

-         Ineligible Receiwer Down Field : Tutulamayacak Pas Denemesi

J:

-         Judge                   : Hakem

 

K:

-         Kick                     : Vuruş

-         Kick Off               : Başlangıç Vuruşu

-         Kick Down           : Serbest Vuruş Hakkı

L:

-         Linesman              : Çizgi Oyuncusu Hakemi

-         Line                      : Çizgi

-         Live Ball               : Canlı Top

-         Loose Ball            : Kaybedilen Top

-         Line Man              : Çizgi Oyuncusu

-         Line İndikatör       : Çizgi Göstergesi

M:

-         Muff                     : Topun Tutulamaması

-         Motion                 : İleri Hareket

N:

-         Neutral Zone         : Tarafsız Alan

Q:

-         Quarter Back        : Oyun Kurucu

O:

-         Offside                 : Defans oyuncusunun

-         Out Of Bands Spot : Topun Dışarı Çıktığı Nokta

P:

-         Pad                      : Ped

-         Prostatic               : Kural Dışı Malzeme

-         Pass                     : Pas

-         Passer                            : Pas Atıcısı

-         Punt                     : Degaj

-         Place Kick            : Sayı Vurusu

-         Previous  Spot      : Önceki Nokta

-         Pass Interference : Kural Dışı Pas Kesme

-         Player                   : Oyuncu

-         Player Vacancy     : Eksik Oyuncu

-         Pylon                   : Kuka

-         Piling                    : Yığılma

R:

-         Referee                 : Baş Hakem

-         Recover (Recovery) : Geri Kazanma

-         Return Kick          : Gelişine Vuruş

-         Roughing The Passer : Pas Atıcıya Kasıtlı Faul

-         Runner                 : Koşucu

-         Replaced Player    : Değiştirilen Oyuncu

-         Roughing The Kicker : Vurucuya Kasıtlı Faul

-         Running İnto         : Üstüne Koşmak

-         Ramming              : Kaskı Kullanarak Müdahale

-         Receiwer              : Top Tutucu

S:

-         Snap                    : Oyun Başlangıcı

-         Snapper                : Oyun Başlatıcı

-         Side Judge            : Yan Hakem

-         Scrimmege           : Başlangıç Çizgisi

-         Scrimmege Down : Başlangıç Hakkı

-         Scrimmege Kick   : Başlangıç Vuruşu

-         Shoulder Pad        : Omuz Koruması

-         Shift                     : Oyuncu Kaydırma

-         Spearing               : Kuraldışı Kask Müdahalesi

-         Spot Of The Foul           : Faul Noktası

-         Succeding Spot    : İlerlenen Nokta

T:

-         Tackle                  : Nizami Oyuncu Düşürme

-         Tackle (Player)     : Dış Koruma Oyuncusu

-         Tee                      : Top Tutacağı

-         Try                       : Sayı Denemesi

-         Tripping               : Çelme

-         Touchdown                   : Sayı

-         Touchback           : Aşan Top

U:

-         Umpire                 : Orta